Trendem jsou food pointy a větší parkovací místa

Hlavní stránka » Aktuality » Trendem jsou food pointy a větší parkovací místa

Společnost InterCora staví obchodní a logistická centra po celé České republice i na Slovensku. Za uplynulých 25 let realizovala přes 300 objektů. Osvojila si unikátní řešení, které spojuje kvalitu a nízkou cenu.

Aktuálním tématem je pro plzeňskou firmu modernizace dříve postavených obchodních center: Zvětšuje parkovací místa, zavádí wifi i dobíjecí stanice pro elektromobily. V souladu s posledními západoevropskými trendy vznikají také food pointy. „Lidé se zde při nákupech mohou občerstvit, zastavit se na kávu nebo na oběd. Sledujeme i další novinky, které k nám z Bavorska nebo Rakouska brzy proniknou,“ říká v rozhovoru Ivan Hlaváček, jednatel společnosti InterCora.

První obchodní centra jste postavili před více než 20 lety. Jak se v průběhu čtvrtstoletí změnila?

Objekty, které stavíme nyní, se od těch původních pochopitelně liší. Velký důraz je kladen na energetickou náročnost a ekologii. Naši nájemci dnes požadují úsporné vytápění, moderní řešení výloh apod. Proto používáme kvalitní materiály a nejmodernější postupy. Někteří z nadnárodních provozovatelů si hlídají spotřebu energií ze svých centrál v Německu nebo v Rakousku. Pokud má řetězec třeba tisíc prodejen, tak okamžitě na dálku zjistí, když se jednomu z obchodů zvýší spotřeba např. elektrické energie. Okamžitě se mohou s místním provozovatelem spojit a situaci řešit. To vše musíme při výstavbě zohlednit, abychom dodali moderní technologie, které takové měření umožňují. Otázka vedlejších nákladů je totiž kolikrát důležitější než samotná výše nájmu. V našich obchodních centrech postupně zavádíme wifi připojení pro zákazníky. Instalujeme také dobíjecí stanice pro elektromobily. Lidé si u nás, zatímco nakupují, mohou své vozy dobít zdarma. I to je novinka, která před více než 20 lety byla jen těžko představitelná.

Investujete nejen do výstavby nových, ale také do modernizace stávajících obchodních center. Co v tomto ohledu chystáte?

Remodeling obchodních center je pro nás v současné době klíčový. Vlastníme objekty, které jsme postavili před více než 20 lety, takže je modernizujeme, popřípadě je musíme celé zbourat a postavit nové. Příští rok chystáme velký remodeling nákupního centra Karolina v Ostravě. Na celé tři měsíce se musí objekt zavřít, a to včetně velkého potravinářského řetězce Kaufland. V souvislosti s modernizací se předělávají také parkoviště. Dosud měla parkovací stání 5 × 2,5 m, ale pro nová auta jsou tyto rozměry malé, takže je rozšiřujeme na 5,5 × 2,7 m. Uličku zvětšujeme z 6 na 6,5 m. Zní to snadně, ale parkoviště se musí v podstatě celé předělat, a to včetně přesazení stromků nebo nové instalace osvětlení. Našim nájemcům musíme garantovat určitý počet parkovacích míst. Zároveň zavádíme nový závorový systém, který hlídá čas parkování po vymezenou dobu.

K tomu ještě přidáváte food pointy…

Ano. I to je nový trend, který k nám pronikl ze západních zemí. Obnovu retailových parků spojujeme i s budováním food pointů. Součástí obchodních center se stávají gastro zařízení. Lidé si tak mohou nejen nakoupit, ale zajít si i na kávu nebo na oběd. Připravujeme vnitřní i vnější prostory pro provozovatele občerstvení. Za pěkného počasí si tak mohou zákazníci posedět i venku, například u fontány nebo u dětského hřiště. Dalším trendem, který souvisí se zvyšující se náročností zákazníků, jsou pekárny. Zavádějí je i diskontní prodejny, v nichž dosud nebyly.

Jaké další trendy k nám podle vás přijdou?

Obchodní centra můžeme srovnávat s podobnými zařízením v Bavorsku nebo v Rakousku. V tamních supermarketech například vznikají restaurace nebo kavárny, v nichž se může zákazník během nakupování občerstvit. Další trend souvisí s ekologií. Retailové parky dostávají solární panely a počítá se s nimi už ve fázi projektu, takže konstrukce je na to stavěná a panely dodávají potřebný objem elektřiny. Zpřísňují se také kontroly parkovací doby. Některá obchodní centra mají na parkovacích stáních senzory, které měří, jak dlouho auto na parkovišti stojí. A pokud je překročen povolený čas, senzor přečte poznávací značku vozu a rovnou majiteli posílá pokutu. U nás toto zatím legislativně není možné, ale pravděpodobně takový systém přijde i do Česka. Zajímavou službou jsou také prádelny, které vznikají v blízkosti řetězců, a zákazník si do nich může dát vyprat prádlo, zatímco nakupuje.

Letos v lednu jste si připomněli důležitý milník v historii společnosti InterCora. Jak jste 25 let od vzniku firmy oslavili?

Uspořádali jsme Den otevřených dveří. Našim obchodním partnerům, kolegům a přátelům jsme ukázali naše kanceláře, v nichž jsme připravili občerstvení – české a bavorské speciality, protože jsme česko-bavorská společnost. V oslavách jsme pokračovali ve food pointu v obchodním centru na plzeňském Rondelu. V tu dobu byl food point otevřený právě jeden rok. Večer tu pak měl koncert populární slovenský zpěvák Pavol Hammel.

Která další obchodní centra jste v poslední době otevřeli?

