Rozšíření Centra Chodov pod projekční taktovkou Obermeyer Helika

Hlavní stránka » Aktuality » Rozšíření Centra Chodov pod projekční taktovkou Obermeyer Helika

V říjnu letošního roku byla slavnostně uvedena do provozu nová část obchodního Centra Chodov. Generálním projektantem dostavby je společnost Obermeyer Helika, která se ve stejné roli podílela také na realizaci původního objektu před 12 lety.

Developer a vlastník Centra Chodov, společnost Unibail–Rodamco, si pro svůj projekt rozšíření a rekonstrukce stávajícího objektu obchodního centra vybral architektonickou, projekční a stavebně-poradenskou kancelář Obermeyer Helika. Při výběru zohlednil mj. i předchozí úspěšnou spolupráci na dostavbě a rekonstrukci Centra Černý Most. Realizace projektu včetně přípravy projektové dokumentace potřebné pro provádění stavebních prací probíhala od roku 2014.

Nově až o třetinu více plochy

Nové Centrum Chodov představuje multifunkční objekt, který pod jednou střechou nabízí samostatné obchodní jednotky, restaurace i prostory pro zábavu a volný čas. Rozšířením centra se jeho obchodní plocha rozrostla o více než třetinu na výsledných 102 266 m2. Návštěvníkům je nyní k dispozici přes 300 prodejen, což činí z Centra Chodov největší obchodní centrum v zemi co do počtu obchodů. Dále se zde nachází přes 40 restaurací a občerstvení a využít lze více než 3 400 parkovacích stání. Součástí Centra Chodov je i největší multikino v České republice s 18 kinosály.

Architektonický návrh

Architektonické pojetí dostavby Centra Chodov je společným dílem britského architektonického studia Benoy a francouzské kanceláře Saquez & Partners. Návrh citlivě propojuje designové a funkční prvky s principy ekologicky zodpovědného udržitelného rozvoje. Vychází ze současné moderní architektury, která citlivě zapadá do okolního prostředí. Odpovídá funkčním, krajinným, komerčním a společenským cílům, které jsou pro toto Centrum určující.

Dispoziční a provozní řešení nového objektu

Projekt rozšíření Centra Chodov zahrnoval nejen výstavbu nové části obchodního domu (budova D), ale současně také úpravy původní budovy (budova A) v podobě refitu veřejných prostor a konstrukčních úprav nutných pro propojení obou objektů. Nejvýraznější změnou v dispozici původní budovy bylo zrušení food courtu (prostoru pro stravování) v prvním podlaží a jeho přesun do nových prostor na úroveň druhého podlaží. Zároveň došlo k významnému zvýšení standardů všech veřejných toalet v původním objektu tak, aby se sjednotily s nově vystavěnou budovou. V objektu A byly provedeny úpravy části jižní fasády, které jsou řešeny komplexně jako celek s fasádou objektu D.

Nový hlavní objekt, budova D, navazuje půdorysně i výškově na původní budovu A, a to na její jižní straně. Tímto spojením vznikla provozně jednotná budova se dvěma podzemními a čtyřmi nadzemními podlažími.

Pro výstavbu objektu D byla použita kombinace hlubinného a plošného založení. „V prostoru podzemních garáží jsou sloupy železobetonového skeletu založeny na velkoprůměrových vrtaných pilotách nebo patkách v místech, kde bylo při výkopech objeveno skalní podloží. Kvůli výškové úrovni nejnižšího podzemního podlaží pod úrovní podzemní vody je podlaha suterénu řešena jako suchý poldr. To je v podstatě plošný drenážní systém, který byl již aplikován na části půdorysu původního objektu a během provozu se ověřila jeho funkčnost,“ vysvětluje Jiří Fousek, generální ředitel společnosti Obermeyer Helika. Podzemní prostory jsou vyhrazeny parkování veřejnosti a hlavnímu zásobovacímu dvoru. Dvě obchodní podlaží objektu doplňují dvě podlaží ve formě střešní nástavby nacházející se nad úrovní hlavní střechy. Zde se mohou návštěvníci občerstvit v prostorech zvaných Grand Kitchen nebo navštívit multikino. Na hlavní střeše objektu je pak umístěno střešní parkoviště. Zásobování jednotlivých provozů je řešeno prostřednictvím výtahů a zásobovacích chodeb, které jsou přímo spojeny se zásobovacími dvory. Střechy nad objektem jsou navrženy jako ploché jednoplášťové střechy.

