Udržitelnost není jen ohleduplnost k přírodě

Hlavní stránka » Aktuality » Udržitelnost není jen ohleduplnost k přírodě

Společnost Horizon Holding působí na českém trhu od roku 2001. Na svém kontě má několik úspěšných rezidenčních projektů, další realizuje či plánuje.

O současných aktivitách firmy s námi hovořil její generální ředitel Yishay Furman.

Můžete nám představit rozpracované projekty?

Nyní dokončujeme poslední čistě rezidenční fázi projektu Rezidence Modřanka. Ve čtyřech etapách jsme postavili a prodali téměř 300 bytů. Chystáme ještě polyfunkční budovu, v níž bude retail a 50 bytů. Cena za metr čtvereční byla v průměru kolem 52 000 Kč + DPH. Ti, kteří nakoupili mezi prvními, udělali velmi dobrý obchod. Paralelně s Modřankou jsme začali stavět a prodávat projekt Velká Brána v Horoměřicích u Prahy.

Jde o byty pro rodiny, nebo o malometrážní byty?

V Horoměřicích a okolních obcích se hodně stavějí spíše rodinné domy, řadovky apod. Byty jsou výjimkou. Dospěli jsme proto k závěru, že byty v Horoměřicích jsou dobrou alternativou pro lidi, kteří si nemohou dovolit koupit byt v Praze 6, chtějí bydlet v klidné lokalitě, ale současně nechtějí z nejrůznějších důvodů vlastní dům. Ukázalo se, že jsme měli pravdu. Všechny byty jsou prodané, poslední budou dokončeny začátkem příštího roku. Součástí projektu je i mateřská škola, kterou realizujeme ve spolupráci s obcí. V bezprostřední blízkosti vybudujeme při dokončení projektu i novou autobusovou zastávku pro lepší dostupnost Prahy hromadnou dopravou.

Tyto dva projekty se už blíží k dokončení. Předpokládám, že máte i další, s nimiž začínáte…

Máme velmi zajímavý projekt Zahálka v Praze 4 – Hodkovičkách, hned vedle golfového hřiště. Půjde celkem o sedm domů s 800 bytovými jednotkami. První fázi, která zahrnuje dva domy se zhruba 250 byty, stavíme společně s Karlín Group; měla by být dokončena přibližně za rok. Prodejní ceny jsou zde rovněž přijatelné. Dnes v Praze stěží najdete projekt s cenou pod 100 000 Kč/m2. U nás dáváme přednost tomu, abychom prodali 70–80 % bytů před dokončením, a proto jsou cenově dostupnější. Myslím, že i pro tento projekt se nám podařilo nastavit velmi přátelskou průměrnou cenu – a to i s ohledem na umístění u řeky, s nádherným výhledem a vysoký standard provedení. Prodáváme každý měsíc okolo osmi bytů. V červenci jsme zahájili další projekt, tentokrát v Praze 8 – Čimicích. Navazujeme na úspěch 1. etapy Čámovky dokončené v roce 2014. Tehdy byla na rezidenčním trhu naprosto jiná situace, ceny byly nižší a prodej mnohem pomalejší. Druhá etapa bude zahrnovat pět bytových domů s téměř 150 byty od 1+kk po 5+kk. Není to centrum města, takže zahajovací ceny jsou opět rozumné – v průměru 70 000 Kč + DPH/m2. O byty je velký zájem, po dokončení předchozí etapy jsme dokonce měli čekací listinu… Doba se změnila, ceny jsou vyšší, ale zvedl se i standard projektu, a to nejen z hlediska designu.

Znamená to, že půjde o udržitelný projekt?

