Směřování moderních kancelářských budov

Hlavní stránka » Aktuality » Směřování moderních kancelářských budov

Design kanceláří prodělal v několika posledních letech výrazný posun od jednoduchého korporátního, uniformního a universálního prostředí směrem ke komplexnímu, individuálnímu, pestrému a živému řešení.

Tento vývoj reflektují také nejnovější projekty mezinárodní architektonické kanceláře Chapman Taylor. Za tímto vývojem stojí zejména změna myšlení ve společnosti, které s sebou přinesla vyšší mobilita zaměstnanců, kdy jsou schopni pracovat téměř odkudkoli, a tak touha po práci mimo kancelář výrazně vzrostla. Na druhou stranu – byť technologie umožňují pohodlnou práci z domova, kavárny nebo parku – je víceméně jasné, že tento model je možné praktikovat jen v omezené míře bez negativního dopadu na efektivnost a kolegiální vztahy uvnitř společnosti. V nových projektech musíme více pracovat s více rovinami designu, musíme mít stále na zřeteli efektivnost a hlavní smysl daných staveb, dbát na trendy trvale udržitelného designu, nízké energetické spotřeby a podobně, ale také se musíme více ohlížet na povahu a typ lidí, kteří v daném prostoru budou pracovat.

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ SE MĚNÍ

S ohledem na stále rychlejší tempo změn životního stylu, rychlejší technologický vývoji a proměnu pracovního trhu se musejí i interiéry pracovišť měnit rychleji a musejí se flexibilněji přizpůsobit novým poměrům. Jednoznačně je třeba brát větší ohled na potřeby každého zaměstnance, je třeba více dbát na pohodu pracovního prostředí. Kancelář již není nutná pro samotný pracovní výkon, stále více je třeba pro sociální kontakt mezi zaměstnanci, pro podporu jejich spolupráce nezbytné pro posun každé společnosti vpřed. Sdílení know-how, společná tvorba a spolupráce jsou hlavními motivy, které se propisují do nově budovaných kancelářských prostor.

Vedle toho je také třeba zohlednit posun v poznání a rozvoji fenoménu často označovaného anglickým termínem „wellbeing“. Proto dnes náš přístup k designu kanceláří často kombinuje různorodé pracovní prostory, kombinují se otevřené, polootevřené a soukromé prostory, kdy jejich vzájemná kombinace může poskytnout volbu a flexibilitu. Kanceláře tak obsahují tiché zóny, breakout zóny, neformální sezení kolem barů, pohodlné a neformální lounge sezení, která jsou vhodná pro neformální brainstorming.

MODERNÍ PROSTORY PODNĚCUJÍ SPOLUPRÁCI

Cílem je vytvořit prostor, který bude stimulovat zaměstnance ke spolupráci a k vyšší sociální interakci – a ne vždy to musí být jen v rámci jedné společnosti. Dobrým příkladem může být inovativní kancelářská Tomorrow Building architektů Chapman Taylor, která je prostoupena celou řadou takových to prostor, které podněcují spolupráci a sdílení know-how napříč společnostmi uvnitř celé budovy. Podobné principy architekti z pražského studia uplatňují ve svém návrhu kancelářského projektu Jiului Office v Bukurešti pro developerskou společnost Portland Trust. I zde je kladen důraz na design, který má povzbudit spolupráci uvnitř budovy a také vytvořit příjemný životní prostor, ve kterém lidé nebudou odpočítávat každou minutu do konce pracovní doby, ale naopak budou v něm chtít trávit více i ze svého volného času.

Do návrhu interiérů se také stále více propisují moderní technologie, jako je virtuální a rozšířená realita, LED stěny, Li-Fi jako jedna z možností optické bezdrátové komunikace. Více možností také nabízí inteligentní řízení budov, které lépe reaguje na individuální potřeby každého jednotlivce a lze je lépe a snadněji ovládat, mimo jiné I hlasovým rozhraním. Technologie se více propisují do výtvarného řešení a čím dál více jsou technologie a technická část exponovaná.

