V Invest čeká v příštích letech dynamický rozvoj

Hlavní stránka » Aktuality » V Invest čeká v příštích letech dynamický rozvoj

Developerská společnost V Invest zahájila v lednu výstavbu první fáze unikátního projektu Jinonický dvůr, jehož součástí bude i památkově chráněný barokní Jinonický zámeček.

Na podrobnosti jsme se zeptali Ing. Jaroslava Vondřičky, partnera a ředitele společnosti.

Můžete nám představit jednotlivé etapy Jinonického dvora?

V první fázi vznikne 20 bytů s dispozicemi 3+kk a 4+kk s podzemním parkovištěm a sklepy. Byty budou stát na bývalém horním dvoře Jinonického zámečku, severně od hlavní budovy. Stavba je v podstatě replikou původní historické stodoly, samozřejmě moderně pojatá. Všechny byty budou přístupné přímo z podzemního parkoviště, které vznikne pod samotnou budovou. Za zmínku stojí fakt, že majitelé budou moci využívat část historických sklepů, které se díky celoroční stálé teplotě výborně hodí například pro zřízení vinotéky. Na jaře potom zahájíme stavbu druhé etapy Jinonického dvora, kterou již máme v prodeji. V historickém objektu Jinonického zámečku vznikne po rekonstrukci 46 bytových jednotek a v parteru 10 nebytových prostor pro komerční využití. V jižním křídle bude restaurace s pivovarem a v ostatních částech mohou být například ateliéry, klidné provozovny nebo různé služby. Rekonstrukce podtrhne historickou podstatu objektu, jelikož v budově zůstanou zachovány dřevěné trámy, klenby a další historické stavební prvky. Ty doplní moderní interiéry a technologie, které zajistí přirozený kontrast i exkluzivitu tohoto prostoru. Proto jsou vstupy do objektu řešeny z exteriéru. V této souvislosti musím podtrhnout skvělou spolupráci s Národním památkovým ústavem i s odborem památkové péče pražského magistrátu. Díky ní se nám podařilo najít pro objekt nejlepší možné řešení, kterým jsou právě exteriérová schodiště. Ta umožňují optimální využití vnitřních dispozic, protože nezasahují do historických konstrukcí a díky tomu nedochází k destrukci významných prvků. Musím říct, že se na realizaci moc těšíme, protože to bude opravdu hezký projekt. Ve třetí etapě vznikne v nejsevernější části pozemku pět velmi moderních novofunkciona­listických domů pro individuální bydlení. Budou v hodně vysokém standardu, který se bude, byť jinou formou, blížit standardu druhé etapy.

Jaký je časový harmonogram výstavby a rekonstrukce?

První etapa by měla být dokončena v druhé polovině roku 2020. Další etapy by měly navazovat zhruba v tříměsíčním až půlročním sledu a pravděpodobně budou realizovány v souběhu, takže do konce roku 2020, respektive do poloviny roku 2021, bychom mohli mít hotovo.

První etapa už je v prodeji. Jaký je o byty zájem?

Prodej první i druhé etapy jsme spustili koncem minulého roku a zájem je poměrně vysoký. Zejména ve druhé etapě však očekáváme skokové zvýšení zájmu v okamžiku, kdy si lidé budou moci prostory prohlédnout. Jsme si jistí tím, že tyto byty budou v rámci Prahy i České republiky zcela unikátní, proto v současné době ani netlačíme na rychlost prodeje. Věříme totiž, že byty si své majitele zcela jistě najdou. V průběhu výstavby budeme pořádat například dny otevřených dveří a předvádět prostory, které budou před dokončením. Díky tomu si zájemci budou moci udělat lepší představu o tom, jak budou jednotlivé byty i celý areál vypadat.

Jak jste nastavili prodejní ceny?

