Waltrovka se zabydluje

Hlavní stránka » Aktuality » Waltrovka se zabydluje

Moderní kancelářský a rezidenční komplex Waltrovka, který staví investiční společnost Penta Investments v pražských Jinonicích, získává postupně finální podobu.

V rezidenční části je dokončeno na 300 bytových jednotek, dalších 250 je výstavbě. V létě byl dokončen dvouhektarový park, který slouží nejen obyvatelům Waltrovky, ale i lidem ze širokého okolí.

Kancelářský komplex pro 5 000 lidí

Administrativní budova Aviatica byla dokončena v roce 2015 a nyní je plně obsazena. V nedávné době byla zkolaudována Mechanica 1, kterou má plně pronajatou firma Johnson & Johnson; jejíž zaměstnanci by se měli začít stěhovat na přelomu roku.

Zrekonstruovaná historická budova Walter se od počátku příštího roku stane sídlem lékařských ordinací a rehabilitačních pracovišť kliniky Canadian Medical a Centra pohybové medicíny Pavla Koláře.

Do Mechaniky 2 se budou nájemci stěhovat v průběhu příštího roku. Z celkových zhruba 11 000 m2 kancelářských prostor je nyní pronajato 7 000 m2. Mezi nájemce patří např. AmRest, Výtahy Schindler nebo Tesa Tape. Na konci listopadu byla v parteru budovy otevřena prodejna BILLA s prodejní plochou 1 000 m2, čímž se významně rozšířila nabídka obchodů a služeb.

„Dosud jsme měli v Aviatice drogerii Teta, kadeřnictví, pobočku České pošty, tabák a prodejnu Sklizeno. Připravujeme poměrně zajímavou nabídku restaurací. Je tu Perfect Canteen Filipa Sajlera, jiný jeho restaurační koncept bude v Dynamice a v Mechanice 1 bude Sodexo, další restaurace bude v budově Walter. Otevřena je kavárna Starbucks a jednáme o menších provozovnách typu fastfoodu. Vzhledem k tomu, že po dokončení bude v areálu pracovat kolem 5 000 lidí, snažíme se vytvořit nabídku, z níž si vybere každý,“ seznamuje se záměrem Pavel Streblov, obchodní ředitel Penta Investments, s.r.o.

V říjnu bylo slavnostně otevřeno náměstí před budovami Mechanica 1 a 2 a Walter a zároveň lávka pro pěší spojující Waltrovku se stanicí metra Jinonice. Díky ní je cesta bezpečnější a rychlejší. Lávka překlenuje ulici U Trezorky a železniční koleje. „SŽDC zahájila rekonstrukci jednokolejné železniční trati, která vede podél Waltrovky. Její součástí bude i přesun vlakové zastávky Jinonice ze stávajícího místa, kde není žádná obytná zástavba, blíž k Waltrovce a k ulici U Trezorky. Vznikne nám tady takový malý dopravní uzel,“ říká Pavel Streblov.

Dynamica s neopakovatelnými výhledy

Poslední administrativní budova v areálu, Dynamica, je dosud ve výstavbě. Hrubá stavba byla dokončena na počátku listopadu, nyní se pracuje na fasádě a instalaci technologických zařízení. Dokončena by měla být na jaře příštího roku a v květnu by se mohli stěhovat první nájemci. „Je to budova, z níž bude úžasný výhled na Prahu – a nejen z nejvyšších pater. Dynamica po architektonické stránce kopíruje Aviatiku, která se nám velmi osvědčila, takže na Dynamice se budou některé prvky opakovat. S Aviatikou bude navíc propojena parkovacím suterénem, takže Aviatica díky tomu získá vjezd přímo z Radlické ulice. Bude to v podstatě podobné jako v případě obou Mechanik, které jsou rovněž spojeny podzemním parkingem pod náměstím. Celkem bude v areálu kolem 1 200 parkovacích míst v podzemí,“ přibližuje Pavel Streblov.

Běžné kancelářské podlaží, která budou v Dynamice čtyři, bude mít rozlohu 2 600 m2; ve věži budou další čtyři s plochou kolem 500 m2. „Na části střechy budou podobně jako na Aviatice terasy, takže jsme některé technologie umístili do podzemí, aby výhledy nebyly ničím rušeny. Sice si to vyžádalo určité vícenáklady, ale věříme, že to nájemci ocení,“ předpokládá P. Streblov.

