Skanska Property Czech Republic patří k nejaktivnějším developerům

Hlavní stránka » Aktuality » Skanska Property Czech Republic patří k nejaktivnějším developerům

Od června 2018 převzala vedení Skanska Property Czech Republic Alexandra Tomášková. Stala se tak první Češkou v čele této firmy za více než 20 let jejího působení na českém realitním trhu.

Alexandra Tomášková se na pražském trhu komerčních nemovitostí pohybuje již 17 let. Z toho téměř polovinu zasvětila Skanska Property a stojí za komerčním úspěchem administrativních budov jako pankrácký City Green Court, karlínský Corso Court, smíchovské komplexy Five a Riverview a právě dokončené holešovické Visionary. Dnes firma připravuje dalších 100 000 m2 moderních kanceláří a za jejich úspěšnou realizaci bude zodpovědná právě ona.

Alexandro, jak si dnes Skanska Property na pražském trhu stojí?

Skanska Property dnes patří mezi tři nejaktivnější developery moderních kanceláří v Praze. Dokončili jsme projekt Visionary v Holešovicích, kam se od dubna postupně stěhují nájemci administrativní části. Přes léto začnou fungovat poliklinika, lékárna, restaurace Fresh & Tasty a prodejna zdravé výživy Ošatka. V září se otevře mateřská školka Městské části Praha 7. Moc se těšíme, až si v létě vyzkoušíme běžeckou dráhu na střeše nebo hřiště. Dále máme ve výstavbě dva další projekty: Praga Studios, díky němuž se vracíme zpátky do Karlína. Stavbu můžeme pozorovat pohodlně z okna, protože sousedí přímo s naší centrálou v Corso Court. A od května jsme znovu aktivní také na pankrácké pláni, kde probíhají přípravné práce na pozemku pro výstavbu budovy Parkview. Ve fázích příprav máme ještě dva projekty – Key (Praha 4) a Port7 (Praha 7).

Pražský Karlín je etablovanou byznys lokalitou a o tamější kanceláře je velký zájem. Co v Karlíně nabízíte a jaká je odezva?

Máte pravdu, Karlín je teď naše srdeční záležitost. Stavěli jsme tu Corso Court, ve kterém sídlíme. Podařilo se nám získat sousední pozemek s projektem kancelářské budovy a s platným stavebním povolením. Líbila se nám lokalita a celkové dispozice. S architekty jsme upravili design, aby více odpovídal profilu našich budov (světlá fasáda, co nejvíce přirozeného světla, novostavba, která respektuje dané okolí a plně do něj zapadá). Na trh tak uvádíme 11 800 m2 špičkových nových kanceláří, pro něž chceme získat kromě LEED také certifikát WELL. Naše budova propojí byznys a umění. V atriu Praga Studios bude možné uspořádat koncerty, divadelní představení a výstavy. Dokonce jsme se rozhodli do atria umístit piano. Chceme, aby se naše budova stala přirozenou součástí Karlína a žila i po 17. hodině, kdy lidé odcházejí z práce. A co se týká pronájmů? Máme podepsanou první smlouvu. Společnost Scott & Weber zde bude provozovat plně vybavené coworkingové prostory. S řadou dalších firem jednáme a těší nás jejich zájem.

Zmínila jste, že se vracíte také na Pankrác. I tam jsou kanceláře sázka na jistotu, že?

Ano, Praha 4 je vyhledávaná a o moderní administrativní prostory je zde stále vysoký zájem. Na Pankráci máme dva projekty: Parkview (15 700 m2) a Key (33 000 m2). V současné době na našem pozemku pro Parkview probíhají přípravné stavební práce, ladíme poslední detaily projektu a připravujeme inovativní technická řešení. Už nyní jsme v jednání s potenciálními nájemci. Prostory budou k nastěhování v lednu 2020. Projekt Key je v přípravě.

A jak bude Parkview vypadat?

Spolupráce s architektonickým studiem Richard Meier & Partners je mimořádně příjemná a profesionální. Architekti plně respektovali náš požadavek, aby budova poskytovala jak prvotřídní pracovní prostředí, tak zajímavé a pohodlné relaxační prostory. V návrhu najdete velkorysou střešní terasu s barem a grilem, impozantní atrium s relaxačním ostrůvkem zapuštěným pod úroveň terénu, a také hravé balkonky na fasádě, které budou přístupné nájemcům. Zároveň jsme chtěli, aby naše budova vhodně doplnila Meierův koncept pankrácké pláně a kultivovala své bezprostřední okolí. Ve velkorysém atriu vznikne veřejně přístupný prostor plný zeleně. Abychom dostáli názvu budovy, podílíme se také na rozvoji parku Na Pankráci. Těším se, až se nám vše, co jsme si předsevzali, podaří.

