Technologický park Brno pokračuje v expanzi

Hlavní stránka » Aktuality » Technologický park Brno pokračuje v expanzi

Vzrůstající obliba Brna mezi zahraničními investory je dána především jeho strategickou polohou v blízkosti Vídně a Bratislavy a kvalifikovanou pracovní silou. Město Brno je po Praze druhým největším trhem administrativních prostor v České republice a jeho klíčovým rozvojovým projektem v této oblasti je Technologický park Brno.

Projekt v bezprostředním sousedství Vysokého učení technického v Brně (VUT) nabízí moderní obchodní prostory pro kanceláře, high-tech výzkum a vývoj i pro čisté výrobní činnosti. V současnosti čítá celkem 58 250 m2 v 13 budovách. Lokalita je kombinací rozvolněné kampusové zástavby a moderních kancelářských prostor v příjemné zeleni s rozsáhlými parkovými úpravami a vodními prvky.

Výhodná lokalita

Nový kancelářský objekt se nachází v druhé fázi Centrální zóny a je již plně pronajat společnosti Red Hat, přednímu světovému poskytovateli open source podnikových IT řešení. Bude to druhá kancelářská budova této firmy v Technologickém parku a s původním objektem bude propojena lávkou. Tato nová budova přidá dalších 4 273 m2, čímž vzroste celková rozloha parku na 62 523 m2. V budoucích fázích se projekt rozšíří ještě o dalších 106 750 m2 rozvojové kapacity.

Zóna také poskytuje zázemí obchodu a služeb ve formě kavárny a bistra Lakeview, Pont mini supermarketu a pobočky ČSOB, které se nacházejí v budově A u jezera; do budoucna se plánuje další rozšíření služeb. K dispozici je také špičkově vybavené střešní konferenční centrum Amoeba, jež je možné si samostatně krátkodobě pronajmout.

Centrální zóna Technologického parku je velmi dobře dostupná městskou hromadnou dopravou. Tramvajové a autobusové linky umožňují snadnou dosažitelnost centra města.
Blízkost brněnského Vysokého učení technického poskytuje projektu mimořádnou výhodu a přilákala sem mnohé firmy vzhledem k jejich propojení a spolupráci s touto přední vzdělávací institucí. VUT navíc zajišťuje trvalý příliv vysoce kvalifikovaných, technicky zdatných absolventů jako hlavní lidské zdroje pro tyto high-tech společnosti.

Nadnárodní firmy i malé podniky

„Vedle našich větších nadnárodních nájemců jako Red Hat nebo IBM jsme zaznamenali zvýšený zájem a poptávku ze strany malých a středních podniků, které se sem chtějí přestěhovat díky existujícím vztahům a spolupráci s VUT,“ prohlašuje Roderick Barker, generální ředitel Technologického parku, a dodává: „Tyto projekty mají tendenci začít s menší plochou, ale postupem času budou růst a expandovat; jejich spolupráce s univerzitou znamená, že budou patřit k dlouhodobým nájemcům a nebudou chtít odejít ani do budoucna.“

Park je v současné době domovem 23 firem: IBM Global Services Delivery Centre Czech Republic, s.r.o., Y Soft Corporation, a.s., Vodafone Czech Republic a.s., BKR ČR, s.r.o. (VELUX), MECAS ESI s.r.o., heco nerez s.r.o., MANN + HUMMEL (CZ) s.r.o., ARCHERS Digital s.r.o., Bobst Central Europe s.r.o., SILICON GRAPHICS, s.r.o., Zwick Roell CZ s.r.o., Koyo Bearings Česká republika s.r.o., noriba GmbH, Control Techniques Brno s.r.o, Zebra Technologies, Sanmina-SCI Czech Republic s.r.o., Red Hat Czech s.r.o., ČSOB, RR Pub s.r.o., JPServis, a.s., PFM-Greentech s.r.o., Emerson Process Management, s.r.o., SIGMATRONIC a.s. a DATRON-TECHNOLOGY CZ s.r.o. Celkový počet zaměstnanců činí 5 500.