Na přelomu roku jsme dokončili a otevřeli tři velká retailová centra, a to ve Vyškově, ve Valašském Meziříčí a v Kutné Hoře. U této příležitosti jsme uspořádali slavnost, při které se už tradičně čepovalo plzeňské pivo.

A zároveň jste oslavili rok od otevření unikátního objektu v Banské Bystrici. Jak tuto investici zpětně hodnotíte?

Objekt Terminal Vlak-Bus-Shopping byl pro nás velkou výzvou. Otevřeli jsme ho v roce 2017 a po roce provozu můžeme tuto investici vyhodnotit velmi pozitivně. Od nájemců a provozovatelů máme velmi dobré ohlasy. Výročí jsme oslavili hokejovým zápasem plzeňských Indiánů s banskobystrickými Barany. Nechyběla autogramiáda, slovenské speciality a hudba.

AK / FOTO: ZDENĚK SLUKA

TREND IS IN FOOD POINTS AND LARGER PARKING PLACES

InterCora build shopping and logistics centres throughout the Czech Republic and Slovakia. In the past 25 years they have realized more than 300 buildings. They adopted a unique solution, which combines both quality and low price.

The current subject of this company from Plzeň is the modernization of previously built shopping centres: They expand parking places, introduce Wi-Fi and charging stations for e-cars. In compliance with latest West European trends, they also establish food points. “People can refresh themselves and have a coffee or lunch when shopping. We also follow other new concepts, which are soon going to arrive here from Bavaria and Austria,” says Ivan Hlaváček, company director at InterCora, in the interview.

You built the first shopping centres more than 20 years ago. How have they changed over the course of a quarter of a century?

Buildings that we now construct are obviously different than the originals. A great deal of emphasis is put on energy efficiency and ecology. Our tenants nowadays require economic heating, modern solutions for display windows and so on. That’s why we utilize quality materials and state-of-the-art processes. Some of the transnational operators monitor their energy consumption from their headquarters in Germany and Austria. If the chain has, for example, one thousand stores, they can find out remotely when a shop’s energy consumption increases. They can get in touch with the operator straight away and deal with the situation. We need to take all this into account during construction in order to supply modern technologies that allow for such monitoring as the issue of secondary costs is often more important than the level of rent itself. We are gradually introducing Wi-Fi connections in our shopping centres. We also install charging stations for e-cars. Whilst people do their shopping in our centre, they can also charge their cars free of charge. That is also something new that was difficult to just imagine some 20 years ago.

You invest in the construction of new as well as modernization of existing shopping centres. What are you currently preparing from this point of view?

The remodelling of shopping centres is key for us at the moment. We own buildings that we constructed more than 20 years ago, so we modernize them or demolish them completely and build new ones. Next year we are planning a large remodelling for the Karolina shopping centre in Ostrava. The building will have to be closed for three months, including the supermarket Kaufland. The car parks will also be reconstructed in connection with the modernization. Parking places have so far measured 5 × 2.5 m but these sizes are too small for new cars, so we are enlarging them to 5.5 × 2.7 m. The aisles are also being enlarged from 6 to 6.5 m. It sounds simple but the car park must basically be totally reconstructed, including the replanting of trees or new installation of lighting. We must guarantee a specific number of parking places for our tenants. We are also introducing a new barrier system, which monitors parking for a specific period of time.

You are also adding food points…

Yes. That is also a new trend, which has arrived from the west. We also combine the revitalization of retail parks with food points. Gastro facilities are becoming a part of shopping centres. People can therefore do their shopping there as well as go for coffee or lunch. We are preparing both indoor and outdoor premises for gastro operators. When the weather is pleasant, customers can also sit outside, for instance by a fountain or children’s pla­yground. Another trend associated with customers requirements are bakeshops. Those are also being introduced by discount stores that so far haven’t included them.

What other trends are, in your opinion, coming here?

We can compare shopping centres with similar establishments in Bavaria and Austria. In their supermarkets, they have introduced restaurants and/or cafe’s where customers can refresh themselves during shopping. Another trend is associated with ecology. Retail parks are being fitted with solar panels and these are already accounted for within the project phase, so that the structure is prepared and that the panels supply the necessary level of energy. Control of parking periods is also being toughened up. Some shopping centres have car parks fitted with sensors, which monitor how long the car stays in the car park. And if the permitted period is exceeded, the sensor reads the registration plate and immediately sends the owner a fine. This is not possible in our country due to legislation just yet but such a system will probably also find its way here to Czech. What is also an interesting service provided is laundrettes, which are being established close to the chains and customers can have their washing done whilst shopping.

This January, you experienced an important milestone in InterCora’s his­tory. How did you celebrate the company’s 25th founding anniversary?

We organized an Open Day. We showed our partners, colleagues and friends our offices where we had prepared refreshments – Czech and Bavarian specialities as we are a Czech-Bavarian company. We continued the celebrations at the food point in the Ronder shopping centre in Plzeň. It was one year since the food point was opened. In the evening, there was to be a concert by the popular Slovak singer Pavol Hammel.

What other shopping centers have you recently opened?

At the turn of the year, we completed and opened three large retail centres in Vyškov, Valašské Meziříčí and Kutná Hora. On the occasion, we organised a celebration where Czech Pilsner beer was traditionally draw­n.

You also celebrated one year of the opening of the unique building in Banská Bystrica. How do you assess this investment when looking back?

The Terminal Train-Bus-Shopping building was a significant challenge for us. We opened it in 2017 and assess this investment very positively after its first year in operation. We had very good response from tenants and operators. We celebrated the anniversary with a hockey match between Plzeň Indians and Banská Bystrica’s Barans. There was also autograph signing, specialists from Slovakia and music.

AK/ PHOTO: ZDENĚK SLUKA

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.