Stavební produkce má vrchol za sebou

Hlavní stránka » Aktuality » Stavební produkce má vrchol za sebou

Skupina Raiffeisen působí v České republice v oblasti leasingu nemovitostí od roku 1994 prostřednictvím firmy Raiffeisen – Leasing.

O zhodnocení situace na trhu jsme požádali Aloise Laneggera, generálního ředitele a jednatele společnosti.

Jaký byl loňský rok z pohledu Raiffeisen – Leasing?

Obecně to byl pro firmu skvělý rok. Jako důkaz mohu uvést, že jsme se z hlediska objemu nových obchodů umístili jako čtvrtá největší leasingová společnost v ČR, čtvrté místo rovněž zaujímáme v objemu celkového portfolia. To je pro nás velký nárůst, před pár lety jsme se pohybovali kolem desátého místa. Rosteme hodně, skvěle se nám daří zejména v oblasti financování nemovitostí. Mimochodem, jsme jedni z mála, kteří v Česku dělají leasing nemovitostí. Je tu sice pár dalších společností, ale ty se zaměřují spíše na úzce specializované nemovitosti, jako jsou showroomy apod. Očekáváme, že ve statistikách za rok 2018 budeme mít v nemovitostech, stejně jako v předešlých letech, kolem 60 % trhu. Je to potěšující. Trh s nemovitostmi je v ČR samozřejmě velký a leasing na něm má relativně malý podíl. Je to speciální produkt, který se hodí pro široké spektrum projektů. Máme hodně poptávek a velmi dobrý výhled, fungujeme výborně.

Co přispělo k tak rapidnímu nárůstu?

Firemní přírůstek byl kromě nemovitostí výrazně ovlivněn i naším růstem v objemu financovaných aut a strojů. Banky se připravují na potenciální – nechci říci krizi – ale zpomalení trhu. Proto jsou opatrnější, zpřísňují kritéria… Takže se nyní ukazují výhody leasingu: Vlastnictvím financovaného assetu jsme lépe zajištěni, a tudíž můžeme i více financovat. Nějakou roli zde sehrávají i daňové záležitosti, odpisy leasingu apod. Pro určité klienty je to výhodné, protože to, co ministerstvo financí zkusilo uplatnit na daňové výnosy, bylo v některých případech až brutální. Máme lepší podmínky ve srovnání s financováním prostřednictvím úvěrů, i když na první pohled to vždycky není až tak viditelné. Ale je to tak, potřebujeme méně ekvity. Pro každého developera je klíčové, že může investovat jinam. Formálními vlastníky jsme sice my, ale ekonomickými samozřejmě ne. Pro některé lidi to může hrát svou roli, ale jde spíše o psychologickou záležitost. Ve výsledku má zisk stejně náš zákazník. V náš prospěch hovoří i fakt, že k nám přicházejí noví klienti a ti stávající se k nám vracejí s dalšími projekty. Větší část našich klientů jsou ti, kteří se k nám opakovaně vracejí. Když produkt znají, vracejí se, protože je to pro ně výhodné.

Jaké máte vize a plány?

Strategicky je pro nás důležitý vývoj trhu. Myslím, že velká krize nebude, i když některé faktory, které ji mohou způsobit , tu jsou. Ale zatím to nehrozí. Ceny stavebních prací šly výrazně nahoru, ceny bytů také. V Praze byl loni nárůst v průměru okolo 20 %, a když se podíváme další dva roky zpátky, je to 40 %. Od roku 2015 vzrostly ceny o 70 %, což je opravdu moc. Počet nových bytů, které přišly na trh, se sice od minulého roku zvedl o 4 %, ale za poslední dva roky jde o pokles o 6 %. I počet stavebních povolení klesl. Ještě se sice staví hodně, nějaký čas bude pokračovat nárůst výstavby, ale nových stavebních povolení je už teď méně. Ve střednědobém horizontu se dá očekávat, že nových bytů bude na trhu také méně. Ani stavební úřady nejsou stále tak pružné, jak by bylo třeba.

To může mít značný dopad…

Momentálně jsou ceny stavebních prací a materiálů tak vysoké, že někteří klienti nejsou schopni realizovat projekty, jejichž financování mají schválené. Nejsou schopni dostat stavební cenu, která by jim dovolila ziskový zůstatek. Jsou jiní developeři, kteří říkají, že stavět v Praze, to by ještě šlo, ale mimo Prahu to už nejde.

To je poněkud zvláštní situace, nemyslíte?

