V Invest staví životní styl

Hlavní stránka » Aktuality » V Invest staví životní styl

Společnost V Invest CZ se za poslední rok výrazně rozrostla: Rozšířila nabídku projektů a díky tomu i počet zaměstnanců, v příštím roce připravuje mj. stěhování do nových prostor.

Ing. Jaroslav Vondřička, partner a ředitel společnosti, s námi hovořil o rozvoji společnosti, současných i plánovaných projektech, ale také o teorii pěti stěhování za život.

Firma se rozrůstá, máte rozpracované nové projekty…

Expanze s sebou samozřejmě nese i potřebu nového nastavení korporátní identity. Proto se snažíme také zvýšit povědomí veřejnosti o značce V Invest. Chceme se profilovat jako firma, která díky množství úspěšných projektů, jejich struktuře i získaným oceněním o bydlení hodně ví, a proto má co sdělit. Pracujeme na restrukturalizaci skupiny, tvoříme klasický holding. Chceme, aby nás banky a ostatní naši investoři vnímali jako silnou skupinu, nejen na základě jednotlivých projektů. Je to důležité i z hlediska zamýšlené fúze se strategickým partnerem. Na počátku letošního roku jsme zahájili spolupráci se společností Deloitte, aby pro nás vyhledala strategického partnera. To se povedlo, nyní se finalizují dohody. Od příštího roku by se naše finanční situace měla výrazně změnit.

Jaké projekty v současné době realizujete?

Nyní máme 13 aktivních projektů, některé z nich jsou ve výstavbě, jiné v různých fázích přípravy. Letos jsme získali pět nových akvizic a rádi bychom tímto způsobem pokračovali. Situace na trhu není jednoduchá. V Praze je výrazný převis poptávky nad nabídkou – řádově v tisících jednotek, tudíž tlak na ceny nemovitostí je obrovský a nakupování je složité. Nicméně v tomto ohledu jsme úspěšní a jsme před uzavřením dalších dvou tří zajímavých akvizic. V tomto ohledu se neorientujeme pouze na Prahu, což vyplývá i ze situace na zdejším trhu.

V minulosti jste už uskutečnili několik projektů mimo Prahu, zejména na horách a v Plzni, takže v tomto ohledu máte dost zkušeností…

A rovněž v tomto trendu pokračujeme. Nyní máme rekreační projekty na Šumavě, které jsou téměř vyprodané. Na konci dubna jsme spustili prodej apartmánů Maxmilián – a v současné době nám z 23 apartmánů zbývají čtyři. Během několika týdnů jsme rozprodali i apartmány Kilián, což je původně penzion, který jsme několik let provozovali. V druhé polovině příštího roku chceme zahájit výstavbu na Zadově, kde bude kolem 40–50 bytových jednotek.

Jak vypadá situace s plzeňskou Novou Valchou?

Letos byl asi nejúspěšnější rok co do počtu prodaných jednotek – bylo jich něco přes 80. Jinak tam bylo dokončeno a prodáno celkem už téměř 300 bytů a rodinných domů. V příštím roce překročíme hranici 400 a dostaneme se do poloviny celého projektu. Pokud prodeje budou pokračovat stejně jako dosud, měla by být Nová Valcha kompletně dokončena v letech 2023–24. V důsledku toho, že se v Praze nedaří povolovat novou výstavbu, vstoupilo několik pražských developerů na plzeňský trh a postaví zde řádově stovky nových bytových jednotek. Absorpce trhu je limitovaná, snadno může dojít k převisu nabídky nad poptávkou. Už jsme zaznamenali určité ochlazení zájmu o byty na Valše, což je způsobeno konkurenčními projekty na trhu. Proto hledáme nové typy a modely bydlení, včetně méně obvyklých majetkoprávních forem, i vzhledem ke složitější dostupnosti hypoték.

Vaše společnost po léta sídlí v Jinonickém zámečku. Jak to vypadá s jeho plánovanou rekonstrukcí?

