Skanska bude pokračovat v udržitelných budovách

Hlavní stránka » Aktuality » Skanska bude pokračovat v udržitelných budovách

„Nájemci administrativních budov žádají, aby byly šetrné k životnímu prostředí. Do práce pak chodí s dobrým pocitem, a to je pro mileniály hodně důležité.“

To říká o uživatelích udržitelných budov Alexandra Tomášková, ředitelka společnosti Skanska Property Czech Republic, s. r. o. Do funkce nastoupila letos v červnu.

Ve firmě Skanska pracujete v manažerských pozicích už řadu let. V čem je pro vás práce ředitelky jiná?

Pracuji ve společnosti Skanska Property osm let. Původně jako leasing manager se zodpovědností za pronajímání budov, marketing a péči o klienty. Později jsem se už jako leasing & asset director zapojila i do strategických rozhodnutí a kromě pronájmu budov jsem byla součástí procesu akvizicí a prodejů budov, ale i diskusí o designu, zavádění inovací apod. Po odchodu ředitelky Marie Passburg jsem byla jmenována ředitelkou Skanska Property Czech Republic. Pro mne to je i není nová práce. Určitě je pro mne nová zodpovědnost za kontinuitu činnosti firmy, za všech 25 zaměstnanců, za úspěch realizací. Předtím jsem nesla zodpovědnost za určitou oblast, ale už jsem se dotýkala i ostatních a docela různorodých věcí: transakcí, designu, marketingu. Byla jsem součástí procesu prodeje, znala jsem budovy, jednala s nájemci. A znala jsem celý developerský proces od akvizice projektu po jeho prodej. Z tohoto pohledu pro mne nynější ředitelská funkce až tak nová není, ale řídím teď větší tým a moje činnost má přesah do střední Evropy, kam v organizaci Skanska patří také Polsko, Maďarsko a Rumunsko. To podstatně mění charakter mé práce.

Co z dosavadní činnosti firmy chcete udržet a rozvíjet a co byste naopak ráda změnila?

Společnost Skanska funguje výborně a já teď nemám v plánu něco měnit. Chci udržet naši silnou pozici na trhu. V poslední době se nám daří naplňovat ambici, abychom každý rok měli v nějaké fázi výstavby dva projekty, ideálně s devítiměsíčním odstupem, tak abychom mohli každý rok uvést jeden na investiční trh. K tomu musíme každý rok jeden projekt připravit. Udržet tuto taktiku je v Praze velmi těžké. Dá se jen velmi obtížně předvídat a plánovat doba přípravy projektů. V současné době ale máme rozpracovány dva projekty – Praga Studios v Praze 8 a Parkview v Praze 4, dohromady necelých 30 000 m2. Chci také udržet vysokou kvalitu budov. Skanska si zakládá na tom, že staví trvale udržitelné budovy s certifikátem LEED vysokého stupně. Projekt Visionary, certifikovaný na stupeň LEED Platinum, obdržel při hodnocení v rámci Core & Shell 95 bodů, to je druhé nejvyšší skóre v Evropě a čtvrté na světě. Projekt Five, dokončený v roce 2017, získal při předávání cen CEEQA hned dvě vítězství – Best Office Development a Best Green Leadership Building. Konkurence mezi nominovanými středoevropskými projekty (včetně dalších projektů Skanska) byla veliká a my jsme dostali obě tyto ceny, na což jsme velmi hrdí. To, co bych chtěla změnit, nemá Skanska pod kontrolou. Týká se to přípravy staveb a jejich povolovacích procesů, aby se v Praze dal development dělat snadněji. Co částečně můžeme ovlivnit a co se i daří, je, aby nás, developera, lidé vnímali jako partnera.

Udržitelné budovy a získávání cen jsou výsledkem jednotlivých zdařilých projektů, nebo je to cílevědomá strategie Skanska, určovaná (možná) švédskou mateřskou firmou?

Skanska je společnost původem ze Skandinávie. Tam se pěstuje tradice zeleného stavitelství přibližně od počátku 90. let. Naše česká pobočka čerpá bohaté know-how ze severských zemí. Výstavba budov přátelských k životnímu prostředí je jednou z nejvýznamnějších hodnot společnosti Skanska, společně s vysokým stupněm bezpečnosti práce. V současné době ve všech zemích implementujeme certifikace LEED a snažíme se téměř vždy o nejvyšší platinový stupeň. V rámci zemí střední Evropy klademe důraz na inovace a udržitelnost všude stejně. Existuje k tomu závazný firemní dokument, který obsahuje soubor požadavků na projektanty. Mnohé tyto požadavky jsou přísnější než závazné normy, např. přísun čerstvého vzduchu v kancelářích. Soubor našich požadavků je už jen malý krůček od certifikátu LEED Platinum. Výsledkem je, že naše budovy třeba ve Stockholmu a v Praze jsou si podobné.