Ta situace je opravdu divná, uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. Ale když se podívám na vývoj stavební produkce, i stavební firmy pravděpodobně už mají vrchol za sebou, kapacity se pomalu budou trošku uvolňovat. Uvidíme, jaká bude situace za rok za dva. Doufejme, že to zase bude trochu lepší. Efekt opatření ČNB k omezení hypoték ještě není zcela viditelný. Lze očekávat pokles schválených hypoték o 10–20 %. Lidé už si nemohou dovolit koupit byt, pokud nedostanou hypotéku. To všechno sehrává při vývoji trhu roli. V každém případě je třeba trošku dávat pozor, výrazný pokles ale neočekávám. Existují i jiné faktory nemovitostního trhu, banky jsou lépe připraveny a jejich opatření jsou na vyšší úrovni než v minulosti.

Z jakého projektu jste měl v loňském roce radost?

Opravdu hezký projekt je zimní stadion Škoda Icerink, který získal titul Stavba roku 2018. Když se tam člověk jde podívat ve dne, je to tam moc hezké, v noci, když je to nasvícené, je to ještě hezčí. Jedná se o architektonicky i technicky moc hezký projekt, který dobře funguje. My jsme se podíleli na financování a dělali jsme to rádi. Doufám, že to nebude poslední podobný projekt. Na trhu chybějí také domy pro seniory a domy s pečovatelskou službou pro starší lidi. Někdy před deseti lety se o tom začalo hodně mluvit, ale nemělo to velký úspěch. Teď se debata zdá serióznější a existují různé projekty, které nevypadají špatně. Poptávka tu určitě je.

Blíží se termín veletrhu MIPIM v Cannes, který pravidelně navštěvujete. Co od něj letos očekáváte?

MIPIM je pro mě vždycky velká událost. Jedna věc je potkávat tu zajímavé lidi a navazovat s nimi rozhovory. Druhá věc jsou tematicky zaměřené prezentace, které umožňují celosvětový náhled. Je pravda, že když jsem tam začínal jezdit, byla nemovitostní krize. V centru pozornosti byly nové evropské trhy, což bylo v porovnání s jinými částmi světa dost zajímavé. Teď převládají prezentace ze zemí, kde nemáme takové výrazné zájmy – Asie, Afrika. Stále jsou ale zajímavé obecné trendy, jako je technický vývoj, situace v  segmentech jakými jsou kanceláře, hotely nebo bydlení. Letos bude zajímavé téma brexitu a jeho dopadů.

Současný politický vývoj na ostrovech Evropa pochopitelně s napětím sleduje…

Už jsem slyšel o prvním problému, kdy tankery, které plují z Asie do Anglie, nevědí, jaká budou pravidla v cílových přístavech, jaké bude nakonec clo apod.

Jaká máte v tomto roce přání?

Nedávno jsem četl očekávanou celosvětovou studii od jedné mezinárodní poradenské společnosti. Stále je to tak, že se obecně očekává pozitivní vývoj ekonomiky, ale některé firmy už dnes očekávají mnohem větší pokles, než tomu bylo před rokem. Očekávání firem není moc dobré, speciálně v regionu centrální Evropy. Sice je to všechno subjektivní, ale pocity lidí nejsou dobré. Nevím, jestli je to vlivem politiků, kteří mluví o krizi, ale jsou to i čísla, která ukazují přibrzdění. Doufám, že tento rok bude stejný – nebo lepší – než minulý, stále budeme pracovat na tom, aby krize nebyla. Lze očekávat, že to bude pomalejší, cyklus jde zákonitě nahoru dolů. Teď šla křivka dlouho vzhůru, takže se bude trochu brzdit, ale nebude to snad žádná katastrofa. To je normální věc. Pokud se nic mimořádného nestane v Itálii, Číně, Anglii nebo na jiném zásadním trhu, pak to bude vlastně normální stav.

ARNOŠT WAGNER / FOTO: ALENA KAMAS

BUILDING PRODUCTION PAST ITS PEAK

Raiffeisen Group has been operating in the Czech Republic in the area of property leasing since 1994 through Raiffeisen – Leasing.

We asked Alois Lanegger, Managing Director and Company Director, for his assessment of the situation in the market.

What was last year like from Raiffeisen – Leasing’s point of view?

It was generally a very good year for the company. To back that up, I can say that, according to the volume of new transactions, we were the fourth largest leasing company in the Czech Republic and with regards to our overall portfolio, we are in fourth place, too. That demonstrates significant growth for us as just a few years ago we were somewhere around tenth place. We keep on growing and are particularly doing very well in the area of property finance. By the way, we are one of the few who are involved with property leasing in the Czech Republic. There are a few other companies but those mostly focus on closely specialized real estate, such as showrooms and similar. We expect that statistics for 2018 will show that we cover about 60% of the market as we have in previous years. That is very satisfying. The property market in the Czech Republic is certainly large and leasing has a relatively small share within it. It is a specialised product, which fits a broad range of projects. We have considerable demand and a very good outlook. We can function perfectly.

What contributed to such rapid growth?

