Sedmá členská schůze Rady pro šetrné budovy

Hlavní stránka » Aktuality » Sedmá členská schůze Rady pro šetrné budovy

Sedmá členská schůze Rady pro šetrné budovy (CZGBC) se uskutečnila 5. listopadu. Vzhledem k letošnímu zaměření aktivit Rady zahájil členskou schůzi Ondrej Geče, strategic partner manager ze společnosti Google, který přednesl zajímavou a inspirativní přednášku na téma zdravého a produktivního pracovního prostředí.

V následujícím oficiálním programu byli ve volbách do představenstva zvoleni Tomáš Andrejsek, Bene Praha, Vladan Jesenský, Zumtobel Group, Robert Leníček, Len+k architekti, Antonín Lupíšek, UCEEB ČVUT, a Daniel Štys, CBRE. Členská schůze tradičně slouží jako platforma pro diskusi o dalším vývoji a směřování CZGBC. V posledních několika měsících se konala jednání se členy u kulatého stolu ke strategii šetrného stavebnictví, roli a rozvoji služeb CZGBC, která vyvrcholila představením pěti základních pilířů činnosti rady:

  • Posilování autority rady a působení na rozvoj sektoru
  • Vzdělávání klientů
  • Poskytování platformy k rozvoji obchodních příležitostí
  • Ovlivňování legislativního prostředí
  • Ovlivňování soukromého finančního sektoru

Tyto pilíře budou dále rozpracovány do jednotlivých cílů a priorit a budou sloužit jako základ pro plán činnosti na rok 2016–17. Strategie rady bude členům představena v březnu 2016.

The 7th member’s meeting of the Czech Green Building Council (CZGBC) was held on 5th November. With regards to this year’s specia­lisation of the council’s acti­vities, the meeting was commenced by Ondrej Geče, strategic partner manager from Google, who introduced an interesting and inspirational lecture on the topic of a healthy and productive work environment. In elections for the Board in the following official programme there were elected Tomáš Andrejsek, Bene Praha, Vladan Jesenský, Zumtobel Group, Robert Leníček, Len+k architekti, Antonín Lupíšek, UCEEB ČVUT, and Daniel Štys, CBRE. The members meeting traditionally works as a platform for discussions about further development and the course of the CZGBC. In the past few months meetings were held with members at a round table regarding the strategy of green building industry, role and development of the CZGBC’s services, which culminated in the introduction of five basic pillars of the council’s acti­vities:

  • Strengthening the council’s authority and affecting the sector’s deve­lopment
  • Educating clients
  • Providing a platform for the development of business opportunities
  • Influencing the legislative environment
  • Influencing the private financial sector

These pillars will then be elaborated into individual targets and priorities and will serve as a basis for an activity plan for 2016–17. The council’s strategy will be introduced to members in March 2016.

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.