Základní cena bez DPH a příslušenství se pohybuje mezi 70 000 a 80 000 Kč, takže finální cena se bude pohybovat kolem 100 000 Kč. Je přitom možné, že budeme cenu ještě mírně upravovat v reakci na vývoj trhu. Myslíme si, že cena by mohla být ještě vyšší, protože jde o velmi exkluzivní projekt. Největší přidanou hodnotou celého projektu bude kromě historického prostředí a absolutního klidu především park na místě stávajícího dvora a skutečnost, že půjde o uzavřený a zcela bezpečný areál s podzemním parkovištěm. Rozlohu parkoviště ovlivnil nález vzácné historické tvrze ze 14. století, která patří vůbec k nejzachovalejším stavbám tohoto druhu mimo historické centrum Prahy. V důsledku toho jsme museli zmenšit podzemní parkoviště pod zámečkem. Abychom získali potřebný počet parkovacích stání, bude další podzemní parkoviště před zámečkem. To samozřejmě nepatrně sníží komfort některých budoucích obyvatel a také nám to částečně prodražilo výstavbu.

Takže po skončení třetí etapy budete hotoví…

Plánujeme ještě čtvrtou etapu – výstavbu kancelářské budovy, která by měla vytvořit výškovou i hmotovou objemovou protiváhu administrativním objektům, které se budují za budoucí Radlickou radiálou. Development kancelářských budov ale není naše parketa, takže s ní pravděpodobně po získání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení půjdeme na trh a uvidíme, jaký vývoj to potom vezme.

Jaké máte další plány na letošní rok?

Plánů máme hodně i díky tomu, že se V Invest nedávno stal součástí skupiny Unicapital. To je fakt, který nám dává křídla pro další rozvoj. Plánujeme přitom, že této možnosti využijeme na maximum a rozvoj společnosti V Invest bude v následujících letech velmi dynamický. Rezidenční development umíme a své zkušenosti chceme s naším novým partnerem na trhu zúročit.

Máte ambici se zařadit mezi top 10 pražských developerů?

Určitě nás top desítka zajímá, ale samozřejmě nemůžeme konkurovat společnostem jako je Central Group nebo Penta. Nicméně si myslím, že s tím, co máme za sebou, kvalitou výstavby, přístupem ke klientům, se určitě k těm špičkovým developerům řadíme už dnes. To bychom chtěli promítnout také do kvantity a na trh dodávat v nejbližším období ročně přibližně 250–300 bytů.

A ve kterých konkrétních projektech to bude v nejbližší době?

V Praze jsme loni spustili prodej projektu LOOX v Praze 9 se 75 byty. Název evokuje výhledy, které budou od 8. patra opravdu luxusní, i genius loci toho místa. Projekt je velmi zajímavý, s jeho výstavbou chceme začít začátkem druhého kvartálu a dokončit ho v roce 2020. Za pouhých několik měsíců už máme prodáno 25 % jednotek. Jde o střední cenový segment; místo je poměrně dopravně exponované, takže východní a severní strana objektu jsou orientovány na malometrážní investiční byty. Rodinné byty jsou otočeny na jihozápad, směrem na město s výhledem a do klidové zóny. Také jsme zahájili prodej projektu Quarta Rezidence v tradiční vilové lokalitě Na Hřebenkách, která je velmi prestižní. Byty budou v jednom domě na společném podnoží, který však bude rozdělený do tří sekcí. Celkem zde bude 12 bytových jednotek, z čehož máme dvě prodané a další čtyři zarezervované. Nyní zde dotahujeme ještě nějaká odvolání proti stavebnímu povolení. Byty budou stát v ochranném pásmu lesa a součástí výjimky jsou určité technické záležitosti, které je třeba dořešit. Předpokládáme, že se tak stane do poloviny roku. Quarta patří do vyšší cenové kategorie, v základní ceně se zde pohybujeme kolem 100 000 Kč/m2. K bytům patří také parkování a další příslušenství, takže výsledná cena se bude pohybovat kolem 125 000–130 000 Kč/m2. Byty budou skutečně velmi luxusní, ty přízemní budou mít zahrádky zhruba 50–60 m2, zatímco ve vyšších podlažích půjde o terasy a balkony s výhledem do Motolského údolí.

V letošním roce chystáme do prodeje další čtyři projekty. Jedním z nich je Vila Bořislavka v Dejvicích, v ulici U Dráhy. Je to velmi luxusní rezidence s 18 byty, která by měla získat stavební povolení přibližně v polovině roku. Bude v neofunkcio-
nalistickém stylu, který se do této oblasti se starou vilovou zástavbou dobře hodí. Místo kolejového tělesa tzv. buštěhradské dráhy se zde v budoucnu plánuje cyklostezka, čímž se celá lokalita zklidní. Zatím ale musíme reflektovat současný stav, takže máme připravena protihluková opatření.

