Špičkové kanceláře, bezproblémové parkování i velkorysé zelené plochy

Hlavní stránka » Aktuality » Špičkové kanceláře, bezproblémové parkování i velkorysé zelené plochy

Moderní pracovní prostředí, dopravní dostupnost, možnosti stravování, služeb i odpočinku. To jsou většinou hlavní priority výběru vhodného místa pro sídlo firmy, příjemného prostředí pro její zaměstnance či pro atraktivní prostor, kam zvát své obchodní partnery.

Multifunkční areál BB Centrum v Praze 4 všechny tyto požadavky splňuje.

Administrativní budovy v BB Centru nabízejí k pronájmu prostory nejvyšší kategorie třídy A. Klientům z řad zahraničních či úspěšných lokálních firem společnost Passerinvest Group nabízí variabilní prostory, které si společnosti mohou přizpůsobit podle své firemní filozofie. Místo zde najdou moderní startupy s netradičními interié-rovými požadavky i firmy, které upřednostňují konzervativnější přístup. Většina budov má rozlehlé, dřevinami a rostlinami bohatě osázené terasy s lavičkami a relaxačními zónami, které jsou přístupné nájemcům budovy. Díky tomu, že společnost Passerinvest Group je vlastníkem většiny administrativních objektů v BB Centru, mohou společnosti očekávající růst úspěšně a bez obav expandovat v rámci areálu.

VÝHODNÉ DOPRAVNÍ SPOJENÍ

Multifunkční areál je přímo napojen na dálnici D1. Díky tomu je rychle dostupné centrum Prahy, Letiště Václava Havla, ale i Brno či Vídeň. K dalším výhodám BB Centra patří blízkost stanic metra C. Velkým benefitem areálu je dostatek parkovacích míst. Kromě podzemních garáží, které nájemcům budov nabízejí komfortní parkování, jsou v areálu veřejná parkoviště. Proto ani návštěvy, dodavatelé a obchodní partneři firem sídlících v BB Centru nemají problém s parkováním.

ŠIROKÝ VÝBĚR SLUŽEB, OBCHODŮ A RESTAURACÍ

V pracovních dnech se v BB Centru pohybuje kolem 12 000 lidí denně – zaměstnanci, rezidenti i rodiny s dětmi. Nabídka obchodů a služeb je opravdu široká. Od barber shopu a dámského kadeřnictví přes čištění oděvů, mytí aut až po nákup potravin, lékárnu, drogerii, banku či pobočku České pošty. V areálu je přes 20 možností, kam zajít na oběd či dobrou večeři.

Celou tuto nabídku doplňuje jedinečný wellness a fitness Balance Club Brumlovka s 25m bazénem, kulturní a společenské centrum, křesťanská střední, základní či mateřská škola, atletický stadion i sportovní a dětská hřiště pro veřejnost.

PARKY A HŘIŠTĚ NEJEN PRO DĚTI

BB Centrum má dva parky. Baarův park u budovy FILADELFIE s výrazným vodním prvkem, hřištěm na pétanque a park Brumlovka s velkým dětským hřištěm. Nově se areál rozšířil o atletický stadion s workoutovým hřištěm. Sportovní plochy i parky jsou otevřené široké veřejnosti, ať už rezidentům, nebo zaměstnancům pracujícím v areálu.

ZA ZÁBAVOU, NEBO JEN TAK POSEDĚT

V BB Centru jsou i příležitosti pro kulturní vyžití např. na Náměstí Brumlovka. Pravidelně se zde pořádají hudební, cestovatelská či tematická odpoledne. V Baarově parku se každoročně pořádá letní koncert pro veřejnost, dětské dny nebo sportovní akce.

BB Centrum je komplexní městská čtvrť, která si zakládá na dobrých a přátelských vztazích nejen v rámci svého areálu, ale i širokého okolí. Pokud hledáte místo pro vaši firmu nebo místo, kam zajít na dobré jídlo či pití nebo za sportem, podívejte se na www.bbcentrum.cz.

PR

FIRST CLASS OFFICES, TROUBLE FREE PARKING AND GENEROUS GREEN AREAS

A modern working environment, excellent transport access, catering possibilities, services and relaxation. Those are the main preferences when choosing a location where to settle down both company and its employees or for the attractive space where to invite business partners. The multifunctional. complex BB Centrum in Prague 4 meets all these requirements.

The administrative buildings in the BB Centrum offer leases for the highest category of A-class premises. Passerinvest Group offers their clients, from foreign as well as successful local companies, variable premises which they are able to adjust in accordance with their corporate philosophy. There will also be places for modern start-ups with non-traditional interior requirements and companies that prefer a more conservative approach. Most of the buildings have large areas with bushes and planted terraces with benches and relaxation zones that are accessible to tenants. Thanks to the fact that Passerinvest Group owns the majority of the administrative buildings, those companies that expect further growth can also expand successfully and without hesitation within the complex.

ADVANTAGEOUS TRANSPORT CONNECTION

The multifunctional complex is directly connected to the D1 motorway. That is why Prague’s centre and Václav Havel Airport as well as Brno and Vienna are easily accessible by car. Another advantage of the BB Centrum is its vicinity to the C underground station. A significant benefit also lies in a sufficient number of parking places. Apart from underground garages, which provide tenants with well-appointed parking, there are also public car parks within the complex. That is why visitors, suppliers and business partners of those companies based at the BB Centre have no problem with parking.

WIDE RANGE OF SERVICES, SHOPS AND RESTAURANTS

During a week, about 12,000 people daily – employees, residents and families with children – pass through the BB Centrum. The portfolio of shops and services is very extensive. From a barber’s and hairdresser’s throu­gh dry cleaner’s, car wash to food shopping, pharmacy, chemist’s, bank and a branch of Czech Post. The complex offers more than 20 possibilities as to where to go for lunch or an excellent dinner.

This portfolio is complemented with the unique wellness and fitness Balance Club Brumlovka with a 25-metres swimming pool, a cultural and social community centre, Christian college, primary and nursery schools, an athletic stadium and sports and children’s pla­ygrounds open to the public.

PARKS AND PLAYGROUNDS NOT ONLY FOR CHILDREN

The BB Centrum has two parks. Baar’s Park by the FILADELFIE building has significant water features and a pétanque terrain and Brumlovka Park with an extensive children’s pla­yground for both smaller and bigger ones. The complex has now been expanded by an athletic stadium with workout area. Sports areas and parks are open to the general public, whether they are residents or employees working within the complex.

FOR ENTERTAINMENT OR JUST TO RELAX

The BB Centrum also offers opportunities for cultural activities, for instance at Brumlovka Square. There they regularly organise music, travelling and thematic afternoons. In Baar’s Park, they annually organize a summer concert for the general public plus children’s days and sports events.

The BB Centrum is a comprehensive city district which takes pride in excellent and friendly relationships within the framework of their complex as well as its broader neighbourhood. If you are looking at a place for your company or somewhere to visit for a meal or drink or to enjoy sports, then visit the website at www.bbcentrum.cz.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.