Growth of the company was, apart from properties, also influenced significantly by our growth in the volume of financing cars and machinery. Banks are preparing for a potential – I don’t want to say crisis – market slowdown. That means that they are more cautious and will toughen up their criteria… This helps demonstrate the advantages of leasing: Ownership of the financed asset gives us better security so therefore we can finance more. Tax issues, leasing depreciation and others also have a role to play. It is advantageous for certain clients as that which the Ministry of Finance tried to apply to tax revenue was, in some cases, quite brutal. We can offer better conditions in comparison with loan funding even though it is not always that evident at first sight. But that’s how it is as we need less equity. What is key for each developer is that they can invest elsewhere. We are the formal owners but not the economic. This can play some kind of a role for certain people but it is more of a psychological issue. In the end it is the client who has the profit anyway. What also testifies in favour of that is the fact that we have new clients coming and our existing ones keep returning with new projects. The larger part of our clients are those who keep returning. Once they get to know the product, they come back to us as they know it is advantageous for them.

What are your visions and plans?

What is strategically important for us is market development. I don’t think we will experience any crises, even though there are some factors that can cause it. However, there is no threat of that just yet. Prices for building work rose considerably and so did the price of apartments. The average increase in Prague was about 20% last year and when we look two years back, it is 40%. Since 2015, prices increased by 70%, which is truly considerable. It is fact that the number of new apartments that were put onto the market increased by 4% since last year, but in the past two years, they fell by 6%. The number of building permits also reduced. There are still quite a few building activities going on, the volume of constructions will continue growing for some time but when it comes to the number of building permits, there are less now. From a medium-term point of view, one can expect the number of new apartments on the market will also reduce. Neither building offices are as flexible as is necessary.

That can have quite an impact…

Prices for building work and material are currently so high that some clients are unable to realize projects for which they have no approved funding. They are unable to achieve a price that would allow them a profitable balance. There are other developers who say that building in Prague is still possible but outside Prague… not.

Don’t you think that is a strange situation?

The situation certainly is strange and we will see where this is going to lead. But when I look at the development of building production, building companies are probably also past their peak and capacities will start loosening a little. We will see what the situation will be like in a year or two. Let’s hope that it will be a bit better again. The effect of measures taken by the Czech National Bank with regards to mortgage restriction is not that visible yet. One can expect a 10–20% drop in the number of approved mortgages. People cannot afford to buy an apartment without a mortgage anymore. All this plays a role in market development. By all means, it is necessary to be a little cautious but I don’t expect a significant drop. Nevertheless, there are other real estate market factors, banks are better prepared and their measures are of a higher level than in the past.

Which project pleased you most last year?

A really nice project is the Škoda Icerink project, which received the Building of the Year 2018 award. When one goes there during the day, it is very pleasant and at night, when it is all lit up, it is even nicer. It is a very lovely project from both an architectural and technical point of view and functions well. We participated on the funding and really enjoyed it. I sincerely hope that it is not the last project of its kind. The market also lacks senior’s homes and homes with day care services for the elderly. There were a number of discussions held on this topic some ten years ago but without much success. Present discussions seem more serious and there are also various projects that do not look at all bad. Demand is definitely there.

The date of the MIPIM trade fain in Cannes, to which you regularly attend, is approaching. What do you expect from it this year?

MIPIM always represents a great event for me. One thing is meeting interesting people and conversing with them and the other thing is the thematically focused presentations, which provides one with a worldwide view. The truth is that when I started attending, it was at the time of the real estate crisis. What held the centre of attention were new European markets, which was, in comparison with other parts of the world, quite interesting. Presentations prevailing now are those from those countries that are not very interesting for us – Asia, Africa, etc. But general trends, such as technical development and the situation in segments such as offices, hotels and housing, are still interesting. This year’s most captivating topic will be that of Brexit and its impact.

Europe is naturally following the current political development of Great Britain in suspense…

I have already heard about the first problem when tankers that arrive to England from Asia don’t know what regulations to expect at ports, what the customs is to be, etc.

What is your wish for this year?

I have recently read an anticipated global study by one international consultancy company. What is still to be expected is a generally positive economic development but some companies already expect a much deeper drop than a year ago. Companies’ expectations are not that pleasing, especially within the region of Central Europe. Even though it is all subjective, people’s feeling aren’t good. I don’t know if this is due to those politicians who speak of a crisis but is also due to figures that indicate a slowdown. I hope that this year will be the same – or better – than last year and we will continue working on the fact that a crisis does not occur. One can expect that it will be slower. The cycle naturally goes up and down. Now, the curve rose, so there will be a minor slowdown, but shouldn’t be a disaster. It’s normal. If nothing untoward occurs in Italy, China, England or other principle markets, the situation will, in fact, remain normal.

ARNOŠT WAGNER / PHOTO: ALENA KAMAS

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.