To byly pražské projekty. Máte něco i mimo hlavní město?

Dlouhodobě patříme k největším a nejvýznamnějším developerům v Plzni, kde jsme v loňském roce prodali přes 100 jednotek. Na Nové Valše, kterou dlouhodobě rozvíjíme, jsme v loňském roce dokončili 5. a 6. etapu a letos nás čekají další. V současné době máme připravených k prodeji zhruba 60 bytů, ale naším cílem je zvýšit tento počet opět na stovku. Na Šumavě jsme spustili předprodej projektu Apartmány Zadov s 41 malometrážními byty 1+kk a 2+kk a plochou do 50 m2. Jde o dostavbu a částečnou přestavbu bývalého penzionu Lucie. Budou to apartmány v moderním stylu, s nádherným výhledem do krajiny. Prodej samotný spustíme na konci února s cenou 60 000 Kč/m2. Jde o velmi oblíbenou lokalitu, kde se nemovitosti dobře pronajímají, takže je to vhodná investice nejen pro milovníky přírody.

AK

V INVEST IS TO EXPECT DYNAMIC DEVELOPMENT IN YEARS TO COME

The development company V Invest commenced, in January, the construction of the first phase of the unique project Jinonický dvůr, which will also include the listed Baroque Jinonice chateau. We asked Ing. Jaroslav Vondřička, partner and director of the company, for details.

Can you outline the individual stages of Jinonický dvůr?

The first phase represents 20 apartments with layouts ranging from two to three bedrooms + kitchenette, with an underground car park and cellars. The apartments will be situated in the former upper yard of Jinonice Chateau, north of the main building. The building is basically a replica of the original historical barn but is approached in a modern way. All the apartments will be directly accessible from the underground car park, which will be built in front of the building per se. A fact worth mentioning is that the owners will be able to utilize part of the historical cellars which are, due to a stable all year round temperature, suitable for a wine cellar. In the spring, we will commence the second stage of Jinonický dvůr, which is already for sale. The historical building of Jinonice Chateau, will, once reconstructed, comprise 46 residential units and 10 non-residential premises for commercial use in the parterre. In the southern wing, there will be a restaurant with brewery and the other parts can, for example, house studios, quieter operations and/or various services. The reconstruction will highlight the historical nature of the building as the reconstruction will retain timber beams, arches and other historical building features. They are to be complemented by modern interiors and technologies, which will secure a natural contrast and exclusivity of these premises. That is why the entrances into the building are designed from the exterior. I must highlight excellent co-operation with the National Heritage Institute as well as the Prague Council Heritage Department. Thank to that we managed to find the best possible solution for the building, this being the exterior staircases. They allow for the optimal utilization of the indoor layout as they do not interfere with historical structures. That is why significant features are not being damaged or destroyed. I must say that we are really looking forward to the realisation as it will be a superb project. The third stage will be situated in the most northern part of the plot, comprising five extremely modern functionalist revived architectural designed houses for individual housing. They will be constructed to a very high standard, which will be close to the standard of the second stage, though in a different format.

What is the time scale for construction and reconstruction?

The first stage should be completed in the second half of 2020. The other stages will follow in a three to six-month sequence and will most probably be realized concurrently, which means that everything could be completed by the end of 2020 or possibly by the middle of 2021.

The first stage is already for sale. How is interest showing in the apartments?

Sale of the first and second stage was commenced at the end of last year and interest is certainly high. But it is in the second stage that we expect an abrupt increase in interest as it is when interested parties will be able to view the premises. We are certain that these apartments will be entirely unique within the framework of Prague as well as the Czech Republic and that is why we don’t want to push the pace of sales at the present time. We believe that the apartments will without doubt find their owners quickly. During construction, we will be, for instance, organizing open days and show the premises, which will be prior to completion. That will allow interested parties to get a better idea as to how individual apartments, as well as the whole complex, are going to look like.

How did you set the sale prices?

