Trh se zdá být hodně agresivní

Hlavní stránka » Aktuality » Trh se zdá být hodně agresivní

Začátek roku je tradičně obdobím bilancování činnosti v uplynulém období i plánování věcí budoucích.

O situaci na trhu s námi hovořil Alois Lanegger, ředitel a jednatel Raiffeisen – Leasing, s.r.o.

Jak hodnotíte minulý rok za Raiffeisen – Leasing?

Dá se odpovědět krátce: Myslím, že byl dobrý. Máme to – jako všechny finanční instituce – kvůli konkurenci hodně náročné. Obecně je finanční trh hodně agresivní, co se týká zajištění. To znamená jednak těžká konkurence, ale na druhou stranu je trh dobrý, hodně se staví, hodně lidí chce investovat, chtějí něco financovat, nálada je dobrá, příležitosti jsou… A s tím, že banky jsou pod přísnou kontrolou ČNB, se otevřel prostor pro leasing, tedy pro nás. Jsme součástí skupiny Raiffeisen, takže ta pravidla pro nás také platí, ale nejsou tak přísná jako pro banku, která je pod přímým dohledem ČNB. V tom máme trochu výhodu. S tím se daří dobře.

Loňský rok byl hodnocen jako jeden z neúspěšnějších…

Investic bylo hodně; z tohoto pohledu byl možná nejúspěšnějším v historii. Podařilo se nám prodat Bondy Centrum v Mladé Boleslavi. To byl krásný prodej. Ale naší cílovou skupinou jsou spíše menší developerské firmy, které něco potřebují. Hodně silný je trh s byty, prodej funguje dobře. Myslím, že takový prodej bytů tu nebyl ani před krizí. Nicméně se setkáváme i se situací, že nové projekty nejsou, nezahajují se kvůli různým legislativním omezením. To naopak hraje do noty těm, kdo nějaké projekty mají. Pro ně je to hodně dobré.

Brno prožívá realitní boom. Jak hodnotíte váš projekt v Heršpicích?

H-Park máme pořád a rozvíjíme ho. První fáze je ukončena a je kompletně pronajata. A musím říct, že to tam funguje dobře. Teď pracujeme na druhé fázi. Ta bude možná trochu víc zaměřena na small business unit, takže zde bude kombinace kanceláří, skladů, nějakých showroomů apod.

Znamená to, že se vám v Brně poměrně daří?

Pronájem je dobrý, H-Park je plně obsazen a roste, o ten nemám obavu. V Brně jsou i pěkné projekty na bytovém trhu. Není to až na takové úrovni jako Praha, samozřejmě, ale je to dobré. Pro nás je to takový doplňkový produkt financování a vlastní projekty představují v celkovém objemu relativně malé částky. Vedle H-Parku máme ve středu města, naproti nádraží, OC Letmo, které jsme získali zpátky z našeho financování a teď jej provozujeme. Dále máme ještě Mediahall, naproti Hornbachu v Heršpické ulici, je to retailová a kancelářská budova. To jsou vlastní projekty, které v Brně máme. V současnosti nemáme žádné další plány.

Jaký je výhled pro letošní rok?

Očekával bych, že letošní rok bude podobný, jako ten minulý. Nevidím žádnou změnu, ani žádný důvod, proč by se situace měla nějak měnit. Samozřejmě nevím, co bude za krize, může to být rychlé. V Číně, v Americe nebo Itálii se něco stane, mohou zapůsobit různé faktory. Ale když se nic významného nepřihodí, neočekávám problémy.

Může nás dění v USA nějak ovlivnit?

Myslím, že momentálně si každý myslí, že všechno bude v pořádku, každý raději přijme pozitivní předpovědi a doufá, že se nic negativního nestane. Co se opravdu stane, neví v současnosti pravděpodobně nikdo. Co se týká našeho byznysu a Česka jako takového – nemyslím, že z toho může něco být, určitě ne v krátkodobém horizontu. Možná nastanou nějaké tendenční změny, možná bude důležitější více investovat do vlastní armády, ale to jsou velké politické věci, které se nás tolik netýkají. Pokud bude v USA dál všechno dobře fungovat, může nás to teoreticky ovlivnit – úroky se zvýší. Pak je otázka, co to bude znamenat pro investice do nemovitostí. Bude pak více alternativních možností pro investice.

Jak se promítne chystaný konec intervencí ČNB?

Pro naši firmu Raiffeisen – Leasing to moc znamenat nebude, my neneseme žádná rizika. Myslím, že nás to nijak viditelně neovlivní. Doufám, že nejvíc se to odrazí na cenách cestování do zahraničí, které se sníží. Na banku to pochopitelně vliv mít bude, s tím všichni počítají. Fixace už trvá dlouho a v zásadě pro ni není důvod. Myslím, že všichni počítají s tím, že v letošním druhém čtvrtletí dojde k uvolnění. Kurz koruny určitě posílí a bude to mít pochopitelně dopady na ekonomiku.

Jaké jsou tedy prognózy na letošní rok?

Je hodně věcí, které nejsou předvídatelné. Ale tento rok bych neočekával žádné velké změny, projekty, zázraky, ale konstantní vývoj. Očekávám hezký rok, ale už ne žádné velké skoky, žádné extra výjimečné projekty, ale solidní a dobré. Možná na veletrhu v Cannes bude trochu jasněji, kam všechno směřuje, jaký dopad bude vztah s americkým trhem.

Je to důsledek toho, že se realitní trh vyčistil?

