Ruzyňské letiště se výrazně rozroste

Hlavní stránka » Aktuality » Ruzyňské letiště se výrazně rozroste

Pražské Letiště Václava Havla čeká rozsáhlá expanze za přibližně 27 mld. Kč. Loni odbavilo rekordních 16,8 mil. cestujících a téměř narazilo na limity své kapacity.

Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha, popisuje: „Na Letišti Praha by v budoucnu měly proběhnout rozsáhlé stavební úpravy, které výrazně změní jeho podobu. Celková přeměna dopravního řešení v okolí terminálů, dostavba Terminálu 2 a realizace nových objektů a přilehlých veřejných prostranství bude znamenat jednu z největších investic do nové infrastruktury za posledních více než 10 let“. Centrálním místem ruzyňského letiště by se měl po rozšíření stát veřejný prostor před Terminálem 2. V areálu má vyrůst další hotel, komplex objektů pro vývojová a testovací centra i moderními technologiemi prošpikované sklady. Na tzv. zdravotní turistiku reagují plány, které počítají také s vybudováním soukromých klinik, specializovaných zejména na dentální medicínu a plastickou chirurgii. Komplex nových budov by měl zaujímat území přes půl hektaru. Zahájení výstavby je plánováno zhruba do tří let. Vedení letiště vypsalo na sklonku loňského roku výběrové řízení na právo stavby. Projekt tedy nemá financovat přímo státní podnik, ale vítěz soutěže, který by měl být znám ve druhé polovině letošního roku. Příslušné pozemky bude mít v pronájmu.

MODERNÍ PARKOVACÍ DOMY

Architektonické řešení nového veřejného prostoru před rozšířeným Terminálem 2, který zahrnuje dva nové parkovací domy, nový páteřní spojovací objekt a tzv. Plazu, tedy venkovní prostor před budoucím rozšířeným terminálem, je dílem tuzemského studia D3A. To se v roce 2015 umístilo mezi třemi nejlepšími v urbanisticko-dopravní soutěži na uspořádání prostor před terminály, kterou vyhlásil Český Aeroholding ve spolupráci s pražským Institutem plánování a rozvoje (IPR). Vítězné architektonické týmy rala, CMC a D3A pak rozpracovaly jednotlivá urbanistická řešení, architektonické detaily veřejných prostranství i řešení dopravní a technické infrastruktury.

Součástí nových parkovacích domů bude v přízemí umístěný terminál veřejné a charterové autobusové dopravy. Budovy budou z větší části nahrazovat stávající parkovací kapacity a vzniknou v místech současného parkoviště PB Economy a parkovacího domu PA Smart, které budou zrušeny. „Nové budovy parkovacích domů naplňují dlouhodobý záměr zastavovacího plánu Letiště Praha. Přispějí k modernizaci parkovacích služeb a zároveň zvýší komfort a bezpečnost cestujících,“ doplnil ředitel Řehoř.

Při řešení nových parkovacích domů se vedení letiště zaměřuje také na nové technologie. Počítá například s dostatečnou kapacitou nabíjecích stanic pro elektromobily, robotické parkování pomocí autonomních mechanismů a pokročilé IT technologie ke sledování obsazenosti a k zajištění bezpečnosti. Samotné dispoziční řešení parkovacích domů variabilně směřuje k budoucímu rozvoji carsharingu.

NEBESKÁ PROMENÁDA

Společně s parkovacím domem A a B vznikne i tzv. Skywalk a zmíněná Plaza. Skywalk je nový objekt propojující v ose Aviatické ulice stávající a nové objekty. Třípodlažní stavba bude sloužit jako komunikační tepna mezi terminály a dalšími budovami. V jejím návrhu se také počítá s možným vznikem obchodů, restaurací a dalších pronajímatelných prostor. Plaza je koncipována jako předprostor Terminálu 2 a Aviatické ulice. Vzniknou zde nové veřejné plochy, které mají zahrnovat rovněž množství zeleně. Zároveň by se toto veřejné prostranství mělo stát vzorem pro další venkovní prostory letiště.