The basic price, exclusive of VAT and accessories, is somewhere between CZK 70,000 and CZK 80,000 so the final price will be around CZK 100,000 per sq m. It is also possible that we will be adjusting the price in response to market development. We consider the fact that the price might be even higher as it is a very exclusive project. The biggest added value from the point of view of the whole project will be, apart from the historical environment and absolute peace and quiet, the park situated in place of the existing yard and the fact that it will be an enclosed and entirely safe complex with an underground car park. The area of the car park was influenced by the finding of a valuable historical fortress from the 14th century, which belongs to the best preserved building of its kind outside the historic Prague centre. As a result, we had to reduce the size of the underground car park below the chateau. In order to obtain the necessary number of parking places, there will be yet another underground car park below the chateau. That will, naturally, reduce the comfort of certain future residents slightly and will also partially make construction more expensive.

So you will be finished once the third stage is completed…

We are also planning the fourth stage – the construction of an administrative building, which should create a high-rise and volume counterpart to the administrative buildings that are being constructed behind the future Radlice radial road. Development of the administrative building is not our domain so we will probably put it to the market once we get planning permission or the building permit and will see which way the development is heading.

What are your other plans for this year?

We have many plans, this also being due to the fact that V Invest has recently become part of the Unicapital Group. That fact alone gives us our wings for further development. So, we are planning to take advantage of this possibility to the maximum and the development of V Invest will be very dynamic in years to come. We are well experienced in residential development and with our new partner look forward to making good use of our experience in the market.

Is it your ambition to get amongst the top 10 Prague developers?

The top ten is certainly interesting for us but we cannot, of course, compete with companies such as Central Group and Penta. Nevertheless, I think we are already included amongst the top developers with what we have been through, the quality of our development and our approach to clients. That is also what we would like to reflect in quantity and being able to supply the market with approximately 250–300 apartment a year in the foreseeable future.

And in which projects do you see the foreseeable future?

Last year, we commenced the sale of the LOOX project in Prague 9 comprising 75 apartments. The name evokes views, which will definitely be fantastic, from the 8th floor as well as the genius loci of this position. The project is very interesting. We would like to commence it at the beginning of the second quarter and complete it in 2020. In just a few months we have already sold 25% units. It is a middle-priced segment; the area is relatively busy with traffic so the eastern and northern side of the buildings focus on smaller-size investment apartments. Family apartments face south-west, with views towards the city and a quiet zone. We have also commenced the sale of the Quarta Residence project situated in the traditional villa location of Na Hřebenkách, which is certainly prestigious. The apartments will be in one building on the same basis, which will be divided into three sections. In total, there will be 12 residential units where we have already sold two and have another four reserved. We are currently finalizing certain appeals against the building permit. The apartments will be situated in the protected zone of a forest and the exception includes certain technical issues, which need to be finalised. We presume that it will be done by the middle of the year. Quarta belongs to the higher price category, where the base price here is somewhere around 100,000 CZK per sq m. The apartments also have parking and other accessories so the final price will be approximately 125,000–130,000 CZK/sq m. The apartments will without doubt be luxurious and the ground floor units will have 50–60 sq m gardens. Those on the higher floors will have terraces and balconies with views of the Motol Valley. We have four other projects that we are preparing for sale this year. One of these is Bořislavka Villa at Dejvice in U Dráhy Street. It is a luxury residence with 18 apartments, which should get its building permit approximately in the middle of the year. It will be in a functionalist revival style, which fits in well here with the old villa development. Instead of the rail unit of the so called Buštěhrad Railway, there is a plan for a cycleway, which will help quieten the overall location. But now we must reflect on the current situation, so we have prepared anti-noise measures.

Those were projects in Prague. Do you also have something outside of the capital?

We have, over the long term, belonged to the largest and most significant developers in Plzeň, where last year we sold more than 100 units. In Nová Valcha, which we have been developing over the long term, we completed the 5th and 6th stages last year and others are ahead of us this year. We currently have approximately 60 apartments prepared for sale but our aim is to increase this number to one hundred yet again. In Šumava, we commenced the pre-sale of the Zadov Apartments project with 41 smaller size apartments with layouts ranging from bedsit + kitchenette to one bedroom units with sizes up to 50 sq m. This is the completion and partial reconstruction of the former Lucie inn. The apartments will be constructed in a modern style with beautiful views over the countryside. Sales will be commenced at the end of February with a price tag of 60,000 CZK/sq m. It is a very popular location where properties are leased easily so it is a good investment and not only for nature lovers.

AK

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.