YIT slaví deset let na trhu

Hlavní stránka » Aktuality » YIT slaví deset let na trhu

Developer s finskými kořeny YIT v letošním roce oslaví deset let od svého vstupu na pražský rezidenční trh. Nejen o budoucích plánech společnosti, ale i vývoji trhu nemovitostí jsme proto hovořili s jejím výkonným ředitelem a jednatelem Vladimírem Dvořákem.

YIT letos slaví již desáté výročí působení na českém trhu. Jak toto období hodnotíte?

Uplynulou dekádu hodnotím velmi pozitivně, i když si realitní trh prošel velkými turbulencemi od krize s propadem zájmu až po loňský obrovský růst poptávky a cen. Vstupovali jsme na něj v roce 2008 s cílem zařadit se mezi pět nejsilnějších rezidenčních developerů v Praze, což se nám i díky kvalitnímu týmu lidí podařilo. Nastavený trend chceme prostřednictvím nových projektů nadále udržet. Loni jsme prodali přes 300 bytů a obrat firmy stejně jako v minulém roce přesáhl 1 mld. Kč. Letos plánujeme nabídnout více než 500 nových bytových jednotek a budeme usilovat o další atraktivní akvizice. Pracujeme také na rozšíření aktivit do dalších developerských segmentů a připravujeme i zajímavé podmínky pro spolupráci s investory a zahraničními fondy. To považuji za správnou cestu vedoucí k dynamickému růstu a rozšíření služeb klientům. Jejich zájem o kvalitní finské bydlení od YIT stále roste, což nás velice těší a motivuje do dalších let.

Zmínil jste počet plánovaných bytů. Jak se podle vás bude vyvíjet situace na realitním trhu ve vztahu k dostupnosti a cenám bytů?

Stejně jako v minulém roce bude i ten letošní ve znamení vysokých cen bytů, které však budou růst v mírnějším tempu nebo v některých případech stagnovat. Poptávka po bydlení se ve srovnání s nabídkou drží stále vysoko, zdlouhavost stavebního řízení a neustálé čekání na Metropolitní plán Prahy změně situace nenapomáhají. Obecně se tedy nabídka bytů v letošním roce nezvýší, v lepším případě zůstane podobná jako v roce minulém. Nadále ovšem porostou ceny pozemků a stavebních prací, takže se paradoxně i přes zvýšené ceny bytů sníží profitabilita nově zahajovaných projektů.

Na jaké lokality se nyní soustředíte a kde vyrostou nové projekty v budoucnu?

Stavíme nyní ve třech lokalitách. V pražském Hloubětíně vzniká náš prozatím největší rezidenční komplex Suomi Hloubětín pro více než 2 000 obyvatel; letos zde zahájíme práce již na páté a sedmé etapě z plánovaných deseti. Ve stejné čtvrti připravujeme i rozsáhlý projekt Lappi Hloubětín s 350 byty a komerčními prostorami. Dalších 250 bytů pak nabídne areál Aalto Cibulka v Košířích. Ten je vzhledem ke klidnému charakteru okolí poblíž parku Vidoule koncipován jako bydlení pro rodiny s dětmi. Do prodeje jsme na podzim rovněž uvedli 59 bytů z nejnovějšího projektu Koru Vinohradská na pomezí Vinohrad a Strašnic. Tento rok také plánujeme zahájit výstavbu projektů v Praze 11, 12 a 5, kde připravujeme unikátní projekt přeměny průmyslového objektu na bydlení loftového typu. Bude to takový bonbonek a zároveň dárek k našemu kulatému výročí.

PR

YIT CELEBRATES TEN YEARS IN THE MARKET

The developer with the Finnish roots, YIT, is, this year, celebrating its ten-year anniversary since entering Prague’s resi­dential market.

We spoke to the company’s CEO and managing director, Vladimír Dvořák, about their future plans as well as the development of the real estate market.

YIT is already celebrating their ten-year anniversary of operations in the Czech market. How do you assess this period?

I assess the past decade very positively even though the real estate market has been through considerable turbulence, from the crises when interest dropped off until last year’s immense increase in demand and prices. We entered the market in 2008 with the aim of taking our place amongst the five strongest residential developers in Prague, which we managed thanks to our quality team. We would like to maintain the established trend via new projects. Last year, we sold more than 300 apartments and the company’s turnover exceeded CZK 1 billion as it did the previous year. As for this year, we intend to offer more than 500 new residential units and will endeavour to gain further attractive acquisitions. We are also working on the expansion of activities in other development segments and preparing interesting conditions for co-operation with investors and foreign funds. I consider this to be the right way leading to dynamic growth and expanding services for clients. Their interest in quality Finnish housing by YIT continues increasing, which certainly pleases us and also motivates us for years to come.

You have mentioned a number of planned apartments. How do you think the situation in the real estate market will develop with regards to accessibility, affordability and prices?

This year will be, as last year, under the vestige of higher apartment prices but these will be increasing at a slower pace or in some instance even stagnate. Housing demand is still holding up well compared with supply and the long-winded building permit procedure and constant waiting in anticipation for the Prague Metropolitan Plan does not help the situation. Supply and offer of apartments will, therefore, not increase this year and will, in better cases, remain similar to the situation of last year. However, land prices and prices for building work will continue growing which will, despite increased apartment prices, paradoxically reduce the profitability of newly commenced projects.

What locations do you currently focus on and where will new projects be built in the future?

We are building in three locations at the moment. Our so far largest residential complex Suomi Hloubětín, for more than 2,000 occupants, is being built at Hloubětín, Prague; this year, we will commence work on the fifth and seventh phases out of a total of ten phases. We are also preparing the extensive project Lappi Hloubětín with 350 apartments and commercial premises in the same district. Another 250 apartments will be offered in the Aalto Cibulka complex in Košíře. Regarding its peaceful character, being situated near Vidoule Park, the project is designed as housing for families with children. We also put 59 apartments from out latest project Koru Vinohradská, situated on the boundary of Vinohrady and Strašnice, up for sale. This year, we are planning the commencement of the construction of projects in Prague 11, 12 and 5, where we are preparing a unique project, the conversion of an industrial building to loft-style housing. It will be a sort of high point as well as a present for our anniversary.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.