top’rezidence je značka kvality

Hlavní stránka » Aktuality » top’rezidence je značka kvality

Rezidenční projekty společnosti KKCG Real Estate pod názvem top’rezidence se dostávají do povědomí veřejnosti.

Projekt top’rezidence Šárecké údolí získala 2. místo v kategorii menších rezidenčních projektů za realizaci první etapy v Best of Realty 2017. Letos na začátku roku byla zkolaudována její druhá etapa a top’rezidence Šárecké údolí spěje do finále; současně v Praze 5 startuje výstavba top’rezidence Pomezí. O obou projektech jsme hovořili s Otto Kovalem, obchodním ředitelem KKCG Real Estate.

Čekají vás v top’rezidenci Šárecké údolí ještě nějaké dokončovací práce?

Ano, dokončujeme ještě terénní úpravy bezprostředního okolí areálu. A dodám, že náš projekt získal Cenu veřejnosti v soutěži Realitní projekt roku 2017 v regionu Praha 6.

Jakým způsobem bude probíhat správa celého komplexu?

Správu top’rezidence Šárecké údolí zajišťuje naše dceřiná společnost FM&S. O bezproblémový provoz areálu se stará správce, k dispozici je nonstop recepční služba. Pro fanoušky moderních technologií připravila FM&S mobilní aplikaci Chamberlain s nabídkou služeb od úklidu a údržby domu až po stříhání trávníku a hlídání domácích mazlíčků. Díky této aplikaci může mít každý rezident svého domovníka neustále k dispozici ve své kapse.

V jaké fázi je příprava top’rezidence Pomezí? Můžete nám ji podrobněji představit?

Pro top’rezidenci Pomezí v Praze 5 Košířích jsme získali stavební povolení na I. etapu projektu, která sestává ze čtyř čtyřpodlažních domů se střešními pavilony. Celkem nabízíme 90 bytů s dispozicemi 2+kk až 5+kk o výměrách od 40 do 250 m2 podlahové plochy. Vrcholem nabídky jsou dvouúrovňové penthousy s velkými střešními terasami a výhledem na Prahu. Ve standardech bytů jsou kvalitní dřevěné podlahy a dveře, dřevěná okna zasklená izolačním trojsklem s venkovními žaluziemi, moderní velkoformátové rektifikované obklady a dlažby, zařizovací předměty a armatury renomovaných výrobců. Vytápění je zajištěno podlahovými konvektory v koupelnách doplněnými elektrickými rohožemi, penthousy jsou vytápěny teplovodním podlahovým topením. Všechny byty jsou vybaveny řízeným větráním s rekuperací tepla se zvlhčováním a dochlazováním přiváděného vzduchu. Díky inteligentní elektroinstalaci je možné z jednoho místa ovládat topení, rekuperaci, klimatizaci (penthousy), venkovní žaluzie apod.

Jaký je o byty zájem?

Stavbu plánujeme zahájit v září 2018, dokončit v březnu 2020 a již nyní máme rezervováno přibližně 50 % jednotek. Lze tedy říci, že zájem o byty top’rezidence Pomezí je veliký, ale to mě nijak nepřekvapuje. Při jednání se zájemci o bydlení je vidět, že top’rezidence je klienty vnímána jako značka kvality. Garantujeme kvalitu lokality, standardů – a také přístupu ke klientům. Máme vlastní prodejní tým (prodej a řešení klientských změn), a to nám dává možnost řešit případné individuální požadavky flexibilně, potažmo řešit drobné problémy včas. Individuální přístup a servis klienti vždy ocení. Vážíme si toho, že někteří rezidenti ze Šáreckého údolí jsou našimi klienty i v top’rezidenci Pomezí. Bereme to jako své vysvědčení.

Bude top’rezidence uzavřený areál? Jaká zde bude vybavenost?

top‘ rezidence Pomezí nebude uzavřený areál, naopak zde byly architekty vytvořeny všechny podmínky pro rozumnou prostupnost. Propojení polosoukromých ploch s plochami veřejnými patří k brandu top’rezidence. Zatím ale k vybavenosti nic konkrétního nemohu říct, ale diskutujeme o ní a budeme ji vytvářet společně se sousedy a s MČ Praha 5.

Na top’rezidenci Pomezí jste vypsali architektonickou soutěž. Nakolik se budou její výsledky realizovat a kteří architekti uspěli?