Bezbariérové prostředí a vzdušný, prosvětlený interiér

Prvním a druhým patrem obchodního domu prochází velkorysá dvoupodlažní pasáž, na niž jsou přímo navázány jednotlivé obchodní jednotky. Pasáž je členěna galeriemi s průhledem do spodní úrovně. Pro zajištění denního osvětlení je navržena částečně prosklená střecha. Prostory přiléhající k jednotlivým vstupům do centra jsou velkými prosklenými částmi fasády opticky propojeny s exteriérem budovy. Jednotlivé úrovně obchodní pasáže pak spojují eskalátory a výtahy. Přímé propojení je i mezi parkingy a hypermarketem v původní budově A. Pěší návštěvníci mohou do obchodního centra vstupovat třemi hlavními vchody. Prvním je severovýchodní vstup z metra stanice Chodov a ze zastávky MHD, které jsou vzájemně provázány podzemním podchodem pro pěší. Druhý vstup se nachází na jihovýchodním nároží, od křižovatky ulic Roztylská a Hráského, a má přímé směrové napojení na administrativní centrum. Třetí, západní vstup, je orientován směrem ke stávající obytné zástavbě a navazuje na hlavní pěší zónu. „Veškeré vstupy do Centra Chodov i propojení mezi jednotlivými patry jsou pochopitelně řešeny bezbariérově,“ uvádí Jiří Fousek, generální ředitel kanceláře Obermeyer Helika.

Získaná ocenění

Centrum Chodov obdrželo již v průběhu výstavby prestižní certifikát BREEAM za trvalou udržitelnost ve fázi designu. Prostřednictvím metodiky BREEAM se hodnotí design, konstrukce a užívání nově vznikajících budov v deseti zavedených kategoriích. Projekt získal známku kvality Excellent.

V listopadu letošního roku se pak Centrum Chodov umístilo na prvním místě v kategorii Obchodní centra v rámci 19. ročníku soutěže „Nejlepší z realit – Best of Realty“.

O společnosti Obermeyer Helika

Architektonická, projekční a stavebně-poradenská kancelář poskytuje komplexní služby v oblasti architektury, projektování, konstrukcí a dopravních staveb, TZB a šetrných budov, projektového managementu a odborného technického poradenství. Na českém i slovenském trhu je firma jedním z lídrů projektování ve 3D a modelování staveb systémem BIM. Do jejího portfolia se řadí projekty z celé řady oblastí: rezidenční komplexy, obchodní centra, kancelářské budovy, budovy pro státní správu, kulturní instituce, objekty sloužící zdravotnictví a lázeňství, církevní objekty, stavby pro školství, průmyslové a logistické areály i stavby dopravní infrastruktury. V současné době se podílí např. na výstavbě rozsáhlého projektu Waltrovka, který zahrnuje rezidenční i administrativní objekty a medicentrum. Dlouhodobě také spolupracuje na modernizaci pražské Fakultní nemocnice Motol či na výstavbě výrobní a logistické haly společnosti Škoda Auto v Kvasinách.

PR

EXPANSION OF CENTRUM CHODOV UNDER THE BATON OF OBERMEYER HELIKA

The new part of the shopping centre Centrum Chodov was inaugurated this October. The general planning engineer for the completion of the construction is Obermeyer Helika, which participated in the same role within the realization of the original project 12 years ago.

The developer and owner of Centrum Chodov, Unibail-Rodamco, chose for their project of expansion and reconstruction of the existing building of the shopping centre the architectural, planning and building-consultancy company Obermeyer Helika. During their selection they, amongst others, took into consideration their previous successful co-operation on the completion and reconstruction of Centrum Černý Most. Realization of the project, including the preparation of the project documentation necessary for the building work process, has been proceeding since 2014.

New with up to one third more area

The new Centrum Chodov represents a multifunctional building, which offers individual retail units, restaurants and premises for leisure and entertainment all under one roof. The expansion bestowed the retail area of the centre with more than one third to a final area volume of 102,266 sq m. Visitors can now visit more than 300 shops, which makes Centrum Chodov the largest shopping centre in the country with regards to the number of shops. There are also more than 40 restaurants and refreshment facilities with more than 3,400 parking places available. Centrum Chodov also includes the largest multi-screen cinema in the Czech Republic with 18 screens.

