Úspěšný rok pro českou pobočku Savills

Hlavní stránka » Aktuality » Úspěšný rok pro českou pobočku Savills

Mezinárodní realitní poradenské společnosti Savills se v prvním roce jejího působení na trhu podařilo úspěšně vybudovat pražskou pobočku, která nabízí komplexní realitní poradenství pro Českou a Slovenskou republiku.

Ben Maudling, výkonný ředitel společnosti Savills pro Českou a Slovenskou republiku, s námi hovořil o tom, jak rychle se společnost etablovala a o trendech realitního trhu pro rok 2018.

Na českém trhu působíte jeden rok. Jak hodnotíte své úspěchy?

Byl to velmi úspěšný rok a jsme s naším pokrokem spokojeni. Založili jsme kancelář s komplexním poradenstvím v oblasti investic, leasingu, správy majetku, oceňování, výzkumu, výstavby a projektování. Tato komplexnost je důležitá, neboť jednotlivé služby se vzájemně doplňují, poskytují široké a podrobné znalosti z realitního sektoru, a tudíž umožňují naší společnosti nabízet klientský servis na vysoké úrovni. Kvalita lidí, které Savills zaměstnává, je mimořádná. Podařilo se nám získat jedny z nejzkušenějších lidí z oblasti realitního trhu. Tým společnosti Savills se odlišuje tím, že mnozí z jeho členů působili jak na straně poradenské, tak na straně klientské. Díky tomu mohou přinést zcela jiný přístup, což může být pro klienty velmi důležité.

Jak klienti vnímají vaši činnost ze svého pohledu?

To byste se museli zeptat jich, ale cítíme, že jsou s přístupem společnosti Savills spokojeni. Už jsme poskytli poradenství ve dvou důležitých dokončených investičních akvizicích pro institucionální kupce, technické poradenství mnoha developerům a investorům. Naše oddělení property managementu má aktuálně v portfoliu 21 komerčních nemovitostí, jejichž hodnota přesahuje 600 mil. eur. S výhledem na množství práce pro rok 2018 očekáváme další růst a navázání spolupráce s novými klienty.

Jak hodnotíte vyhlídky trhu pro rok 2018?

Západoevropské a středoevropské ekonomiky předpovídají další rok zdravého růstu, takže také Savills očekává, že nemovitosti nadále zůstanou v roce 2018 v zemích CEE primární investicí. Příliv kapitálu do nemovitostí zůstane silný a tento sektor bude dále růst. Nicméně se předpokládá, že investoři a poskytovatelé půjček zachovají opatrný přístup a zaměří se na aktiva v nejlepších lokalitách, což znamená, že dostupnost produktů bude velmi omezená. Očekává se, že CEE ekonomicky překoná evropský průměr, a bude tak moci přilákat další investory, kteří hledají výnosy.

Jaké další trendy se dají očekávat?

Poptávka nájemců po prostorech zůstane silná, a to hlavně v Praze. Nedostatek moderních a vysoce kvalitních prostor přiměje společnosti, aby plánovaly své požadavky na umístění předem a nečekaly, až se nové developerské projekty dostanou na přímý trh. To znamená, že můžeme očekávat značné množství předpronájmů. Dalším trendem je rychlý nárůst e-commerce. Očekává se, že internetové obchody se v roce 2018 zvýší o dalších 14 % a největší prospěch z tohoto nárůstu bude mít opět logistický sektor. Předpokládá se další „únik“ investičního kapitálu z tradičních nemovitostních sektorů (kanceláře, maloobchod, průmysl) do alternativ, jako jsou rezidenční segment (bydlení, bydlení pro studenty a bydlení pro seniory), hotely, zdravotnictví, datová centra, obnovitelné zdroje, infrastruktura aj. Nezapomeňme také na zásadní trendy, jako je urbanizace, inovace a technologické vlivy – realitní sektor by je měl následovat. Savills s těmito trendy již nyní pracuje jak z hlediska svých výzkumů, tak z pohledu na funkčnost budoucích měst, chování mileniálů a vzestupu dalších životních stylů.

PR

SAVILLS ON POINT WITH NEW CZECH OPERATION

In its first year, international real estate advisor Savills has successfully managed to establish a full service office in Prague to provide real estate advice in the Czech & Slovak Republics.

Ben Maudling, CEO at Savills Czech and Slovak Republics, spoke to us about the pace at which the company has established itself and 2018 trends in the real estate market.

You have been operating on the Czech market for one year, how do you consider your achievements?

It was a very successful first year and we are satisfied with our progress. We have established full service office, which means we have departments that cover investment, leasing, property management, valuation, research and building & project consultancy. This is important as each service compliments the other, gives a wide and in-depth knowledge of the property sectors and therefore allows the company to provide a high-level service to its clients. The quality of the staff Savills has employed is outstanding. It has managed to attract some of the most experienced real estate people in the market. What makes the Savills team different is that many of them have worked both on the advisor and client sides of the business. This allows them to bring a completely different level of understanding to instructions, which can make all the difference to clients.

From the client’s perspec­tive, how are clients perceiving you performance?

You would have to ask them, but we feel the Savills approach is welcomed. We have already advised on two important completed investment acquisitions for institutional buyers, provided technical advice to a number of developers and investors and have a property management department which is instructed on 21 commercial properties with a value exceeding EUR 600 million. With a strong pipeline of work for 2018, the company expects further growth and we see an eager client base wanting to engage with us.

How do you assess the market outlook for 2018?

As another year of healthy growth is predicted in western and central European economies, Savills expects property to remain an asset class of choice in 2018 in CEE also. Capital flows into real estate will remain strong with allocations to the sector still rising. However, it is expected that both investors and lenders will continue to adopt a cautious approach and focus on quality assets in the best locations, which means product availability is highly restricted. CEE is expected to outperform economically the European average and therefore could attract more investors searching for yield.

What kind of other trends could be expected?

Occupier demand for business space will remain strong, especially in Prague. A shortage of high quality and modern accommodation will force companies to plan ahead their spatial requirements and wait until new developments come online. This means that we shall expect a significant number of pre-lets. Ecommerce is growing fast. The online retailer industry is expected to increase by another 14% in 2018 and the logistics sector will remain the main beneficiary of this trend. It is expected that there will be further ‘leakage’ of investment capital from traditional property sectors (offices, retail and industrial) to alternative sectors such as residential (housing, student housing and senior housing), hospitality, healthcare, data centres, renewables, infrastructure and others. Plus let’s not forget mega trends such as urbanization, innovation and the impact of technology – all of which should be closely followed by the real estate sector. Savills is at the forefront of this from a research angle, looking at future cities, millennials and the rise of transient lifestyles.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.