Výtah budoucnosti můžete mít už dnes

Hlavní stránka » Aktuality » Výtah budoucnosti můžete mít už dnes

Případné technické problémy odhalí a vyřeší dříve, než nastanou. O všem důležitém, co se provozu a správy týká, vás bude okamžitě informovat prostřednicvím aplikace, SMS či e-mailu.

Pro cestující se stane zdrojem aktuálních zpráv z okolí i prostorem pro projekci, která je zabaví při čekání. Samozřejmostí jsou bezdrátové aktualizace a podpora nejnovějších standardů v oblasti připojení. Výtah, eskalátor či pohyblivý chodník vybavený novými funkcemi Schindler Ahead posouvá hranice v bezpečnosti a spolehlivosti a zároveň přináší zákazníkům i cestujícím zcela nové možnosti.

PROPOJENÍ ZAŘÍZENÍ SE SPRÁVCI A UŽIVATELI

Digitalizace, umělá inteligence, tzv. internet věcí i personalizované aplikace mění způsob našeho života a výtahy či eskalátory a pohyblivé chodníky nejsou výjimkou. „Značka Schindler, přední světový dodavatel výtahů a eskalátorů, uvedl na trh platformu Schindler Ahead, která propojí zařízení a další účastníky, tedy například majitele a správce budovy, cestující, servisní techniky a dispečink Schindler. Ti všichni spolu mohou okamžitě sdílet potřebné informace, což přináší celou řadu výhod i nových možností,“ říká Petr Chovanec, obchodní manažer nových instalací ve společnosti Schindler CZ, a. s.

MINIMUM ODSTÁVEK DÍKY PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBĚ

Základem je vždy bezpečný a plynulý provoz zařízení. Moderní technologie, které využívá platforma Schindler Ahead, umožňují špičkovou diagnostiku, jejímž výsledkem je prediktivní údržba a s tím spojená finanční úspora. Odhalit, analyzovat a řešit případné technické problémy je totiž možné ještě předtím, než se objeví. Výsledkem je výrazné snížení odstávek, které ocení cestující i správce budovy. „Ti mají navíc díky službě Schindler Ahead ActionBoard neustálý přístup k datům o provozu, technickém stavu, historii údržby, přehledu oprav, plánovaných návštěvách, ale i objednávkách či fakturách. To vše přispívá ke snazší správě i lepšímu plánování investic spojených například s opravami či modernizací zařízení. Důležitá upozornění přitom obdrží bez prodlení, a to prostřednictvím aplikace, SMS či e-mailů,“ doplňuje Petr Chovanec ze společnosti Schindler CZ, a. s.

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY I ZÁBAVA

Výtah je často srdcem domu, a je tedy ideálním nástrojem pro sdílení informací. Díky nové platformě tak budou moci výtahy i eskalátory v blízké době nabídnout více než jen bezpečnou, plynulou a pohodlnou přepravu. Ke vstupu do výtahu bude možné umístit digitální nástěnku, která poslouží ke zveřejnění aktuálních zpráv nebo reklamy na služby dostupné v budově a jejím okolí. Informace i reklamy bude možné zobrazit i na dveře výtahu či boční nosné konstrukce eskalátoru prostřednictvím velkoplošných LED obrazovek.

DIGITÁLNÍ ŘEŠENÍ NA MÍRU

K základním pilířům platformy Schindler Ahead patří strojová inteligence CUBE, která relevantní údaje o zařízení shromažďuje, průběžně analyzuje a přenáší do cloudové platformy, jež je hnacím motorem analýzy velkého objemu dat s cílem získávat praktické výsledky, např. v podobě prediktivní údržby či tipů na efektivní opravu. CUBE však dokáže mnohem víc – spustí aplikace nebo nastreamuje multimediální obsah. Samozřejmostí je funkce nouzového volání, a to za využití té nejvyšší úrovně kybernetické bezpečnosti.

Díky bezdrátovým aktualizacím z Schindler Ahead App Store do zařízení CUBE bude software vždy aktuální, aniž by se musel na místo osobně dostavit servisní technik. Zařízení CUBE podporuje nejnovější standardy v oblasti připojení, k nimž patří 4G/LTE, ale také budoucí funkce VoIP (Voice over Internet Protocol).

