Rozvoj BB Centra pokračuje

Hlavní stránka » Aktuality » Rozvoj BB Centra pokračuje

Moderních kancelářských prostor začíná být v Praze akutní nedostatek. Míra neobsazenosti se pohybuje na historickém minimu, v 1. čtvrtletí poklesla na 4,3 %.

Ačkoli se staví, poptávka převažuje. Vědí to i v BB Centru v Praze 4, které je v podstatě celé pronajato a volných zbývá jen posledních asi 450 m2 administrativních ploch. Nicméně společnost Passerinvest Group, která tuto část Prahy 4 buduje a spravuje, našla cestu, jak vyhovět požadavkům nájemců na kvalitu prostoru, a přitom zvýšit hodnotu budovy a celé lokality. Již před časem vedle výstavby nových budov přistoupila ke strategii rekonstrukcí a modernizací stávajících budov a k revitalizaci jejich okolí.

REKONSTRUKCE ČEKÁ BUDOVU B

Jako investor a developer rozlehlého multifunkčního areálu, který v pražské Michli vyrůstá již více než 20 let a má už 18 budov, si je Passerinvest vědom technologického posunu v posledních dvou desetiletích, stejně jako konkurence na trhu a zvyšujících se požadavků nájemců. Ví velmi dobře, že přední české i mezinárodní společnosti vždy nesmírně pečlivě zvažují lokaci svého sídla. A nejde jen o velikost kancelářských ploch a tzv. áčkovost nájemních prostor, ale i o renomé celé lokality. O přidanou hodnotu v podobě služeb, parkovacích možností, odpočinkových či relaxačních zón a zejména v poslední době o postoj k udržitelnému rozvoji, oběhovému hospodářství apod. Tyto atributy jsou důležitým nástrojem při akvizici nových nájemců i při udržení těch stávajících a nájemcům zase pomáhají při získávání a udržení zaměstnanců.

„Naši strategii investic do rozvoje lokality BB Centrum formou revitalizace budov a veřejného prostoru jsme zahájili již před několika lety. Začali jsme budovou Alpha, následovaly Beta a Budova D. V loňském roce jsme dokončili kompletní rekonstrukci Budovy A o celkové pronajímatelné ploše 21 600 m2 za téměř 500 mil. Kč. Dnes zde má svou centrálu MONETA Money Bank,“ upřesňuje Vladimír Klouda, výkonný ředitel Passerinvest Group. Tato banka i kvůli své expanzi uvolnila Budovu B, kterou teď čeká kompletní rekonstrukce. Budova má celkovou pronajímatelnou plochu 15 600 m2 v osmi nadzemních podlažích a disponuje 250 parkovacími místy v podzemí. Rekonstrukcí získá nejen novou moderní fasádu s otevíratelnými okny a vnějšími žaluziemi na jižní straně či velkorysou recepci, ale zmodernizovány budou i veškeré technologie zajišťující kvalitní vnitřní prostředí. Krom toho zde bude také rozlehlý, veřejnosti přístupný foodcourt v přízemí, nově i zahrada pro veřejnost v otevřeném atriu a zelená relaxační střešní terasa přístupná všem nájemcům. Hlavní vstup bude přemístěn z Vyskočilovy ulice na západní stranu budovy. Vznikne zde malé náměstí, tzv. piazzetta, kde budou vysazeny vzrostlé stromy, instalováno posezení a vodní prvek. Investice do rekonstrukce se odhaduje na 400 mil. Kč a její dokončení je naplánováno na 1. čtvrtletí roku 2020. Autorem návrhu revitalizace je architektonická kancelář A8000.

VEŘEJNÝ PROSTOR BUDE ATRAKTIVNĚJŠÍ

Ruku v ruce s výstavbou, resp. aktuálními rekonstrukcemi, jde budování veřejného prostoru v duchu moderního urbanismu a udržitelného rozvoje. „V loňském roce jsme investovali téměř 200 mil. Kč do rozvoje veřejného prostoru v BB Centru. Vystavěli jsme nové centrální náměstí, vybudovali atletický stadion a školní pavilon, uměleckou autorskou mozaikou jsme zkultivovali průchod pod magistrálou, věnovali jsme se opravám chodníků nebo veřejného osvětlení. Pokračovat budeme pochopitelně i letos a v dalších letech. V těchto dnech se nově otevírá unikátní multimediální prostor v Brumlovce – BB Centroom, který umožní návštěvníkům jedinečný vizuální zážitek a provede je BB Centrem v několika minutách. U Budovy B vznikne již zmiňované otevřené atrium se zelení a piazzetta se stromky a vodním prvkem. Bude dále rozšířen park Brumlovka, plánujeme zde také velký prostor s ojedinělým modelem švýcarské krajiny s funkčními modely vláčků či dopravní hřiště a jezírko s replikou Šalamounova ostrova. Chceme touto cestou trvale udržovat vysoký standard BB Centra, a to nejen rekonstrukcemi k udržení prvotřídní kvality dříve postavených kancelářských budov, ale i rozsahem nabízených služeb,“ shrnuje Vladimír Klouda.

