Z Bílovic do celého světa

Hlavní stránka » Aktuality » Z Bílovic do celého světa

Společnost mmcité za více než dvě desetiletí své existence získala dobré jméno nejen u nás, ale doslova po celém světě.

Její výrobky najdete ve Žďáru nad Sázavou stejně jako v olympijské vesnici v Riu de Janeiro nebo na horní zastávce lanovky na Mont Blanc. O firmě i městském mobiliáři jsme hovořili s designérem a zakladatelem mmcité Davidem Karáskem.

Jaký byl pro mmcité loňský rok?

Loňský rok nepatřil k těm lehkým, hlavně zpočátku. Především středoevropský trh se objektivně zmenšil v souvislosti s ukončením dotačního období v roce 2015. Naštěstí nejsou naše aktivity závislé jen na jednom regionu, takže tento pokles kompenzovaly úspěchy jinde. Dařilo se nám hlavně na Blízkém východě, dokončili jsme tam spoustu zajímavých projektů a celkový výsledek nakonec nebyl vůbec špatný.

Který z vašich výrobků je nejúspěšnější? Jaké jste představili novinky?

Naše kolekce městského mobiliáře je široká, sahá od zahrazovacích sloupků, stojanů na kola, odpadkových košů až k zastávkovým přístřeškům. Největší část ale patří lavičkám, které nabízíme ve více než 20 typových řadách. Mezi nimi najdeme dlouhodobě nejprodávanější výrobky – lavičky Vera, Miela a Portiqoa. Je neuvěřitelné, v jak rozdílných projektech se uplatní! Máme i slibné novinky – odpadkový koš Minium, oceněný nejen cenou Red Dot z německého Essenu, ale i velmi prestižní cenou Good Design z Chicaga. Tento koš s pláštěm z hliníkových profilů existuje, jak je pro mmcité typické, v řadě variant. Ačkoli je to úplná novinka, dodali jsme ho už do několika projektů. Vstupem do neznáma je i lavička Construqta, hlavně díky novému materiálu. Je vyrobená z ušlechtilého vysokopevnostního betonu UHPC vyztuženého vlákny. Tvar inspirovala nesmrtelná technická krása příhradového nosníku. I tuhle lavičku ocenili v Chicagu cenou Good Design.

Jak se v posledních letech změnil přístup českých radnic k městskému mobiliáři?

Designem městského mobiliáře se zabýváme víc než 25 let. Za ty roky jsme objeli snad všechny radnice, které u nás nebo na Slovensku existují. Poznali jsme postupně všechny politické reprezentace, a tak víme, jak se představy o řízení měst a obcí proměňovaly. Výsledek není překvapivý, země bohatne, což je viditelné i na podobě veřejného prostoru. Lidé na radnicích jsou zkušenější, vědí, že do města musejí investovat, aby vypadalo dobře. Naučili se, že když občanům něco dají, dobře se jim to vrátí. Dnes existuje spousta kvalitních projektů revitalizací městských center, rekonstrukcí parků a dalších veřejných prostranství, které počítají s kvalitním zařízením včetně městského mobiliáře. Některá města jsou na tom líp, některá hůř, úroveň městského investování je kolísavá. Ale tam, kde existuje spolupráce mezi městem, architektem a ostatními partnery, tam to funguje.

Co je pro města rozhodující při výběru?

Bohužel, stále se potýkáme s názorem, že jediným kritériem výběru je cena. Což je nesmysl, když si chci koupit něco pro sebe, vždycky zohledňuji i další hlediska. Radnice nemají důvod dělat to jinak. Vždycky je vhodné řešit veřejný prostor koncepčně, osvědčuje se spolupráce s architektem. Neznamená to, že nutně musí být po celém městě jednotný mobiliář, jsou lokality, které si zasluhují odlišný přístup. Snažíme se tomu vyjít vstříc a nabízíme v každé kategorii výrobků více materiálových, ale hlavně stylových poloh, aby naše města byla skutečně krásná.

From Bílovice to the whole world

The company mmcité has, in more than two decades of their existence, gained an excellent reputation not only in our country but throughout the world..

You can find their products in Žďár nad Sázavou as well as the Olympic village in Rio de Janeiro and the very top stop of the cableway on Mont Blanc. We were talking about the company and urban fixtures and fittings with mmcité’s designer and founder, David Karásek.

What was last year like for mmcité?

Last year did not belong amongst the easy ones, especially not at the beginning of the year. Primarily, the Central European market decreased objectively in connection with the end of the grant period in 2015. Fortunately, our activities do not only depend on one region so they compensated this fall with rises elsewhere. We did well in the Middle East where we completed a number of interesting projects and the overall result was eventually not at all bad.

Which of your products is the most successful? What new things have you introduced?

Our collection of urban fixtures and fittings is particularly broad, from barrier posts, bike stands and waste bins to bus stop shelters. However, the biggest part covers benches, where we offer more than 20 line types. Those include our long term bestselling products – the benches Vera, Miela and Portiqoa. It is incredible which different types of projects they can be used in! We also have promising new products – the waste bin Minium, which was awarded the Red Dot Award from Essen, Germany, as well as the very prestigious Good Design Award from Chicago. This waste bin, with a cover made from aluminium profiles, exists within a number of variants, as is typical for mmcité. Even though it is an entirely new product, it has already been supplied to several projects. The Construqta bench is a step into the unknown for us, mainly due to new material. It is made from high-grade high-strength UHPC concrete reinforced with fibre. The shape was inspired by the immortal technical beauty of a truss beam. This bench was also awarded in Chicago with the Good Design Award.

How has the Czech councils’ approach to urban fixtures and fittings changed over the past years?

We have been dealing with the designs of urban fixtures and fittings for more than 25 years. Over those years, we have probably been around all the councils in our country and in Slovakia. We have, gradually got to know all political representations and are also aware of how towns’ and municipalities’ ideas about the running of their departments were changing. The result is not a surprise. The country is getting richer, which is also evident on what public areas look like. People at the councils are more experienced and know that they have to invest in the town in order to make it look good. They have learnt that if they give something to their citizens, it will be returned to them twofold. Nowadays, there are many quality projects of revitalisation of town centres and reconstructions of parks and other public areas, which account with quality equipment, including urban fixtures and fittings. Some towns are doing better, some not so good because the level of urban investment fluctuates. Nevertheless, where there is co-operation among the town, architect and other partners, things do work out well.

What is the decisive point for towns when making a choice?

We are, unfortunately, still facing the opinion that price is the only criteria for choice, which is nonsense. When I want to buy something for myself, I always take into consideration other criteria as well. Councils have no reason to do it otherwise. It is always good to deal with public areas conceptually and what has proven successful is close co-operation with an architect. It does not mean that uniform urban fixtures and fittings necessarily need to be throughout the town as there are some locations that deserve a different approach. We try to accommodate that and offer more material and primarily style positions in each of our categories in order for our towns to be really outstanding.

ak

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.