JIŽ BRZY V ČR I NA SLOVENSKU

Služby, které nabízí platforma Schindler Ahead, budou moci již brzy využívat také zákazníci v České republice a na Slovensku. Určeny jsou pro všechny nové výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky značky Schindler.
Více informací o těchto službách i dalších souvisejících produktech naleznete na www.schindler-cz.cz

PR

O společnosti Schindler

Společnost Schindler byla založena ve Švýcarsku v roce 1874. Dnes je koncern Schindler Group předním světovým dodavatelem výtahů, eskalátorů a souvisejících služeb. Řešení značky Schindler v oblasti mobility přepraví denně po celém světě více než jednu miliardu osob. Úspěch společnosti se opírá o práci více než 60 000 zaměstnanců ve více než stovce zemí.

THE LIFT OF THE FUTURE CAN BE YOURS TODAY

It discovers and deals with any possible technical problems before they occur. It will inform you without delay about everything important that applies to operation and management via an application, text message or e-mail.

It will provide passengers with the source of current news from surrounding areas as well as those areas for projection, which will entertain them whilst waiting. Wireless updating and support of state-of-the-art standards in the area of connection comes as the matter of course. The lift, escalator and moving walkway fitted with the new functions, Schindler Ahead, advances safety and reliability levels and also provide both clients and passengers with entirely new possibilities.

INTERCONNECTION OF THE EQUIPMENT WITH ADMINISTRATORS AND USERS

Digitalization, artificial intelligence, the so called internet of things and personalised applications change the way of life and lifts, escalators and moving walkways are not the exception anymore. “The Schindler brand, being the leading global supplier of lifts and escalators, introduced the Schindler Ahead platform, which is to interconnect the device, and other participants, which are for instance, owners and building managers, passengers, service technicians and the Schindler control centre. They all can immediately share necessary and relevant information, which brings a whole number and range of advantages and new possibilities,” says Petr Chovanec, Business Manager for new installations at Schindler CZ, a. s.

MINIMUM OF SHUTDOWNS THANKS TO PREDICTIVE MAINTENANCE

The base is always in the safe and fluent operation of the equipment. The modern technology that the Schindler Ahead platform uses allows for first class diagnostics, which results in predicative maintenance and with that connected financial savings. It is possible to reveal, analyze and deal with potential technical problems before they show up. This results in significant reduction of shutdowns, which will certainly be appreciated by both passengers and facility managers. “Thanks to Schindler Ahead Action Board services they also have constant access to relevant data on the operation, technical situation and maintenance history, overview of repairs, planned visits as well as orders and invoices. All this contributes to less management and better investment planning associated, for instance, with repairs and modernization of the equipment. Important notifications will be received without delay via application, text message or e-mail,” adds Petr Chovanec from Schindler CZ, a. s.

CURRENT NEWS AND ENTERTAINMENT

A lift often happens to be the heart of a building and is, therefore, an ideal tool for information sharing. Thanks to the new platform, lifts and escalators will be able to offer more than just safe, fluent and comfortable transportation in the near future. When entering the lift, there will be a digital notice board, which will provide current news and/or advertisements regarding services available in the building and its surroundings. This information and advertisements can also be displayed on the door of the lift or the side load-bearing structure of an escalator via large scale LED screens.

DIGITAL TURN TO KEY SOLUTION

The basic pillar of the Schindler Ahead platform includes the computer intelligence CUBE, which gathers relevant data about the devices, analyses them continuously and transfers them to a cloud platform, which represents the driving power for the analysis of a large volume of data with the aim to acquire practical results, for instance in the form of predictive maintenance or types for effective repair. Still, CUBE can do so much more – it can turn on the applications or stream multimedia content. The function of distress calls comes as a matter of course and does so with the utilization of the highest level of cybernetic safety.

Thanks to wireless free updates from the Schindler Ahead App Store to the CUBE device, the software will always be updated without the need for a service technician coming personally to attend to it. The CUBE device supports the latest standards in the area of connection, including 4G/LTE as well as the future Voice over Internet Protocol (VoIP) function.

SOON IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA

Services that the Schindler Ahead platform offers will soon be available to be used by clients in the Czech Republic and Slovakia. They are intended for all new lifts, escalators and moving walkways from Schindler.
For more information on these services and other associated products, see www.schindler-cz.cz

PR

About Schindler

The Schindler company was founded in Switzerland in 1874. Today, Schindler Group is the leading global supplier of lifts, escalators and associated services. The solution from Schindler in the area of mobility, transports all over the world, more than one billion people a day. The company’s success lies in the work of more than 60,000 employees in more than one hundred countries.

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.