Zahájíme ji na počátku příštího roku. Začneme výstavbou devíti bytů s parametry rodinného domu v severní části areálu. Měl by tu postupně vzniknout polyfunkční objekt, kde budou převažovat byty. V jižním křídle plánujeme restauraci s vlastním pivovarem a nad ní budou kanceláře. V některé z dalších fází by měl v okrajové části areálu směrem k metru Nové Butovice vyrůst kancelářský objekt a vytvořit předěl mezi rezidenční a administrativní čtvrtí. V komplexu zámečku poměrně bohatá škála produktů od solitérních vilek přes řadové rodinné domy až po velmi zajímavé byty v historické budově, kde jsou nádherné klenuté stropy nebo přiznané dřevěné krovy. Spolupracujeme s památkáři, řešili jsme společně různé detaily a snad se nám podařilo nalézt optimální průnik historických prvků a moderních materiálů. S rekonstrukcí zámečku souvisí i plánovaná dislokace firmy. Důvodem je i fakt, že se do stávajících prostor už nevejdeme. Nebudeme se stěhovat daleko, na Waltrovku do Mechaniky 2, kousek od metra Jinonice. Na hlavní piazze bude i naše retailové oddělení, které bude dobře dostupné pro klienty.

Jaké další projekty plánujete pro příští rok?

Měli bychom zahájit výstavbu a prodej projektů Mlynářka na Hřebenkách v Praze 5, U dráhy v Dejvicích v Praze 6 a Litoměřická v Praze 9. První dva jsou komorní projekty mezi 12 a 20 byty, zatímco na Proseku postavíme asi 90 bytových jednotek. Plánujeme i zhruba 50 bytových jednotek na Kobyliském náměstí.

Hodně projektů, více zaměstnanců, stěhování… Jak se to odrazí na chodu firmy?

Co se týká vnitřního chodu firmy, orientujeme se na zavedení CRM systému, tedy řízení vztahů se zákazníky – chceme poskytovat lepší služby klientům. Firma, v níž panovaly téměř rodinné vztahy, zdvojnásobila počet zaměst-
nanců – je nás nyní 30 a v příštím roce bychom se měli rozrůst ještě o dalších sedm nebo osm lidí a v tomto trendu v dalších letech pokračovat… Zatím jsme všechno dělali sami formou in house – od přípravy, obchodu přes akvizice až po výstavbu. Při současném objemu prací i počtu lidí je třeba firmu řídit jiným způsobem než dosud. Tímto způsobem bych rád oslovil odborníky, kteří by s námi chtěli spolupracovat. Rádi přijmeme do týmu nové kolegy!

Jaká je filozofie motta firmy „Stavíme životní styl“?

Chceme stavět byty, domovy pro všechny generace. U nás je zakořeněno, že lidé stráví celý život v jednom bytě, jedné nemovitosti. Myslím si, že to je špatně. Jak život běží, mění se životní situace a potřeby, podle toho by se mělo vyvíjet i bydlení. V zásadě by se člověk měl stěhovat pětkrát za život: Poprvé od rodičů, do společného studentského či sdíleného bydlení, jednoduchého, ale v centru dění. Podruhé s partnerem do samostatného bytu, ale pořád ještě v okolí s bohatými kulturními příležitostmi apod. Potřetí do většího rodinného bytu v prostředí vhodném pro výchovu dětí, v zeleni, se sportovním vyžitím. Čtvrté stěhování by mělo být v době, kdy děti dospějí a osamostatní se, ale člověk je stále aktivní, sportuje, chodí do divadla. Páté stěhování by mělo být do bytu vhodného pro seniory, bezbariérového, v klidném prostředí… Pochopitelně do toho vždycky vstupuje spousta dalších okolností, ale každé stěhování je impulzem pro nový život!
ak / vizualizace: V Invest

V INVEST IS BUILDING A LIFESTYLE

V Invest CZ has expanded significantly in the past year: They expanded their product portfolio and because of that also the number of staff members. Next year, they are, amongst others, preparing their relocation to new premises.

Ing. Jaroslav Vondřička, Partner and Director of the company, was talking with us about the company’s deve­lopment, current and planned projects as well as the theory of five moves in life.

The company is expanding and you have new projects started…

Expansion naturally comes with the need for a new setting up of corporate identity. That is also why we are trying to increase public awareness about the V Invest brand. We want to be presented as a company which knows a considerable amount about housing, due to a number of successful projects and their structure as well as acquiring awards for housing, and therefore has a lot to impart. We are working on restructuring the group and creating a classic holding. We would like banks and other investors to see us as a strong group, not only on the basis of individual projects. This is also important from the point of view of an intended merger with a strategic partner. At the beginning of this year, we commenced co-operation with Deloitte so that they would find a strategic partner for us. This worked out and agreements are currently being finalized. From next year, our financial situation will change considerably.

What projects are currently being realized?

