Saint-Gobain naplňuje význam slova „environmentální“

Hlavní stránka » Aktuality » Saint-Gobain naplňuje význam slova „environmentální“

Žijeme v rychlé době a naše spotřeba surovin, materiálů a energií je vyšší, než nám mohou poskytnout přírodní zdroje.

Chceme žít zdravě, moderně a přitom ekologicky, to znamená energeticky úsporně a s co možná nejmenším dopadem na životní prostředí. Požadavky lidí na prostředí, v němž chtějí žít, jsou vysoké, ale zároveň je současné společnosti jasné, že zdroje nejsou nevyčerpatelné. Nadnárodní korporace Saint-Gobain sleduje trendy současného stavebnictví a hlásí se k environmentální politice. Navrhuje, vyrábí a distribuuje inovativní stavební materiály, které přispívají ke komplexnímu řešení kvalitního, úsporného a udržitelného bydlení s větší energetickou efektivitou, ale přitom s lepšími akustickými a světelnými podmínkami, které zaručují vyšší komfort bydlení a života vůbec.

CERTIFIKACE JAKO MĚŘÍTKO

Odrazem vývoje a trendu ve stavebnictví jsou environmentální certifikace budov LEED a BREEAM. Certifikace kladou velký důraz na hodnocení vlivů budovy na životní prostředí a na zdraví a spokojenost jejich uživatelů, a to po celý životní cyklus budovy. Akceptují rovněž kvalitu zdravého vnitřního ovzduší. Hodnocení stavby z těchto úhlů pohledu není zatím povinné, nicméně pro skupinu Saint-Gobain, která je světovým lídrem v oblasti stavebnictví, znamená významný punc kvality jejích výrobků.

Oba certifikační systémy zahrnují ve svém hodnocení devět kategorií v různém procentuálním zastoupení – od těžby a zpracování surovin přes vlastní výstavbu, provoz budovy a její vliv na vnější i vnitřní prostředí až po likvidaci stavební suti po dožití nebo rekonstrukci stavby.

Certifikát LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) je mezinárodně uznávaný standard v oblasti navrhování a výstavby environmentálně šetrných a udržitelných budov. Jde o značku kvality, která poskytuje vlastníkům a provozovatelům budov rámec k identifikaci a implementaci praktického a měřitelného návrhu, konstrukce, provozu a správy tzv. zelených budov.

Certifikát BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je standard nejlepších postupů v oblasti navrhování budov s důrazem na trvalou udržitelnost výstavby. Jde o nejstarší a v současnosti také nejrozšířenější certifikaci v oblasti energeticky úsporných a udržitelných budov. Hodnocení BREEAM se zabývá specifikací budovy, jejího designu, konstrukce a užívání.

Oba certifikáty bodují jednotlivé hodnocené položky (použité zdroje a materiály, osvětlení, akustika, energetická účinnost atd.) a přidělují kredity, které v součtu vypovídají o environmentální hodnotě stavebního díla.

DOCK IN TWO JAKO PŘÍKLAD

Získání certifikátu kvality vyjadřuje nejen skutečnost, že budova splnila zákonné požadavky na výstavbu, ale že je ohleduplná k přírodě i ke zdraví obyvatel, kterým zajišťuje vysoký uživatelský komfort. Jednotlivé výrobky i ucelené systémy divizí skupiny Saint-Gobain se v České republice podílely na výstavbě mnoha budov certifikovaných v systémech LEED a BREEAM. Jako ilustrace naplněných snah po dokonalosti a jako vzorek úspěšné součinnosti developera a investora poslouží administrativní budova v rámci projektu DOCK v pražské Libni, kde má své nové sídlo skupina Saint-Gobain. Projekt DOCK IN TWO splnil náročné hodnoticí požadavky a získal při certifikaci hodnocení LEED Gold. Stal se tak ukázkou aktuálních trendů ve stavebnictví a obrazem toho, co Saint-Gobain nabízí a za čím si stojí.

Administrativní budova disponuje celkem 8 500 m2 kancelářské plochy v šesti ustupujících, kaskádovitě uspořádaných podlažích a podzemním parkovištěm. Každé patro je doplněno rozlehlou terasou.