Architectural design

The architectural concept for the construction of Centrum Chodov is a mutual cooperation by the British architectural studio Benoy and French studio Saquez & Partners. The design itself connects sensitively designed and functional features with the principles of ecologically responsible sustainable development. It stems from contemporary architecture, which fits sensitively within the neighbouring environment. It corresponds with the functional, landscaped, commercial and social aims that are a determining factor for this centre.

Layout and operational solution for the new building

The expansion project for Centrum Chodov included completion of the new part of the shopping centre (the D building), as well as modifications to the original building (the A building) in the form of a refitting of public areas and structural modifications necessary for the interconnecting of the two buildings. The most significant change within the original building was the disposing of the food court on the first floor and its transference to new premises on the second-storey. The standard of all public toilets in the original building have also been increased in order to unite with the newly constructed building. In the A building, reconstruction was carried out on the southern façade, which is designed as one complex unit with the façade of the D building.

The new main building, the D building, connects with its ground floor as well as its height, to the A building, this being on the southern side. This connection provided the united building with two underground and four above ground storeys.
For the construction of the D building, they utilized the combination of a deep and areal foundation. “Within the area of the underground garages, there are pillars in a reinforced concrete frame built on large size bored piles or bases in those places where bedrock was found during the excavation. The floor of the basement is, due to the height level of the lowest underground floor being under the level of ground water, designed as a dry polder. It is basically an area draining system which had already been applied on part of the ground plan of the original building and its functioning was proven during operation,” explains Jiří Fousek, Managing Director of Obermeyer Helika. The underground premises are reserved for public parking and as a main supply yard. The two retail floors are complemented with two storeys built in the form of a roof extension situated above the level of the main roof. There, customers can purchase refreshments in the Grand Kitchen or visit a multi-screen cinema. On the main roof of the building there is a roof car park. Supplying individual retail operations is made possible via lifts and supply passages, which are connected directly to the supply yards. The roofs above the building are designed as flat one-surface roofs.

Barrier-free environment and an airy and well lit interior

The first and second floors come with grandiose two-storey shopping arcades, which are directly connected to the individual retail units. The passage is divided with galleries with an aperture to the lower level. Daytime lighting is provided by a partially glazed roof. The premises adjacent to the individual entrances to the centre come in the form of large glazed facades that are optically interconnected with the exterior of the building. The individual levels of the shopping arcades are then connected with escalators and lifts. There is direct interconnection between parking and the hypermarket situated in the original A building. Pedestrians can enter the centre via three entrances. The first is the north-eastern entrance from the tube station Chodov and from the bus stop, which are interconnected with the pedestrian subway. The second entrance is situated in the south-eastern corner, from the junction of Roztylská and Hráského Streets and is directly connected to the administrative centre. The third western entrance faces the existing residential development and connects to the main pedestrian zone. “All entrances to the Chodov Centre, as well as interconnection between all the storeys, are designed as disabled friendly,” says Jiří Fousek, Managing Director of Obermeyer Helika.

Received awards

Centrum Chodov received the prestigious BREEAM certificate for its permanent sustainability during the design phase of construction. The BREEAM methodology assesses design, structure and utilisation of newly constructed buildings in ten established categories. The project received the quality mark Excellent.

This November, Centrum Chodov won first place in the category of “Shopping Centre” within the framework of the 19th year of the Best of Realty Competition.

About Obermeyer Helika

The architectural, planning and building-consultancy company provides comprehensive services in the areas of architecture, planning, construction and road structures, TZB and green buildings, planning management and specialist technical consultancy services. The company is one of the leading companies in the Czech and Slovak markets dealing with 3D planning and modelling buildings via the BIM system. Their portfolio includes projects from many areas: residential complexes, shopping centres, administrative buildings, buildings for state administration, cultural institutions, buildings for health care and the spa industry, church buildings, schools and educational buildings, industrial and logistics complexes as well as road infrastructure structures. Currently, they are, participating on the construction of the extensive Waltrovka project, which includes residential and administrative buildings with a medical centre. They have also been co-operating over the longer term on the moderniing of Prague’s Faculty Hospital Motol and on the construction of the production and logistics hall for Škoda Auto in Kvasiny.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.