We have 13 active projects where some are under construction and others in different phases of preparation. This year, we received five new acquisitions and would like to continue in that manner. The situation in the market is not simple. Prague is experiencing a significant excess of demand over supply – in thousands of units. That means that pressure being put on property prices is significant and shopping is difficult. However, we are successful in this respect and are just about to conclude another two or three interesting acquisitions. From this point of view, we don’t only focus on Prague, which also stems from the situation in the local market.

You have already realized several projects outside Prague in the past, especially those in the mountains and in Plzeň, which means you are well experienced…

And we continue working within this trend. We now have recreational projects in Šumava, which are almost sold out. At the end of April, we launched the sale of the Maximilián apartments – and we currently have four left out of the total number of 23. Over the course of several weeks, we also sold the Kilián apartments, which was originally an inn that we operated for several years. In the second half of the year, we would like to commence construction in Zadov, where there will be about 40–50 residential units.

What is the situation like with regards to Nová Valcha in Plzeň?

This year was probably the most successful with regards to the number of sold units – there was something over 80 of them. Otherwise, there were already some 300 apartments and family houses completed and sold there. Next year, we are to exceed the level of 400, which will take us to half the total project. If sales go on as they have done so far, Nová Valcha should be completed between 2023 and 2024. Due to the fact that no new development was permitted in Prague, several Prague developers entered the Plzeň market and will build hundreds of new housing units there. Market absorption is limited and can easily turn into an excess of supply over demand. We have already noted a drop in interest in the apartments at Valcha, which is caused by other competitive projects in the market. That is the reason for looking at new types and models of housing, including less common proprietary forms, that is also being applied with regards to more difficult mortgage availability.

Your company has been based for years at Jinonice Chateau. What is the situation like with regards to its planned reconstruction?

We will commence it at the beginning of next year. We will start with the construction of nine apartments with the parameters of a family house situated in the northern part of the complex. Over time, there will be a poly-functional building with an excess of apartments. As for the southern wing, we are planning a restaurant with its own brewery and offices above. In some of the next phases on the outer part of the complex, towards Nové Butovice underground station, there is planned to be an administrative building and to create a dividing line between residential and administration sections. The chateau complex comprises a relatively abundant range of products, from solitaire villas through link detached family houses to very interesting apartments in the historical buildings where there are beautiful arched ceilings or visible timber roof trussing. We co-operate with the conservationists, deal with various details together and have hopefully managed to find an optimal breakthrough of historical features and modern materials. The reconstruction of the chateau is also associated with the planned dislocation of the company. The reason is also the fact that we cannot fit within the existing premises anymore. We won’t be moving that far, to Mechanica 2 at Waltrovka, not far from Jinonice underground station. Our retail department, which will be well accessible to our clients, will be situated at the main piazza.

What other projects are you planning for next year?

We will commence the construction and sale of the projects of Mlynářka at Hřebenky in Prague 5, U dráhy in Dejvice in Prague 6 and in Litoměřická in Prague 9. The first two are refined projects with 12–20 apartments whilst in Prosek, we are building approximately 90 residential units. We are also planning approximately 50 residential units at Kobyliské Square.

Many projects, more employees, moving… How is this going to reflect in the company’s ope­rational capacity?

As for the company’s internal operations, we focus on the establishing of the CRM system, that is controlling relationships with clients – we would like to provide our clients with better services. The company that was virtually governed by family relations doubled their number of employees – now there are 30 of us and next year, we will expand by a further seven or eight people. And we would like to continue in this trend for years to come… So far, we have been doing everything by ourselves by the ‘in house’ form – from preparation, business through acquisition and to construction. With the current volume of work and number of people, the company needs to be run differently than it has been up to now. Therefore, I would like to approach specialists who would be prepared to co-operate with us. We are always happy to welcome new colleagues to our team!

What is behind the philosophy of the ‘We are building a lifestyle’ motto?

We want to build apartments and homes for all generations. What has been firmly rooted with us is the fact that people spend their whole life in one apartment, one single property. I think that’s wrong. As life goes on, living situations and requirements keep changing and housing should be developing accordingly. One should basically move five times in his/her life: First from their parents to a joint student or shared accommodation, this being simple yet in the centre of all the action. For the second time with a partner into a self-contained apartment, still being within the vicinity of rich cultural opportunities and others. The third move should be into a larger family apartment situated in an environment suitable for bringing up children, within greenery, with sports activities available. The fourth move should take place at a time when children are coming of age and becoming independent but when one is still active, enjoys sports, goes to the theatre. The fifth move should be into an apartment suitable for seniors, being disabled friendly and within a peaceful environment… These are always to be associated with a number of other circumstances but each move is an impulse for a new life!

ak / visualization: V Invest

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.