Trend současné architektury: Oblé rohy skleněných fasád

Hlavní stránka » Aktuality » Trend současné architektury: Oblé rohy skleněných fasád

Oblé prvky se v architektonických projektech objevují od nepaměti. S novými materiály a technickými možnostmi lze oblé prvky realizovat i na celoskleněných fasádách, navíc v souladu s požadovanou energetickou náročností budovy.

Pro tyto aplikace je třeba používat skla, která lze tepelně zpracovávat a ohýbat. Pro splnění požadavků na tepelně technické parametry budov, zejména jejich osluněných částí, se pro opláštění volí skla s funkčními povlaky, která zajistí dostatečný prostup světla, tepelnou izolaci i protisluneční ochranu. Běžně lze tepelně zpracovat odolné, tvrdé vrstvy. Inovativní procesy světových výrobců skel však směřují k možnostem tepelného zpracování a ohýbání také skel s měkkými nízkoemisivními povlaky s protisluneční ochranou, které lépe vyhovují neustále rostoucím požadavkům na tepelně technické požadavky opláštění budov.

Stejné vlastnosti, různé zpracování

V nové škále výrobků Stopray nabízí společnost AGC skla s povlaky pro obě nejčastěji využívané varianty na sklěněných fasádách: tepelně opracovaná skla i ta bez tepelného opracování. Jejich výhodou je, že skla se stejnými optoenergetickými parametry se shodují i vizuálně, takže díky tomu lze na jedné fasádě kombinovat skla tepelně zpracovaná s jejich tepelně nezpracovanými protějšky. Sklo v obou variantách zajistí jednotný vzhled rovných a ohýbaných částí. Aktuální požadavky na bezpečnost fasád lze jednoduše zajistit tepelným tvrzením, popř. vrstvením výše zmíněných skel.

Neprůhledné části skleněných fasád, tzv. parapetní zasklení, lze stejným způsobem opatřit tepelně tvrzeným smaltovaným sklem nebo lakovaným sklem určeným pro tepelné zpracování, vyráběným v několika barevných odstínech.

101 Embankment, Manchester

V centru Salfordu (předměstí Manchesteru) vzniká nové obchodní centrum. Od loňska je v provozu první budova projektu, který významně přispívá k obnově dlouho zanedbávané čtvrti. V druhé fázi výstavby se v sousedství katedrály a Victoria Station zrodí dvojče s číslem popisným 100. Embankment je novým klenotem města na severu Anglie, které z oblasti s bohatou historií vytváří místo pro hospodářský růst.

S plochou přes 15 000 m2 kancelářských prostor třídy A, je budova 101 Embankment prvním objektem ve dvoufázovém projektu, který nabízí inspirativní a flexibilní kanceláře s velkými podlahovými plochami o rozloze 1 625 m2. Výjimečnou hodnotu představuje panoramatický výhled na řeku a centrum města.

Na celoskleněnou fasádu bylo použito okolo 8 000 m2 skla s protisluneční ochranou Stopray Vision-50. Tepelně zpracovaná varianta Stopray Vision-50T byla použita výhradně pro část fasády s oblými rohy. Sklo AGC bylo vybráno díky své neutrální estetice a především také s ohledem na to, že v plochém zasklení lze dosáhnout stejného vizuálního vzhledu jako u zakřiveného skla při zachování stejných technických parametrů. Zakřivená skleněná plocha navíc vypadá velkolepě a bezproblémově splývá s rovnými plochami fasády. Stopray Vision-50 je ideální pro celoskleněné fasády. Díky kombinaci světelného prostupu 50 % s velmi dobrou protisluneční ochranou, blokuje toto neutrálně zabarvené sklo až 72 % solárních zisků a zároveň nabízí nízkou hodnotu Ug 1,0 W/m2.K. Tyto parametry vedou k udržení pohody a tepelného komfortu uživatelů budovy.

Stopray Vision-50T je vysoce účinný povlak s velmi neutrálním vzhledem, který je vhodný pro tepelné zpracování jako je tepelné tvrzení či ohýbání.

