YIT se loni dařilo

Hlavní stránka » Aktuality » YIT se loni dařilo

Původem finská developerská společnost YIT v loňském roce, kdy oslavila 10 let fungování v Česku, prodala 341 nízkoenergetických bytů a opět dosáhla obratu přes 1 mld. Kč.

Řadí se tak nadále mezi pětici nejsilnějších hráčů na pražském rezidenčním trhu a svou pozici díky novým akvizicím a prodejům stále upevňuje. Letos plánuje zahájit výstavbu až 500 bytů ve finském stylu v Praze 5, 9 a 11. Nově se navíc chystá vstoupit do segmentu nájemního bydlení. „Loňský rok se nesl ve znamení zpřísňování podmínek pro poskytování hypoték a rostoucí výše úrokových sazeb. Současně, ačkoli oproti roku 2017 ve výrazně mírnějším tempu, rostly i ceny nových bytů, což je způsobeno zejména velkou poptávkou a dlouhodobě nedostatečnou výstavbou v důsledku enormně zdlouhavého stavebního řízení. Díky průběžným akvizicím a odkupu pozemků do zásoby se nám však i přes tuto nepříliš příznivou situaci na trhu podařilo loni prodat 341 bytů, o 6 % více než v roce 2017. Letos plánujeme zahájit stavbu dalších nízkoenergetických projektů v zajímavých lokalitách a nabídku bydlení tak rozšířit o téměř 500 jednotek,“ komentuje Vladimír Dvořák, jednatel a výkonný ředitel YIT Stavo.

FINSKÁ ČTVRŤ V HLOUBĚTÍNĚ SE ROZRŮSTÁ

Letos se společnost YIT pustí do výstavby několika nových zajímavých projektů a významně pokročí i se stavbou svého dosud nejrozsáhlejšího rezidenčního areálu Suomi Hloubětín v Praze 9. Loni zde byly dokončeny druhá a třetí etapa – Oulu a Turku – s téměř 200 byty a v únoru byly zahájeny práce na již osmé fázi Pori. Ta nabídne ve třech domech celkem 82 nízkoenerge­tických bytů. Jejím centrem se stane zelené patio s odpočinkovými místy a herními prvky. Zástavba navíc vyroste v blízkosti nového rozsáhlého parku, jenž ponese jméno známé finské autorky dětských knih o mumincích Tove Janssonové. Celá její jižní a východní části bude propojena s živou přírodní scenerií údolí říčky Rokytky. Ve třetím čtvrtletí pak společnost YIT zahájí výstavbu deváté etapy nazvané Vantaa s více než stovkou bytů. Uprostřed areálu plánuje letos začít také se stavbou mateřské školky s prostornou zahradou podle návrhu finského architekta Jyrkiho Tasy, která rozšíří občanskou vybavenost lokality. V sousedství Suomi Hloubětín, budovaném na devítihektarovém brownfieldu, navíc na podzim zahájí výstavbu prvních dvou fází (Kemi a Tornio) polyfunkčního komplexu Lappi Hloubětín. Ten vedle bydlení zahrne na ploše 2,5 ha také rozsáhlé komerční prostory o výměře až 3 500 m2 a celkově tak rozšíří novou finskou čtvrť na rozhraní Vysočan a Hloubětína.

NOVÝ REZIDENČNÍ KOMPLEX NA BARRANDOVĚ

V prvním čtvrtletí v rámci první etapy Ranta Barrandov začne výstavba čtyř domů se 141 byty a další čtyři se 118 jednotkami se chystají na podzim. Bytový komplex bude rozdělen na dva samostatné bloky, díky čemuž bude celý areál lépe průchozí a vzniknou velkoryse řešené vnitrobloky plné zeleně s mnoha odpočinkovými místy a rozdílně pojatou mírou soukromí. Součástí bude v přízemí budov také 21 nebytových prostor převážně pro menší obchody a služby.