Vedle VUT Brno se zde nacházejí další výzkumné instituce jako Středoevropský technologický institut (CEITEC) a Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie (AdMaS), které poskytují příležitost spolupracovat s průmyslem na konkrétních projektech výzkumu a vývoje. Jihomoravské inovační centrum (JIC) provozuje podnikatelský inkubátor, který je zdrojem budoucích nájemců Technologického parku. „Dosud nejúspěšnějším z nich je Y Soft Corporation, který se zde rozrostl a plánuje další expanzi. Jde o mimořádně důležitou součást celého Technologického parku,“ říká R. Barker a uzavírá: „Věříme, že JIC bude poskytovat udržitelný zdroj budoucích inovačních podniků, které zde vyrostou. V současné době projednáváme několik velmi zajímavých projektů.“ Projekt má dobré předpoklady přilákat již etablované high-tech společnosti a podpořit růst a expanzi nových firem, které zde budou rozvíjet své podnikání.

Technologický Park Brno, a.s., ve spolupráci s Kanceláří metropolitní spolupráce a marketingu Magistrátu města Brna

Technology Park Brno continues to expand

Brno’s increasing popularity with foreign investors is mainly attributed to its strategic position in vicinity to Vienna and Bratislava and qualified labour force. City of Brno has, after Prague, the second largest market in administrative premises in the Czech. Republic and its key development project in this branch is the Technology Park in Brno.

The project is being developed alongside the Brno University of Technology (VUT) and provides modern business premises for office, high-tech research and development and clean production activities. With a total of 58,250 sq m constructed to date across thirteen buildings. The site is considered advantageous as it combines low density campus style modern office accommodation with pleasant green surroundings in the form of extensive park landscaping and water features.

Advantageous location

A new office building in the second phase Central Zone is already fully pre-leased to Red Hat, the world’s leading provider of open source enterprise IT solutions, and will be their second office building at the location with a connection link bridge to the first building. The new building will add a further 4,273 sq m bringing the total to 62,523 sq m. Nevertheless the project has further to grow with an additional 106,750 sq m of development capacity across future phases.

The zone also provides supporting retail and services facilities with Lakeview café & bistro, Pont mini supermarket and ČSOB Bank situated in the building A by the lake with further facilities planned. There is also a roof-top conference centre providing state of the art facilities which can be independently leased for short term periods.

The Central Zone is very well served by public transport with both tram and bus routes immediately adjacent providing swift access to the City centre.

The proximity of the Brno University of Technology gives the project a specific advantage and many companies are drawn to the location due to their links and cooperation with this leading educational institution. In addition the University provides an ongoing supply of highly qualified, technically skilled graduates, an essential human resource supply for those high-tech companies.

Both global companies and SME’s

“Alongside our larger multi-national occupiers such as Red Hat and IBM we have seen more interest and demand from smaller SME’s that specifically want to relocate to our site due to their existing cooperation relationship with the University,” states Roderick Barker, General Manager of the Park, and adds: “Whilst these projects tend to start with a smaller occupancy they inevitably expand and grow over time and their relationship with the University means they are long term residents and will not want to leave in the future.”

The Park is currently home to 23 companies: IBM Global Services Delivery Centre Czech Republic, s.r.o., Y Soft Corporation, a.s., Vodafone Czech Republic a.s., BKR ČR, s.r.o. (VELUX), MECAS ESI s.r.o., heco nerez s.r.o., MANN + HUMMEL (CZ) s.r.o., ARCHERS Digital s.r.o., Bobst Central Europe s.r.o., SILICON GRAPHICS, s.r.o., Zwick Roell CZ s.r.o., Koyo Bearings Česká republika s.r.o., noriba GmbH, Control Techniques Brno s.r.o., Zebra Technologies, Sanmina-SCI Czech Republic s.r.o., Red Hat Czech s.r.o., ČSOB, R.R. Pub s.r.o., JPServis, a.s., PFM-GreenTech s.r.o., Emerson Process Management, s.r.o., SIGMATRONIC a.s. and DATRON-TECHNOLOGY CZ s.r.o. Total number of employees amounts to 5,500.

In addition to the University itself there are further research institutions such as The Central European Institute of Technology (CEITEC) and Advanced Materials, Structures and Technologies (AdMaS) which provide an opportunity to cooperate with industry on specific research and development projects. The South Moravian Innovation Centre (JIC) operates the business incubator which provides a source of future Technology Park tenant companies. “The most successful to date of which is Y Soft Corporation who have expanded and grown at the location with further expansion planned. This is an extremely important element to the entire Technology Park project,” states Mr. Barker and closes: “We truly believe this will provide a sustainable source of future innovative businesses that will grow at the location and we have some very exciting projects under discussion currently.” The project is well placed to attract both established high-tech companies and to support the growth and expansion of new enterprises developing their businesses at the location.

Technologický Park Brno, a.s., in cooperation with Metropolitan Cooperation and Marketing Office of Brno City Municipality

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.