Na trh vstupují i menší developeři, kteří nemají vlastní peníze, ale potřebují investora. Je jich stále víc. Nejde jen o institucionální Investory, ale jsou tu i bohatí lidé, kteří investují. Máte pravdu, projevují se rozdíly, je tu víc „pouze“ developerů a „pouze“ investorů. Development je něco, na čem se dá vydělat. Je tu sice víc rizika, ale i větší zisky. Když stavebnictví jako takové prakticky nefunguje, je to samozřejmě šance pro firmy, jak se nějak držet nad vodou. Stavební firmy jsou segment, který ještě nefunguje a je stále ve špatné situaci. Ale i tam se situace projasňuje. Byla špatná dlouho, ale snad už vyčistili kapacity, i když zde pořád přetrvává velký boj o ceny. Moc rentabilní ten business není… Myslím, že ty společnosti, které to neustály, jsou už částečně pryč.

The market appears really aggressive

The beginning of the year traditionally tends to be the period for reviewing activity in the past period and planning for future issues. We were discussing the situation in the market with Alois Lanegger, CEO and managing director at Raiffeisen – Leasing, s.r.o.

How do you assess last year on behalf of Raiffeisen – Leasing?

There is a simple answer to that: I think it was good. The situation is very demanding due to the competition for us as it is for all financial institutions. The financial market is generally very aggressive with regards to security. That means difficult competition but, on the other hand, the market is good, there is a lot of building going on, many people want to invest, they want to finance something, the mood is positive and opportunities are there… And the fact that banks are under the ČNB’s strict supervision opened a significant void for leasing that is for ourselves. We are part of the Raiffeisen Group so regulations apply to us as well but are not as strict as for the bank, which is under the ČNB’s direct supervision. That is where we have an advantage. There we are doing well.

Last year was assessed as one of the most successful…

There were many investments; from this point of view, it was perhaps our most successful year in history. We managed to sell the Bondy Centre in Mladá Boleslav. It was a wonderful sale. However, our target group is more represented by smaller development companies that need something. The market is really strong in the area of apartments where the sales are performing well. I don’t think that we even enjoyed such sales of apartment prior to the crises. Nevertheless, we are also facing the situation that there are no new projects and none are being commenced due to various legislative restrictions. This, on the other hand, suits those who have one or more projects. It really is a good situation for them.

Brno is experiencing a real estate boom. How do you assess your project in Heršpice?

We still own the H-Park and keep on developing it. The first phase is completed and totally leased. And I must say that it is working well. We are now working on the second phase. This will perhaps be a little more focused on small business units which mean there will be a combination of offices, storage premises, some showrooms and others.

Does it mean that you are doing relatively well in Brno?

Leasing is good, H-Park is fully occupied and keeps on expanding. I am not worried about that one. There are also nice projects in the residential market in Brno. It is not on the same level as Prague of course but it is fine. Such additional financing products are good for us and our own projects represent relatively small sums in the overall volume of things. Apart from H-Park, we have the shopping centre Letmo in the town centre, opposite the station, which we had back from our financing and are operating it at the moment. Then, we also have Mediahall opposite Hornbach in Heršpická Street, this being a retail and administrative building. Those are our own projects that we have in Brno. We currently have no other plans.

What is your outlook for this year?

I expect this year to be similar to last year. I can’t see any changes nor reason why the situation should change in any way. I am not at this moment aware of any crises that might arrive. That can happen fast of course. If something was to happen in China or America or Italy, different factors can strike. But if nothing significant happens, we do not expect any major problems.

Can the situation in the USA have any influence on us?

I believe everyone thinks that everything will be all right and that everyone will expect positive forecasts and hope that there is nothing negative happening. Probably nobody currently knows what is really going to happen. As for our business and the Czech Republic per se – I don’t think anything is going to happen, at least not within a short period of time. There might be some tendentious changes. What might be more important is to invest in our own army but those are large scale political issues that do not have so much effect on us. In theory, if everything continues working well in the USA, it can have an influence on our country – therefore interest rates will increase. Then the question is what it will mean for investment in real estate. There will then be more alternative opportunities for investment.

How will the planned end to the ČNB’s intervention be reflected?

It won’t mean much for Raiffeisen – Leasing. We do not bear any risk. I don’t consider it will have any visible influence on us. I hope it will reflect on prices for travelling abroad, which will go down. This will naturally have no influence on the bank. They all are accounting with that. The fixation has been on for a long time and there is basically no reason for it. I think that everybody accounts with the fact that there will be a relaxation in the second quarter of this year. The crown will certainly strengthen and this will naturally have an impact on the economy.

What are the prognoses for this year then?

There are many things that cannot be predicted but I wouldn’t expect any big changes, projects or miracles this year. Just constant development. I expect a pleasant year but no big leaps and bounds, no extra exceptional projects. Just respectable and good ones. The fact concerning where it is all heading and what impact the relationship with the American market will have may well become clearer at the trade fair in Cannes.

Is it because the real estate market has been cleansed?

The market is also being entered into by smaller developers who have their own finance but need an investor. There are more and more of them. It not only includes institutional investors but also wealthy people who want to invest. You are right, the differences do show. There are more ‘only’ developers and ‘only’ investors. Development is something one can profit from. There are more risks but higher yields. When the building industry as such is not working practically, it is a chance for companies as to somehow keep their heads above water. Building companies represent a segment which is not working yet and is still in a bad situation. But even there it is getting better. It was bad for a long time but they have, hopefully, already cleared capacity even though a big battle for prices remains. That business is not that profitable… I believe that those companies that were unable to cope have mostly gone.

aw

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.