Developer předpokládá, že vzhledem k rozloze podlaží zde budou sídlit spíše větší nájemci. Tomu je přizpůsobena i celková dispozice budovy: jeden vstup s centrální recepcí a jedno komunikační jádro s výtahy a schodišti.
Dokončením budovy Dynamica bude uzavřena výstavba administrativního komplexu Waltrovka, práce budou pokračovat na rezidenční části.
ak / foto a vizualizace: Penta Investments

WALTROVKA IS SETTLING IN

The modern administrative and residential complex Waltrovka, which is being built by the investment company Penta Investments in Jinonice, Prague, is gradually gaining its final shape and form.

Some 300 residential units are completed within the residential part and a further 250 are under construction. A two-hectare park, which serves residents of Waltrovka as well as people from a broad neighbourhood, was completed in the summer time.

Administrative complex for 5,000 people

The administrative building Aviatica was completed in 2015 and is now fully occupied. The building of Mechanica 1 has recently undergone final building approval and is fully leased to Johnson & Johnson; their staff members should start moving in at the turn of this year.

The reconstructed historical building, Walter, will become, at the beginning of next year, the seat of doctors’ surgeries and rehabilitation centre for the Canadian Medical clinic and the Centre of Motion Medicine by Pavel Kolář.
Tenants will move into the Mechanica 2 building during next year. Out of a total of approximately 11,000 sq m of administrative premises, 7,000 sq m have already been leased. Tenants include AmRest, Schindler Lifts and Tesa Tape. The supermarket BILLA with 1,000 sq m was opened in the parterre of the building at the end of November, which is to expand the offers of shops and services considerably.

“So far, we have had the drugstore Teta, a hairdresser’s, a branch of Czech Post, newspaper shop and the Sklizeno shop in the Aviatica building. We are also preparing an interesting offer of restaurants. There is Perfect Canteen by Filip Sajler. Another of his restaurant concepts will be in Dynamica and in Mechanica 1, there will be Sodexo. Another restaurant will be in the Walter building. Starbucks café is opened and we are negotiating for smaller fast food type operations. With regards to the fact that there will be some 5,000 people working in the complex once it is completed, we are attempting to create an offer that anyone can choose from,” said Pavel Streblov, business manager at Penta Investments, s.r.o., as he introduced the project.

The square in front of the Mechanica 1 and 2 and Walter buildings, was opened in October and so was the footpath connecting Waltrovka with Jinonice underground station. This makes the journey safer and faster. The footbridge crosses U Trezorky Street and the railway line. “The Railway Infrastructure Administration commenced the reconstruction of a single-track railway line which runs along Waltrovka. It will also include the relocation of Jinonice railway station from its original place where there is no residential development. This being closer to Waltrovka and U Trezorky Street. There will also be a small junction there,” says Pavel Streblov.

Dynamica with unrepeatable views

The last administrative building from the complex is the building of Dynamica, which is still under construction. The rough structure was completed at the beginning of November and work is currently being done on its façade and on the installation of technology equipment. It should be completed next spring and the first tenants should be able to move in in May. “It is a building which will offer an amazing view of Prague – not only from the top floors. From an architectural point of view, Dynamica mirrors Aviatica, which has proven really successful, so we will repeat some of the features on Dynamica. Moreover, it will be interconnected with Aviatica with an underground floor for parking, which will bestow Aviatica with a direct entrance from Radlická Street. This will basically be similar in the case of both of the Mechanica buildings, which are also connected with the underground parking beneath the square. There will be a total of 1,200 parking places within the underground floor of the building,” explains Pavel Streblov.

Standard office floors, of which there will be four in Dynamica, will measure 2,600 sq m; in the tower, there will be another four storeys offering approximately 500 sq m. “Part of the roof will be utilized as terraces as it is in Aviatica, so we placed certain technologies on the underground floor so that views will remain undisturbed. This did require further expenditure but we believe tenants will appreciate it,” believes Pavel Streblov.
The developer also assumes that, regarding the area size of the floor, there will probably be larger tenants situated there. The overall layout of the building also reflects that: one entrance with a central reception and one communication centre with lifts and staircases.

Completion of the Dynamica building will be the crown in the construction of the administrative complex Waltrovka and work will continue on the residential section.

ak / photo and visualization: Penta Investments

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.