V roce 2016 jsme uspořádali mezinárodní architektonický workshop, ve kterém zvítězil koncept projektu „bydlení v parku“, který vznikl z kombinace návrhů ateliérů Bogle Architects (Velká Brittánie), sdružení Bauschlager Eberle (Rakousko)/Hnilička architekti (ČR), majo architekti (ČR) a ABM architekti (ČR). Takže ideální situace, kdy z 10 návrhů postupně vykrystalizoval skvělý urbanismus akcentovaný architekturou jednotlivých domů slučovaných do klastrů navrhovaných jednotlivými architektonickými ateliéry.

Připravujete nějaké další rezidenční projekty?

Pracujeme na nich, ale ještě nenastal čas pro jejich veřejnou prezentaci.

AK

TOP’REZIDENCE JE ZNAČKA KVALITY

Residential projects from KKCG Real Estate entitled top’rezidence are coming to the public’s awareness.

The top’rezidence Šárecké údolí was awarded second place in the category of smaller residential projects for the realisation of the first stage of Best of Realty 2017. Its second stage underwent its final building approval at the beginning of this year and the top’rezidence Šárecké údolí is successfully heading to the final; at the same time, construction of the top’rezidence Pomezí is to be commenced in Prague 5. We spoke about these two projects with Otto Koval, Business Manager at KKCG Real Estate.

Is there still some completion work awaiting the top’rezidence Šárecké údolí?

Yes, there is. We are finalising terrain work within the immediate vicinity of the complex. And I can also add that our project was awarded the public prize in the Best of Realty 2017 competition in the Prague 6 region.

How will the whole complex be managed and administered?

Facility management of the top’rezidence Šárecké údolí is secured through our subsidiary company FM&S. Facility management ensures trouble free operation of the complex and reception services are available 24 hours a day. For those fans of modern technology, FM&S developed the Chamberlain mobile application with an offer of services ranging from cleaning and maintenance of the building to lawn mowing and pet-sitting. Thanks to this application, each resident may have his/her caretaker available for their personal use.

At what phase is the preparation of the top’rezidence Pomezí? Can you give us any further information?

As for the top’rezidenci Pomezí in Prague 5 Košíře, we obtained building permission for the first stage of the project, which comprises 4 four-storey buildings with roof pavilions. In total, we are offering 90 apartments with layouts ranging from one bedroom to four bedroom apartments with kitchenettes and sizes ranging from 40 to 250 sq m. The highest offerings are two-level penthouses with large roof terraces and a beautiful views of Prague. The standard for these apartments have quality wooden flooring and doors, wooden windows with triple glazing and outdoor shutters, modern large scale wall and floor tiles, fitting objects and armatures by renowned producers. Heating is provided via floor convectors in bathrooms complemented with electric mats and the penthouses are heated via underfloor water heating. All the apartments are equipped with controlled ventilation with heat recovery and humidity and cooling of the supplied air. An intelligent electrical system allows for the control of heating, heat recovery, air-conditioning (penthouses), outdoor shutters and others from just one situation.

What interest is there regarding the apartments?

We are planning to commence construction in September 2018 and complete it in March 2020. We already have some 50% of the units reserved. One could say that interest in the top’rezidence Pomezí apartments is tremendous, but this does not surprise me. When negotiating with clients interested in housing, one can tell that top’rezidence is seen as a marque of quality. We guarantee the quality of the location and standards as well as our approach to clients. We have our own sales team (for both the sale itself and client alterations) and this provides us with the opportunity to deal with any individual requirements flexibly and therefore to deal with certain smaller issues in time. Clients definitely appreciate our individual approach and services. We also cherish the fact that some residents from Šárecké údolí are also our clients in the top’rezidence Pomezí. We consider this to be our reference.

Will top’rezidence be an enclosed complex and what will the amenities be like?

The top‘rezidence Pomezí will not be an enclosed complex. On the contrary, architects designed all possible conditions for reasonable penetrability there. Interconnecting the partially private and public areas is a sign of the marque of the top’rezidence project. As for amenities, I cannot mention anything specific but we are discussing it and will develop it together with the neighbours and Prague 5 Office.

You announced an architectural tender for the top’rezidence Pomezí. To what extent will the results be realized and which architects were successful?

In 2016, we organized an international architectural workshop and the winning concept was the project “Living in a park”, which originated via a combination of designs by Bogle Architects (Great Britain), the Bauschlager Eberle association (Austria)/Hnilička architekti (CR), majo architekti (CR) and ABM architekti (CR). So, this is an ideal situation whereby, from 10 designs, there emerged excellent urbanism accentuated with the architecture of the individual buildings unified in clusters and designed by the individual architectural studios.

Are you preparing other residential projects?

We are certainly working on some, but this is not the time for presenting them publically just yet.

ak

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.