Na výstavbu byly použity moderní stavební materiály přednostně z portfolia skupiny Saint-Gobain: fasádní skla (Glassolutions), sádrokartony (Rigips), maltové směsi (Weber), tepelné a zvukové izolace (Ecophon, Isover). Budova splňuje náročné požadavky na šetrné a zdravé vnitřní prostředí, úsporný provoz a energetickou efektivitu. Všechny materiály aplikované v konstrukcích zajišťují skvělé parametry tepelné pohody, akustického komfortu, čistého vzduchu a dostatku denního světla.

PR

SAINT-GOBAIN FULFILS THE MEANING OF THE WORD ‘ENVIRONMENTAL’

We live in a fast world and our consumption of raw materials and energy is higher than natural resources replenished by our planet. We want to live in a healthy, modern and environmentally friendly manner, which means energy efficiently and with the lowest possible impact on the environment. The demands of people on the environment in which they want to live are high, but at the same time the society is well aware of the fact that our resources are not inexhaustible. Saint-Gobain, as a global corporation, closely follows the trends in the contemporary building industries and adopted a sound environmental policy. It designs, manufactures and distributes innovative building materials that contribute to a comprehensive solution of quality, economic and sustainable habitation with greater energy efficiency, but at the same time with better acoustic and light conditions that guarantee higher comfort of habitation and living in general.

CERTIFICATION AS BENCHMARK

LEED and BREEAM systems for environmental assessment of buildings reflect the building industries progress and trends. These certification schemes place even greater emphasis on evaluating the impacts of buildings on the environment, as well as on health and satisfaction of their users, over the full life cycle of the buildings. They also accept the quality of healthy indoor environment. The building assessment from these points of view is not yet mandatory, however, for the Saint-Gobain Group, as the global leader in the building industry; it represents a significant quality mark of its products.

Both certification systems provide assessment in nine priority categories with different percentage – starting with extraction/mining and processing of resources via building construction/o­peration and its impacts on quality of indoor and outdoor environment to disposal of building debris after the end of life cycle or reconstruction of the building.

LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) is an internationally recognized standard for designing and development of green and sustainable buildings. It is a quality mark which provides the building owners and operators a concise framework for identifying and implementing practical and measurable green building design, construction, operations and maintenance solutions.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) sets the standard for best practice in building design, with an emphasis on sustainability of construction. It is the oldest and most widespread assessment and certification system for energy-efficient and sustainable buildings. BREEAM assessment deals with the building specifications, design, construction and use.

Both certification systems score individual rated items (used resources and materials, lighting, acoustics, energy efficiency, etc.) and give credits the summation of which determines the environmental value of the particular construction work.

SAMPLE: DOCK IN TWO

Obtaining a quality certificates expresses not only the fact that the building fulfilled the legal requirements for construction, but also that it is considerate towards nature and health of inhabitants, providing them with high user comfort. The individual products and complex systems of the Saint-Gobain Group divisions were involved in the construction of many LEED and BREEAM certified buildings in the Czech Republic. An excellent illustration of the successful pursuit of perfection and great example of superb synergy between the developer and investor is the administrative building developed as a part of the DOCK project in Prague-Libeň, where the Saint-Gobain Group has its new headquarters. The DOCK IN TWO project has met demanding assessment requirements and was awarded by LEED Gold certification. It has become a great example of current trends in the building industries and the image of what Saint-Gobain offers and promotes.

The administrative building offers 8,500 square meters of first-class office spaces in six receding, cascaded floors and underground parking. Each floor is complemented by a large terrace.

During its construction, modern building materials primarily from the Saint-Gobain Group portfolio were used: facade glass (Glassolutions), plasterboards (Rigips), mortar mixtures (Weber), thermal and sound insulations (Ecophon, Isover). The building meets demanding requirements for friendly and healthy indoor environment, economic operation and energy efficiency. All materials applied in the constructions provide excellent parametres of thermal comfort, acoustic comfort, fresh air and plenty of daylight.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.