Ano, projekt dokonce už obdržel certifikát BREEAM ve fázi návrhu. Chceme ho získat i pro Zahálku. Jsme druhým developerem na českém trhu, který certifikuje rezidenční budovy. Principy šetrného stavění přebíráme od naší mateřské firmy v Izraeli. Zároveň ukazujeme, že nejde jen o šetření energií nebo využívání vhodných materiálů při stavbě., Udržitelnost nelze zužovat pouze na ohleduplnost k přírodě, je to také třeba o vytváření komunity. Vezměme si Rezidenci Modřanka. V atriu mezi domy vznikl park přístupný širokému okolí, vybudovali jsme zde venkovní muzeum odkazující se na historii Modřan. Jsou tam prvky, které přitáhnou děti i dospělé, např. dětské hřiště pro nejmenší, legální graffiti zeď či pump track pro ty odrostlejší. Nechceme tvořit uzavřené soukromé zahrady, ale veřejná prostranství se vším všudy, kde se mohou lidé scházet.

Projekty, o nichž jste hovořil, jsou převážně v okrajových částech města. Máte něco i blíže centra?

Začátkem příštího roku chceme zahájit projekt Sluncová v Praze 8, na rozhraní Karlína a Invalidovny. Plánujeme zde zhruba 230, většinou menších bytů. Lokalita je velmi oblíbená a módní, z našeho pohledu půjde spíše o investiční byty. Kdybychom začali s prodejem nyní, pohybovaly by se ceny mezi 85 000 a 90 000 Kč/m2. V Karlíně, na břehu Vltavy proti Štvanici, máme ještě projekt s názvem RiverCity. Na něm se podílíme s partnery z Karlín Group a Ungelt Group. Je to naprosto jiná kategorie než naše další současné projekty. Připravíme 52 bytů ve špičkovém luxusním standardu, s velice zajímavou fasádou. Podle mne to bude nejlepší projekt butikového typu v Praze, a když budu neskromný, tak nejspíš i v republice. Cena tomu samozřejmě bude odpovídat, ale domnívám se, že i přesto se byty se vyprodají rychle. Dobrá adresa, projekt unikátní a kvalita provedení vysoká. Musím říct, že spolupráce s výše zmíněnými partnery je vynikající, porozuměli jsme si ohledně záměru postavit opravdu „démant“. Stavbu jsme zahájili v srpnu a bude trvat zhruba 20 měsíců.

Nakolik bylo složité zabezpečit objekt proti velké vodě? Hrozí tam řeka jako taková i průsaky podzemních vod…

Po povodních v roce 2002 město udělalo hodně, aby zajistilo bezpečnost Karlína a Libně protipovodňovými bariérami a dalšími opatřeními, takže další velká voda v roce 2013 už byla pod kontrolou. Nicméně všechny naše projekty situované blízko Vltavy jsou navržené tak, aby nebyly v ohrožení. Stejně to bylo i v případě našeho projektu Rezidence Vltava, který jsme dokončili v roce 2015.

Jaké jsou vaše další záměry?

V současné době dokončujeme koupi dalších dvou projektů v Praze 5, ale zatím o nich nemohu říct více. Rádi bychom i nadále rostli a nakupovali dva až tři projekty každý rok, abychom se dostali mezi „velkou pětku“ developerů v ČR. Naše mateřská společnost Shikun & Binui (Housing & Construction) rozvíjí aktivity v Evropě – nejen v Praze, ale také ve Varšavě, Bukurešti nebo Bělehradě. Cílem je expandovat zejména v Praze, eventuálně v jejím bezprostředním okolí, a ve Varšavě. Máme zájem o rezidenční projekty, ale také o výnosové nemovitosti a další příležitosti.

Jak nahlížíte na realitní trh v České republice?