Skanska je známa také tím, že nemívá zásadní rozpory se zastupitelstvy a úřady obcí, v nichž staví své projekty, ani s jejich obyvateli. Jak toho dosahujete?

Skanska vždy otevírá dialog s městskými částmi i s občanskými sdruženími. Snažíme se náš projekt ukázat ve všech aspektech včetně jeho vlivu na okolí, na životní prostředí, řešení infrastruktury. Důsledně prezentujeme benefity, které projekt přinese všem obyvatelům. Dobře je to patrné třeba v Praze 4 blízko Centrálního parku. Součástí našeho tamního projektu jsou nové vodní prvky, které slouží celé komunitě. V Praze 7 jsme vybudovali cyklostezku mezi Trojským mostem a mostem Barikádníků. Vede po našem pozemku, na kterém jsme ještě nezačali stavět, ale odstranili jsme překážky a zřídili cyklotrasu podél Vltavy, která už je v provozu. Nechali jsme tam také kotvit komunitní loď Altenburg. Je vždy důležité snažit se o to, co je objektivně potřeba, a postavit nebo zařídit něco, co poslouží všem.

Pokud tedy dialog funguje, co je hlavní příčinou průtahů při přípravě projektů?

Efektivní příčinou toho, proč je celý proces povolování staveb nepředvídatelný, je složitost a byrokratičnost procesu. Je v něm prostor pro zdržování. Problémem je také roztříštěnost rozhodování.

Říkala jste v úvodu, že jste dříve měla na starost také marketing a komunikaci s klienty. Jak oni přijímají vaše zelené kanceláře?

Velmi dobře. Oni potřebují perfektní kancelářské prostory kvůli svým zaměstnancům. Dnes je velmi diskutovaným tématem změna ve složení zaměstnanců a způsob, jak je získávat, udržet a motivovat. Kvalitních pracovníků je nedostatek a firmy jsou odhodlány udělat téměř cokoli, aby je získaly. A zaměstnanci už mají svůj specifický životní styl. Kancelář pro ně znamená něco dost jiného, než kdysi znamenala pro nás. Pro ně je důležité, aby byla na dostupném místě, v příjemném prostředí, aby do ní chodili rádi a aby se v ní cítili dobře. Udržitelnost budovy se tak odehrává ve dvou aspektech: Za prvé, že se v té budově dobře pracuje. A za druhé, máte dobrý pocit, že budova šetří životní prostředí. To je dnes zejména pro mileniály hodně důležité. Oni mají takové sociální cítění. Takže my připravujeme a budujeme určité místo, nějaké prostředí, kam lidé rádi chodí. A to už je něco navíc, to je vymazlená budova, která má vysokou kvalitu.

Jsou ochotni přidat na nájmu?

Ne čistě jen kvůli certifikátu. Výše nájemného je především určována situací na trhu. Nájemci kvitují vysokou kvalitu budovy, prostory se pronajímají snáze, rychleji, přicházejí kvalitní nájemci a obchodní vztah s nimi je stabilní. Kvalitní a dlouhodobý nájemce zvyšuje renomé kancelářské budovy, a to se projeví později při jejím prodeji.

JF / FOTO: SKANSKA

SKANSKA WILL CONTINUE WITH SUSTAINABLE BUILDINGS

“Tenants in administrative buildings require those buildings to be environmentally friendly. They go to work with a good feeling and that is really important for the Y generation.”

That is what Alexandra Tomášková, managing director at Skanska Property Czech Republic, s.r.o., says about the users of sustainable buildings. She acceded to her post this June.

You have been working in managerial positions at Skanska for years. Do you now see the work of a director differently?

I have been working at Skanska Property for eight years. Firstly as leasing manager responsible for the leasing of buildings, marketing and client care. Later on I became leasing & asset director in a strategic decision making capacity and apart from the leasing of buildings, I was also a part of the process of acquisition and sale of buildings as well as discussions regarding design, introducing innovations and others. After the director Marie Passburg left, I was appointed director of Skanska Property Czech Republic. It is a new job for me, yet it isn’t a new job for me. I certainly have new responsibilities for the continuation of the company’s activity, all its 25 employees and success of realisations. Prior to that, I was responsible for a particular area but did get involved with other and entirely varied issues: transactions, design, marketing. I was involved in the process of sales, knew the buildings and negotiated with tenants. And I knew about the whole development process from the acquisition of a project to its sale. From this point of view, the post of director is not that new for me but now I manage a much larger team and my activities overlap to Central Europe, which also includes Poland, Hungary and Romania, within the Skanska organization. That changes the character of my work significantly.