Vše výše popsané ale zvyšuje nároky na investice a tím také na architekty, jejich zkušenosti a znalosti. Chapman Taylor těží ze své bohaté zkušenosti, ale také z propojení několika mezinárodních kanceláří napříč světadíly, a výměnu know-how z četných paralelních realizaci v různých částech světa. Tato zkušenost jim pak umožňuje stále vyšší nároky kompenzovat efektivním návrhem budov a prozíravostí již od raných fází designu, kdy je třeba počítat s novými trendy, je jim třeba dobře rozumět, aby bylo možné je umístit do vhodných prostor, které jsou adekvátně hodnotné. Nové technologie a také nové funkce umožňují více pracovat a lépe využívat sekundárními prostory. Právě smysluplná aktivace těchto sekundárních prostor je znakem dobrého designu a také kýženým bonusem pro investora.

JON HALE A FILIP POKORNÝ,
ŘEDITELÉ CHAPMAN TAYLOR PRAGUE STUDIO

INNOVATIONS IN MODERN OFFICE BUILDINGS

In recent years, office design has undergone a significant shift from simple corporate and uniform environments towards complex, individual, colourful, and lively designs.

These developments follow changes in thinking within businesses and the increased mobility of employees, who are now able to work almost anywhere, making the desire to work outside the traditional office environment grow considerably. Advances in technology allow for comfortable working from home, the café, or even the park. However, this model can only be practiced to a limited extent without negatively impacting efficiency and peer relationships within the company.

WORKPLACE IS CHANGES

On Chapman Taylor’s current office projects, we work with multiple levels of design and keep in mind the efficiency and the main purpose of the buildings, we keep up to date with trends in sustainable design, target low energy consumption and aim for the general wellbeing of the occupants. We carefully consider the nature and wide range of people who will work in the spaces we create. In view of the pace of lifestyle changes, accelerating technological developments and changes in the labor market; workplace interiors have to be flexible and to adapt quickly to changing circumstances. The requirements of each individual employee need to be considered and more effort expended to create a high quality working environment. The office is no longer needed just for ‘getting the job done', there is an increasing demand for social contact between employees and to support their cooperation and creativity. Sharing know-how, joint creativity and collaboration are the main motifs that propel the newly-built office space.

All building designs, but especially offices need to take into account the shift in awareness of the phenomenon referred to as ‘wellbeing'. The contemporary office requires a mix of workspace types with a combination of open-plan, semi-private and enclosed spaces to provide choice and flexibility. Different personalities need to be able to find their optimum working environment. Office layouts can incorporate acoustic pods, breakout areas, lounges, low noise zones and collaborative zo­nes.

MODERN SPACES ENCOURAGE COLLABORATION

The goal is to create a space that will stimulate employees to work together and to increase social interaction, and not always within a single company. A good recent example of this is the innovative Tomorrow Building in Manchester, designed by Chapman Taylor, which is permeated by a number of such spaces encouraging collaboration and knowledge sharing across companies within the building.

In recent years Chapman Taylor’s Prague studio has delivered a series of office projects throughout the CEE region and the concepts are continually evolving to include more flexible working options and an increasing focus on the F&B and leisure aspects of employees’ daily needs. A current example of this thinking is the office development at Jiului in Bucharest for Portland Trust. The emphasis is to encourage cooperation within the overall development and also to create pleasant working and living spaces where people will not be counting down every minute until the end of their working day, but instead will be happy to spend more time at their workplace.

Effective workplace design should also make space for fast-evolving technologies, such as virtual reality, augmented reality, LED screen walls and other advances such as Li-Fi (using LED light as a vehicle for data). It also offers more opportunities for intelligent building management that responds to the needs of each individual and is easier to control, including through voice interfaces. It is important to study and understand the latest technologies and ideas in workplace design, but also to remain open-minded about whether those approaches are suitable for a particular context.

Chapman Taylor work very closely with our clients and their staff to develop a detailed brief for each project. Our experience across several key sectors allows us to create solutions that blend efficient working arrangements with hospitality and leisure; where working, relaxing, and socializing become interlinked. No two design solutions are the same, even within the same building, the same industry, or within the same company.

JON HALE A FILIP POKORNÝ,
DIRECTORS CHAPMAN TAYLOR PRAGUE STUDIO

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.