Existuje židovské úsloví, že když se sejdou tři lidé, mají nejméně čtyři různé názory. Když čtete v tisku vyjádření odborníků k současné situaci, jeden řekne, že jde o bublinu, druhý si myslí, že ceny dosáhly stropu a půjdou dolů, další řekne, že budou růst… Máme k dispozici analýzy a statistiky a domnívám se, že ceny ještě nedosáhly maxima. Důvodem není natahování ceny ze strany developerů. Zvyšují se vstupní ceny. Koupit projekt s územním rozhodnutím stojí dneska v Praze 22–25 000 Kč/m2, samozřejmě mimo centrum. Ceny stavebních prací stouply v posledních dvou letech o 50 %. Růst finální prodejní ceny bytu ani nedosáhne nárůstu cen pozemků a prací. Zatím nevidíme zpomalení růstu cen na vstupu, možná některé jednotlivé položky stavebních prací mírně zlevnily, protože už se nestaví tolik projektů s podporou EU. Věříme, že prodejní ceny budou stoupat, i když ne stejným způsobem jako v uplynulých pěti letech. Ceny bytů v Praze před pěti lety nebyly srovnatelné s cenami v podobných městech v zahraničí – ani v poměru k průměrné mzdě. Jediným odpovídajícím měřítkem pro srovnání cen je počet měsíčních platů potřebných ke koupi bytu. Stále mluvíme o zvyšování cen, ale zároveň je třeba říct, že developeři více dbají na estetiku projektu, nebojí se pozvat do tendru i zahraniční architekty, používají mnohem kvalitnější materiály a zvyšují standard vybavení bytů.

AK

SUSTAINABILITY IS NOT JUST A CONSIDERATION TO NATURE

Horizon Holding has been operating in the Czech market since 2001. Their portfolio includes several successful residential projects and other are being realized or planned. We were talking about the company’s current activities with its Managing Director, Yishay Furman.

Can you introduce us to the projects that are you are working on?

We are currently completing the last, purely residential phase of the Residence Modřanka project. In four stages we built and sold almost 300 apartments. We are also planning a polyfunctional building which is to include retail and 50 apartments. The average price per square metre was about CZK 52,000 + VAT. Those who purchased amongst the first ones did a very good deal. In parallel with Modřanka, we started building and selling the Velká Brána project in Horoměřice by Prague.

Are they apartments for families or small size flats?

In Horoměřice and neighbouring municipalities, they rather build family houses, row houses, etc. Apartments are exceptional there. We therefore arrived at the conclusion that apartments in Horoměřice represented a good alternative for people who could not afford to buy an apartment in Prague 6, wanted to live in a peaceful location and at the same time did not want to own their own house for some reason. We seemed to have been right. All the apartments are sold and the last ones will be completed by the beginning of next year. The project also includes a kindergarten, which is being realized in co-operation with the municipality. On completion of the project, we will also build a new bus stop within its immediate vicinity in order to provide better access to Prague by public transportation.

These two projects are heading to completion. I assume that you have others to start with…

We have a very interesting project called Zahálka in Prague 4 – Hodkovičky, right next to a golf course. There will be a total of seven buildings with 800 residential units. The first phase, which includes two buildings with approximately 250 apartments, is being built in co-operation with the Karlín Group; it should be completed in approximately one year. Purchase prices are also relatively reasonable. You can now hardly find a project in Prague priced less than 100,000 CZK/sq m. In our projects, we prefer to sell 70–80% of apartments prior to their completion and that is why they are more accessible. I think that the average price of the project is very reasonable price for this location – by a river, with beautiful views – and finished to a high standard. Each month we sell about eight apartments. In July, we commenced another project, this time in Prague 8 – Čimice. There we follow up the success of the 1st stage of Čámovka completed in 2014. The situation in the residential market was completely different then. Prices were lower and sales of the apartments much slower. The second stage will include five buildings with almost 150 apartments with layouts ranging from studio to 4-bedroom apartments. It is not the city centre, so starting prices are reasonable again – in average CZK 70,000 + VAT/sq m. Interest in these apartments is tremendous. We even had a waiting list in operation after completing the previous stage. Times have changed though, prices are higher and project standards have increased – and not only with regards to design.

Does it mean that it will be a sustainable project?