YIT CHYSTÁ REVITALIZACI TOVÁRNY

Na jaro připravuje společnost YIT projekt Parvi Cibulka s nabídkou loftového bydlení, který vznikne v revitalizované industriální budově Meopta v Košířích. Bývalá továrna se nachází v bezprostřední blízkosti vznikající novostavby Aalto Cibulka, a proto YIT plánuje z prostranství mezi oběma budovami vytvořit zelený vnitroblok s odpočinkovými místy pro rezidenty. V polovině roku pak developer představí nový projekt v Praze 11 a v jeho závěru plánuje dokončení rezidencí Aalto Cibulka s 250 byty, Koru Vinohradská v Praze 10 s 59 jednotkami a etapy Lahti v Suomi Hloubětín se 104 byty.

PR

YIT DID WELL LAST YEAR

Development company YIT with roots in Finland sold, last year, when they celebrated the 10 year anniversary of operations in the Czech Republic, 341 low-energy apartments and yet again reached a turnover of CZK 1 billion.

They still belong amongst the five strongest players in Prague’s resi­dential market and continue to secure their position with new acquisitions and sales. This year, they are planning to commence construction of up to 500 Finnish-style apartments in Prague 5, 9 and 11. They are also planning to now enter the segment of rental housing. “Last year was a signal to the toughening up of conditions for providing mortgages and the increasing of interest rates. Prices of new apartments were also increasing but at a much slower pace in comparison with 2017, this being due to heavy demand and the long term insufficient amount of development caused by enormously lengthy building permit procedures. Despite this not very positive situation in the market, we still managed to sell, thanks to continuous acquisitions and purchasing land for reserve, 341 apartments, which is 6% more than in 2017. This year, we are planning to commence construction of other low-energy projects in interesting locations and to expand our housing offers by almost 500 units,” says Vladimír Dvořák, company director and CEO at YIT Stavo.

THE FINNISH DISTRICT IN HLOUBĚTÍN IS EXPANDING

YIT will commence construction of several interesting projects this year and will also progress significantly with the construction of their so far largest residential complex, the Suomi Hloubětín complex, in Prague 9. The second and third stages – Oulu and Turku – were completed last year, offering almost 200 apartments. Work on the eighth phase of Pori, which is to offer a total of 82 low-energy apartments in three buildings, commenced in February. It will have a green patio with relaxation areas and playing features as its centre. Moreover, the development will be constructed near the new extensive park, which will be named after the well-known Finnish author of Moomin books for children, Tove Jansson. The whole of its southern and eastern part will be interconnected with the natural scenery of the Rokytka River valley. In the third quarter, YIT will then commence construction of the ninth stage Vantaa with more than one hundred apartments. In the centre of the complex, they are planning the construction of a nursery school with a spacious garden based on a project by Finnish architect Jyrki Tasa, which will expand local civic amenities. Within the neighbourhood of Suomi Hloubětín, which is being developed in a nine-hectare brownfield, they will also commence, in the autumn, construction of the first two phases (Kemi and Tornio) of the poly-functional complex Lappi Hloubětín. Apart from housing, this will also cover, within its area of 2.5 ha, large commercial premises of up to 3,500 sq m and will therefore expand the new Finnish district on the boundary of Vysočany and Hloubětín.

NEW RESIDENTIAL COMPLEX AT BARRANDOV

Construction of four buildings with 141 apartments will be commenced within the first stage of the Ranta Barrandov project in the first quarter, followed by another four with 118 units in the autumn. The housing complex will be divided into two individual blocks, which will make the whole complex easier to pass through and will also provide large inner areas full of greenery with many relaxation zones and variously approached level of privacy. It will also come with 21 non-residential premises on the ground floor, these being mainly intended for smaller shops and services.

YIT IS PREPARING THE REVITALIZATION OF A FACTORY

YIT is preparing the Parvi Cibulka project for spring. The project is to offer loft housing and will be realized in the revitalized industrial building of Meopta in Košíře. The former factory is situated within the immediate vicinity of the newly constructed building Aalto Cibulka and that is why YIT is planning to turn the area between the two buildings into a   green inner area with relaxation zones for residents. In the middle of the year, the developer will then introduce a new project in Prague 11 and at the end of the year they are planning to complete the realization of Aalto Cibulka with 250 apartments, Koru Vinohradská in Prague 10 with 59 units and the Lahti stage in Suomi Hloubětín with 104 apartments.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.