Projekt 101 Embankment se může pyšnit oceněním BREEAM Excellent, stejně jako vynikající tepelnou účinností, která splňuje současné požadavky na energetickou účinnost budovy. Projekt získal také cenu Commercial Development of the Year v rámci každoročních ocenění Insider North West Property Award 2017. O prestiž­nosti místa svědčí i nájemníců budovy jako je společnost Sainsbury, která otevřela v přízemí prodejnu o rozloze 265 m2 nebo společnost Swinton Insurance, která podepsala smlouvu o pronájmu na veškeré kancelářské prostory o ploše 15 000 m2.
Kancelářské prostory o stejné rozloze jsou plánovány i pro sousední budovu s číslem popisným 100. Obě budovy společně přispějí k oživení této dlouho zanedbávané oblasti a vytvoří z ní příjemné místo k práci nebo pro kulturní vyžití. Projekt je společným podnikem Ask Real, Carillion plc a Tristan Capital Partners ve spolupráci se Salford City Council a Network Rail. Autorem architektonického projektu je londýnské studio Flanagan Lawrence.

PR / foto: © AGC Glass Europe

TREND OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE: ROUNDED CORNERS ON GLAZED FAÇADES

Rounded features have been appearing in architectural projects since forever. Rounded features can also be realised due to new materials and technical possibilities on glazed façades and, moreover, do so in compliance with the required energy efficiency of the building.

With these applications, it is necessary to use such glass that can be thermally processed and bent. In order to fulfil the requirements of thermal technical parameters of buildings, especially their sunlit parts, the cladding is done with glass with functional coatings that are to secure a sufficient penetration of daylight, thermal insulation and solar protection. It is those resistant hard layers that can generally be heat processed. However, innovative processes by leaders in glass production focus on the possibility to thermal treating and bending of low-e glass with solar protection that better suits constantly increasing requirements with regards to the thermal properties for buildings’envelop.

Same properties, different processes

As for the new range of Stopray products, AGC offers glass with coatings for the two most frequently used variants: thermally treated glass for façades, even those annealed. Their advantage lies in the fact that glass, with the same opto-energy performances, with the same aesthetic, which allows for the combining of both version on the same façade. The glass of these two variants is to secure a unique appearance of both curved glass and flat glass. Current requirements for façade safety can simply be secured by heat toughening or possibly laminating of the above mentioned glass.

Non-transparent parts of glazed façades, the so called spandrels, can also be fitted with heat toughened enamelled glass or vanished glass designated for heat processing. This is produced in several colour shades.

101 Embankment, Manchester

A new shopping centre is being built in the centre of Salford (in the suburbs of Manchester). The first building of the project, which contributes significantly to the revitalization of a long time neglected area, has been in operation since last year. The second phase of the construction neighbouring Salford Cathedral and Victoria Station will allow for a twin with the allocated number 100. The Embankment is a new jewel for the city situated in the north of England, which transforms the area of rich history into a place for economic growth.

With an area of more than 15,000 sq m of A class administrative premises, the 101 Embankment building is the first building from the two-phase project, which offers inspirational and flexible offices with large floor area of 1,625 sq m. The panoramic view of the river and city centre represents unique value.

The glazed façade consumed around 8,000 sq m of solar control coated glass Stopray Vision-50. The heat toughened variant Stopray Vision-50T was exclusively specified for the curved corners. AGC glass was chosen due to its neutral appearance and because the same visual appearance and technical performances could be achieved for the flat glazing as well as the curved glass which looks spectacular, blending seamlessly with the flat glass. Stopray Vision-50 is ideally suited to fully-glazed façades. Combining a light transmission of 50% and very good solar protection, this neutral looking solar control glass blocks out up to 72% of solar gain whilst offering a low Ug value of 1.0 W/m2.K to support the well-being and thermal comfort of the building occupants.

Stopray Vision-50T is a highly effective coating with neutral appearance and is suitable for heat processing treatments such as heat toughening or bending.

The 101 Embankment project can pride itself with BREEAM Excellent certification as well as a highly efficient thermal performance that meets current requirements for the energy efficiency of buildings. The project also received Commercial Development of the Year in the annual Insider North West Property Awards 2017. Prestige is also represented by its tenants, these being, for example, Sainsbury, which opened their 265 sq m store on the ground floor and Swinton Insurance, which signed a tenancy agreement for the entire 15,000 sq m area of the administrative premises.

The same area of Grade A office accommodation is planned for the adjacent 100 Embankment. Both buildings will regenerate this long neglected area into a lively, enjoyable place to work or visit with a varied programme of cultural events. The scheme is a joint venture between Ask Real Estate, Carillion plc and Tristan Capital Partners, in partnership with Salford City Council and Network Rail. The author of the architectural project is the Flanagan Lawrence Studio from London.
www.agc-yourglass.com

PR / photo: © AGC Glass Europe

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.