V nejbližších měsících bude tým složený ze zástupců Letiště Praha a vybraných ateliérů pracovat na dokončení a rozvinutí studie na základě připomínek a dodatečných požadavků. Následovat bude projektová příprava parkovacího domu B, dotčená část Plazy by se měla projektovat v letech 2019–21. S výstavbou prvního parkovacího domu by chtělo Letiště Praha začít mezi roky 2021–23.

HOD / FOTO: DEPOSITPHOTOS

RUZYNĚ AIRPORT WILL EXPAND CONSIDERABLY

Václav Havel Airport in Prague awaits an extensive expansion worth approximately CZK 27 billion. Last year, they checked in a record breaking number of 16.8 million passengers and almost arrived face to face with its capacity limits.

Václav Řehoř, Chairman of the Board at Letiště Praha, describes: “An extensive reconstruction, which will transform the overall image of the airport in Prague, will be carried out in future. The overall transformation of traffic solutions around the terminals, completion of Terminal 2 and realization of new buildings and adjacent public areas, will represent one of the largest investments made in the past more than 10 years of new infrastructure.” The public area in front of Terminal 2 should become the central point of Ruzyně Airport. The complex is to include yet another hotel, a complex of buildings for development and testing centres and warehouses fitted with modern technologies both inside and out. The plans also respond to so called healthy tourism and account with the construction of private clinics, which will mainly specialize in dentistry and plastic surgery. The complex of new building should take up more than half a hectare. The commencement of the construction is planned within approximately three years. The airports management announced a tender for the rights of the construction at the end of last year. That means that the project is not to be financed directly by a state enterprise but by the winner of the competition, which should be known in the second half of this year. They will lease the land in question.

MODERN PARKING HOUSES

The architectural design for the new public area in front of the extended Terminal 2, which includes two new parking houses, a new backbone connecting the building and the so called Plaza, that is the outdoor area situated in front of the future extended area, is work by the local studio D3A who were, in 2015 one of the three best competitors within the urban-transport tender for the layout of the area in front of the terminals announced by Czech Aeroholding in co-operation with the Prague Institute of Planning and Development. The winning architectural teams – rala, CMC and D3A – then executed individual urban designs, architectural details for public areas, and a solution for transport and technical infrastructure.

The new parking houses will also include a terminal for public and chartered bus transport and will be situated on the ground floor. The buildings will mostly replace the existing parking capacities and will be situated in place of the current PB Economy and PA Smart parking areas whereby the current ones will be cancelled. “The new buildings of the parking houses fulfil the long-term construction plan of Letiště Praha. They are to contribute to the modernization of parking services as well as increasing passengers’ comfort and safety,” adds Mr. Řehoř.

When planning new parking houses, the management also focussed on new technologies. They, for instance, accounted with sufficient capacity of charging stations for electric cars, robotic parking via automated mechanisms and advanced IT technologies for monitoring the rate of vacant parking places and for securing safety. The layout of the parking houses alone leads variably to the future development of carsharing.

HEAVENLY PROMENADE

Alongside parking house A and B, there will also be the so called Skywalk and the aforementioned Plaza. Skywalk is a new building connecting Aviatická Street with both existing and new buildings within a line. The three-storey building will serve as a communication artery between the two terminals and other buildings. The plan also accounts with new shops, restaurants and other rental premises. Plaza is designed as the front area for Terminal 2 and Aviatická Street. There will be new public areas, which are also to include an abundance of greenery. This public area should also become an example for other outdoor areas at the airport.

The team, comprising representatives of Letiště Praha and selected studios will, in the near future, work on the completion and development of the study based on objections and additional requirements. This will be followed by project preparation for the B parking house and the affected part of Plaza should be designed between 2019 and 2021. Letiště Praha would like to commence construction of the first parking house between 2021 and 2023.

HOD / PHOTO: DEPOSITPHOTOS

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.