What would you like to retain and develop from the company’s existing activities and what would you, on the other hand, like to develop yourself?

Skanska is working perfectly and I have no intention of changing anything at the moment. I would certainly like to retain our strong position within the market. We have lately been very successful in fulfilling our ambition to have two projects, ideally with a nine-month interval, in the development phase so that we can introduce one in the investment market each year. Therefore we must prepare one project every year. It is very difficult to sustain this tactic in Prague. It is very difficult to predict and plan the time of project preparation. However, currently we have two projects in process – Praga Studios in Prague 8 and Parkview in Prague 4, all together almost 30,000 sq m. I would also like to retain the high quality of buildings. Skanska takes pride in the fact that they build permanently sustainable buildings with LEED certification at the highest level. The Visionary project certified with LEED Platinum received 95 points within the Core & Shell assessment, which is the second highest score in Europe and fourth in the world. The Five project completed in 2017 received two awards during the CEEQA – Best Office Development and Best Green Leadership Building. The competition from amongst nominated Central European projects (including other Skanska projects) was tremendous and we received both these awards, and we are really proud of it. What I would like to change is something that is beyond Skanska’s control. This applies to the preparation of buildings and approval processes so that it is easier to achieve development in Prague. What we can influence at least partially and what we are doing well is for people to see us as a developer, as a partner.

Are sustainable buildings and receiving awards the result of individually successful projects or is it Skanska’s ambitious strategy determined (perhaps) by the Swedish holding company?

Skanska originally comes from Scandinavia. There, they have upheld the tradition of the green building industry from approximately the beginning of the 1990s. Our Czech branch draws on the rich knowledge of the Nordic countries. Constructing environmentally friendly buildings is one of Skanska’s most significant values together will a high level of work safety. We are currently implementing LEED certification in all countries and almost always try to achieve the highest platinum level. Within the framework of Central European countries, we put the same level of emphasis on innovation and sustainability in all countries. For that purpose, there is a binding corporate document which contains a set of requirements for planning engineers. Many of these requirements are stricter than binding norms and standards, for instance the supply of fresh air into offices. The setting out of our requirements is only one small step from the LEED Platinum certificate. The result is that our buildings in Stockholm and Prague are similar to one another.

Skanska is also well known for not having any significant disputes with councils and offices in the municipalities where they build their projects nor indeed with residents. How do you achieve that?

Skanska always opens discussion with municipal districts and civic associations. We try to show our projects in all aspects, including any potential impact on the neighbourhood and environment, as well as a solution for infrastructure. We consistently present the benefits that the project is to provide to all residents. This is well evident in Prague 4, near Central Park, for instance. This project includes new water features, which serves the whole community. In Prague 7, we built a cycleway between Trojský Bridge and Barikádníků Bridge. It runs on our land where we haven’t yet commenced construction but we removed all the obstacles and built the cycle route along the Vltava River, which is already in operation. We also allowed the community boat Altenburg to moor there. It is always important to try to do what is objectively necessary and build or establish something that is to serve everyone.

If discussions work then what is the main reason behind delays during project preparation?

The effective reason as to why the approval process is unpredictable is the complexity and bureaucracy of the process. There is space for delay. Problems also lie in the disunity of the decision making process.

You said at the beginning that you were previously also responsible for marketing and communication with clients. How do they view your green offices?

Very well. They need perfect administrative premises because of their employees. The change in the mix of employees and the way as to how to attract, retain and motivate them is a very frequent topic nowadays. There is a lack of qualified workers and companies are willing to do almost anything to get them. And employees already have their specific lifestyle. They see office as something entirely different than we once did. They see the importance of an accessible location and pleasant environment so that they would enjoy going there and also feel good there. The sustainability of a building then occurs in two aspects: Firstly that it is pleasant to work in the building. And secondly, that you have good feelings that the building is environmentally friendly. That is nowadays very important, especially for generation Y. That is their social behaviour. So, we prepare and build a particular place, an environment that people enjoy going to. And that is already something extra. A fondled building of high quality.

They are willing to pay extra in rent?

Not just because of the certificate. The level of rent is mainly determined by the situation in the market. Tenants acknowledge the top class quality of building, premises are easier and faster to lease, those tenants who come are quality tenants and business relationships with them is stable. A quality long-term tenant increases the reputation of the administrative building and that later is demonstrated when selling it.

JF / PHOTO: SKANSKA

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.