PR

SKANSKA PROPERTY CZECH REPUBLIC BELONGS TO THE MOST ACTIVE DEVELOPERS

From June 2018, the management of Skanska Property Czech Republic was taken up by Alexandra Tomášková. She became the first Czech lady to be head of this company in more than 20 years of its operation in the Czech real estate market.

Alexandra Tomášková has been connected to Prague’s market of commercial real estate for 17 years. Almost half of that she has dedicated to Skanska Property and is behind the commercial success of administrative buildings such as City Green Court in Pankrác, Corso Court in Karlín, the Smíchov complexes of Five and Riverview and the currently completed Visionary in Holešovice. Now, the company is preparing a further 100,000 sq m of modern offices and it is Alexandra whom once again will be responsible for their successful realization.

Alexandra, how is Skanska Property currently coping in the Prague market?

Today, Skanska Property belongs amongst the three most active development companies of modern offices in Prague. We have completed the Visionary project in Holešovice with the tenants of the administrative parts moving in from April. A health centre, chemist’s, Fresh & Tasty restaurant and the shop with healthy products, Ošatka, will start operations during the summer. A nursery school for the city district of Prague 7 will open in September. We are really looking forward to being able to test the running track on the roof and the sports ground in the summer. We are also constructing two other projects: Praga Studios, thanks to which we are returning to Karlín. We can watch construction comfortably from our window as it is next to our headquarters based in Corso Court. And as of May, we have also been active at Pankrác Plain, carrying out preparation work for the construction of the Parkview building. There are two other projects that are also at the preparation phase – Key (Prague 4) and Port7 (Prague 7).

Karlín in Prague is a well-established business location and there is tremendous interest in local offices. What are you offering in Karlín and how is the response?

You are right, Karlín is now firmly in our heart. We built Corso Court there, which is now our headquarters. We managed to acquire the neighbouring plot with a project for administrative buildings and a valid building permit. We certainly favoured the location and the overall layout. We amended the design with architects so that it corresponded more with the profile of our buildings (light façade, as much daylight as possible, a new construction that respects the particular surrounding area and fits in completely). Therefore, we are putting 11,800 sq m of new first class offices onto the market and apart from the LEED certificate, we also want to acquire the WELL certificate. Our building is to interconnect both business and art. The Praga Studios atrium can therefore be utilized for concerts, theatrical performances and exhibitions. We also decided to place a piano into the atrium. We would like our building to become a natural part of Karlín and remain full of life beyond 5 p.m. when people are leaving their work. And as for the lease position, we have our first contract signed with Scott & Weber, which will operate fully equipped co-working premises there. We are also negotiating with a number of other companies and are particularly pleased with their interest.

You mentioned that you are also returning to Pankrác. Are offices in that location considered a safe bet?

Yes, they are. Prague 4 is definitely sought after and there is still considerable interest in modern administrative premises. We have two projects in Pankrác: Parkview (15,700 sq m) and Key (33,000 sq m). Preparatory building work is currently proceeding on our land plot for Parkview. We are harmonizing the final details of the project and preparing innovative technical solutions. We are already negotiating with potential tenants. These premises will be available for moving in from January 2020. The Key project is in preparation.

What will Parkview look like?

Our co-operation with the architectural studio Richard Meier & Partners is exceptionally pleasant and professional. The architects fully respect our requirement for the building to provide a first class work environment as well as providing interesting and comfortable relaxation areas. The project offers a generously sized roof terrace with a bar and barbeque, an imposing atrium with relaxation island embedded under the terrain level as well as very pleasant balconies on the façade, which will be accessible for to tenants. We also wanted our building to complement Meier’s concept of Pankrác Plain appropriately and to cultivate its immediate environment. The generously sized atrium will be open to the general public and filled with greenery. In order to meet the meaning for the name of the building, we are also participating in the development of a park at Na Pankráci. We are looking forward to those times when everything we have resolved succeeds.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.