PR

BB CENTRUM DEVELOPMENT GOES ON

There is starting to be a lack of modern administrative premises available in Prague. The occupancy rate is at its historical minimum, in the 1st quarter this dropped to 4.3%.

Although construction goes on, demand exceeds supply and those at the BB Centrum in Prague 4, which is all basically leased with only some 450 sq m of administrative premises remaining, are aware of that. However, Passerinvest Group, which is building and managing this part of Prague 4, found a way to accommodate tenants’ requirements relating to the quality of the premises and at the same time to increase the value of the building as well as the overall area. Apart from the construction of new building, some time ago they accepted the strategy of reconstruction and modernization of existing buildings as well as revitalization of their surrounding environment.

THE B BUILDING IS AWAITING RECONSTRUCTION

As the investor and developer of the multifunctional complex, which has been under construction in Michle, Prague, for more than 20 years and already comprises 18 buildings, Passerinvest is aware of the technological advancement of the past two decades as well as of market competition and tenants’ increasing requirements. They are well aware of the fact that both renowned Czech and international companies always consider the location of their headquarters very carefully. And this does not only apply to the size of administrative premises and the so called A-classing of rental premises, but also to the reputation of the whole area. With added value in the form of services, parking possibilities, relaxation zones and latterly mainly to the approach of sustainable development, circulating economy etc. These attributes represent an important tool during the acquisition of new tenants as well as when retaining those existing ones and them themselves help the tenants when acquiring and retaining employees.

“We have already commenced our strategy of investment in the development of the BB Centrum location via the revitalization of buildings and public environment some years ago. We started building the Alpha building followed by Beta and Building D. Last year, we completed the comprehensive reconstruction of the A Building with a total rental area of 21,600 sq m worth almost CZK 500 million. Now, MONETA Money Bank has their headquarters there,” says Vladimír Klouda, CEO at Passerinvest Grup. This bank released the B Building, this also being due to their expansion, and which is now awaiting reconstruction. The building offers a total rental area of 15,600 sq m on eight above ground storeys and a capacity of 250 parking places on underground floors. The reconstruction will give it a new modern façade with opening windows and outdoor blinds on the southern part and a generous reception but the reconstruction will also allow for the modernisation of all technologies that secure the quality of the indoor environment. Apart from that, there will also be an extensive food court on the ground floor and a garden in the open atrium, both accessible to the general public and a green relaxation roof terrace available to all tenants. The main entrance will be relocated from Vyskočilova Street to the western side of the building. There will be a small square, the so called piazzetta, where they will plant grown trees, install a seating area and water feature. Investment in the reconstruction is estimated at CZK 400 million and its completion is scheduled for the first quarter of 2020. The author of the revitalization project is the architectural office A8000.

PUBLIC AREA WILL BE MORE ATTRACTIVE

The building of the public environment goes hand in hand with construction, respectively current reconstructions, this being in the spirit of modern urban planning and sustainable development. “Last year we invested almost CZK 200 million in the development of public areas in the BB Centrum. We built a new central square, an athletic stadium and a school pavilion and the authors’ art mosaic was used for cultivating the passageway under the arterial road and we also attended to the reconstruction of pavements and public lighting. We will also continue this year as well as in years to come. We are currently opening the unique multimedia premises in Brumlovka – BB Centrum, which will allow tenants a unique visual experience and can use those within the framework of just a few minutes. By the B Building, there will be the aforementioned open atrium with greenery and the piazzetta with trees and water feature. Other changes also include the expansion of Brumlovka Park where we are planning a large area with unique Swiss countryside with functional models of trains and a transportation playground and a lake with a replica of Solomon’s Island. In this way, we want to retain BB Centrum’s high standards and to do so not just through the reconstructions that are to sustain the offered services, says Vladimír Klouda.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.