Yes it does. The project has already received BREEAM certification in its proposal phase. We would also like to get it for Zahálka. We are the second developer in the Czech market who certifies residential buildings. We take the principles of green building from our holding company in Israel. We also show that it is not only about energy saving or utilization of suitable materials during construction. Sustainability cannot only be narrowed to the consideration of nature. It is also about the creation of a community. Let’s take Residence Modřanka. In the atrium between the houses is a park which is accessible to the neighbourhood and where we have built an outdoor museum that refers to the history of Modřany. There are features that will attract both children and adults, for instance a children’s pla­yground for the little ones, a legal graffiti wall and a pump track for the elders. We don’t want to create enclosed private gardens but public areas with all you can imagine, where people can meet.

The projects you were talking about are mainly situated on the outskirts of the city. Do you also have something more close to the centre?

At the beginning of next year we would like to commence the Sluncová project in Prague 8, on the boundary of Karlín and Invalidovna. We are planning approximately 230 apartments, mostly of a smaller size. The location is very popular and fashionable. From our point of view, they will be primarily be investment apartments. If we commenced the sale now, prices would be between 85,000 and 90,000 CZK/sq m. We also have the RiverCity project on the banks of the Vltava River in Karlín, opposite Štvanice. There we are co-operating with partners from Karlín Group and the Ungelt Group. It is an entirely different category than our current projects. We are to prepare 52 apartments of a first class luxury standard and with a very interesting façade. It will be, in my opinion, the best boutique type project in Prague and if I can be immodest, then also probably the best in the country. The price will naturally correspond with that but I believe that the apartments will still sell fast. A good address, unique project and of a high quality standard. I must say that our co-operation with the above mentioned partners is excellent. We understand each other with regards to the plan to really build a ‘gem’. The construction was commenced in August and will take approximately 20 months.

To what extent was it difficult to secure the building against big water? There is the threat of the river and also ground water seepage…

After the floods in 2002, the city really did a lot in order to secure the safety of Karlín and Libeň with flood barriers and other measures so the ‘big water’ in 2013 was completely under control. However, all our projects that are situated near the Vltava River are designed in such a way as to not to be under threat. The same applied to our project Residence Vltava, which was completed in 2015.

What are you further plans?

We are currently completing the purchase of two other projects in Prague 5 but I can’t say any more at the moment. We would also like to continue our growth and purchase two to three projects a year in order to belong amongst the ‘big five’ developers in the Czech Republic. Our holding company Shikun & Binui (Housing & Construction) continues to develop their activities in Europe – not only in Prague, but also in Warsaw, Bucharest and Belgrade. The aim is to expand, especially in Prague or possibly in its immediate neighbourhood and in Warsaw. We are interested in residential projects as well as profitable real estate and other opportunities.

How do you see the real estate market in the Czech Republic?

There is a Jewish saying that if three people meet, they come up with at least four different opinions. When you read specialists statements about the current situation in the press, one says that it’s a bubble, the other one thinks that prices have arrived at the top and will go down, another one says that they will increase… We have analyses and statistics and I believe that prices haven’t reached their maximum just yet. It is not due to developers’ stretching the price. What increases are initial prices. Nowadays it costs 22,000–25,000 CZK/sq m to purchase a project with planning permit in Prague, outside the centre naturally. Prices of construction work have, over the past two years, increased by 50%. The final sales price increase of an apartment does not even reach increased prices for land and work. We do not monitor a slowdown of price increase on inputs yet. Some individual items of building work may have reduced in price slightly as there are not that many projects built with EU support. We believe that purchase prices will continue increasing, even though it won’t be in the same way as in the past five years. Prices of apartments in Prague five years ago were not comparable with prices in similar cities abroad – not even in proportion to the average salary. The only corresponding measure for price comparison is the number of monthly salaries necessary for the purchase of an apartment. As we are talking about the price increase all the time, it is necessary to be said that developers pay more attention to a project’s aes­thetics, are not afraid to invite foreign architects into a tender, use far better quality materials and increase the standard of equipment for apartments.

AK

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.