Zaměřujeme se na tři cílové skupiny

Hlavní stránka » Aktuality » Zaměřujeme se na tři cílové skupiny

Arkády Pankrác s prodejní plochou téměř 40 000 m2 patří k největším nákupním centrům v Praze. Otevřeny byly před 10 lety.

Od ledna prochází nákupní centrum rozsáhlou restrukturalizací, která se dotkne více než stovky obchodních jednotek. Ty získají buď zcela nové nájemce, nebo budou zmodernizovány podle požadavků stávajících značek. Některé prodejny se přestěhují v rámci centra do nových prostor, které lépe vyhovují konceptu. „Změny budou opravdu masivní, což je důsledkem toho, že za deset let se retail hodně změnil, jednotlivé značky mají mnohdy zcela jiné požadavky na prostory, než když jsme začínali. Čeká nás taková velká akce ‚kulový blesk’, kdy nezůstane kámen na kameni,“ uvádí náš rozhovor Denisa Gálová, ředitelka centra Arkády Pankrác. Zeptali jsme se jí na podrobnosti.

Co je cílem restrukturalizace?

Restrukturalizace má tři hlavní pilíře. Jednak je to rozšíření celého gastronomického úseku, protože v oblasti Pankráce vyrostlo v posledních letech mnoho kancelářských objektů, přestěhovaly se sem velké firmy. Naše centrum v uplynulých letech zaznamenalo opravdu výrazný nárůst frekvencí. V době oběda sem ve všedních dnech přichází zhruba 25 000, což klade velké nároky na rozmanitost gastronomie i na kapacitu. Tudíž rozšiřujeme food court v 1. patře centra, kde nabídneme dalších pět fast-foodových restaurací. Zároveň k nám přicházejí nové koncepty, např. světové značky jako Costa Coffee, Starbucks nebo Pizza Hut. Na rozšíření food courtu navazuje i modernizace a rozšíření zákaznických toalet, aby i ty odpovídaly vysokým nárokům našich zákazníků. Dále otevřeme několik nových restaurací a především vznikne velká restaurace u hlavního vchodu s možností venkovního sezení v letních měsících. Dalším pilířem je rozšíření nabídky potravin, protože za denními nákupy sem chodí nejen lidé bydlící v okolí, ale opět i ti, kteří tu pracují. Proto na jaře otevřeme supermarket Delmart, který doplní nabídku zdejšího Albertu. Třetím pilířem pak je restrukturalizace nabídky módy.

Kolik máte v současné době obchodních jednotek? Změní se jejich počet?

Máme jich 140, nastanou pouze drobné změny v řádu jednotek, kdy se některé velké obchody rozdělí na několik menších. Celková prodejní plocha se nemění.

Do jaké míry se změní nájemci?

Změny nastanou v 88 % případů. Ale neznamená to, že tolik nájemců odejde a přijdou noví. Znamená to, že se v rámci Arkád přestěhují na jiné místo, nebo dojde k refitu prodejny podle nejnovějšího konceptu. Samozřejmě některé značky odejdou a místo nich přijdou noví nájemci.

Jaký je časový postup restrukturalizace?

Celý její průběh velice pečlivě koordinujeme. Předpokládáme, že by měla být víceméně dokončena do konce srpna. Naším cílem je, aby rekonstrukce jednotek nijak neomezovaly zákazníky ani prodeje v ostatních obchodech. Některé změny konceptů budou stavebně poměrně náročné, protože musíme vyhovět požadavkům na hygienu, požární bezpečnost, leckde se bude vyměňovat vzduchotechnika apod. Takže ten „pouhý“ refit je často technicky a organizačně velmi náročný, aby se všechno stihlo v co nejkratším čase a obchod mohl opět zahájit prodej.

Takže celá akce bude probíhat za provozu?

Ano, bude to za plného provozu. Záměrem je, aby to naši zákazníci pocítili co nejméně. Ale vzhledem k tomu, že se změny týkají 88 % jednotek, bude to navenek patrné. Hlučné a nějakým způsobem obtěžující práce budou prováděny pouze v noci, aby nebyl rušen prodej v sousedních prodejnách. Přes den lze dělat činnosti méně náročné.

Budete se v nabídce zaměřovat na nějakou konkrétní skupinu ať už věkovou, nebo sociální?

Při přípravě restrukturalizace jsme vycházeli jednak z analýzy spádové oblasti, tedy ze složení obyvatel v dojezdové vzdálenosti 15 minut autem a jejich potřeb. Zjistili jsme, že právě z tohoto okruhu pochází 92 % našich věrných zákazníků. Dále jsme analyzovali, o jaké věkové, sociální či příjmové skupiny jde. Z toho vyplynuly jejich potřeby a požadavky na nákupní centrum. Stejným způsobem jsme analyzovali téměř 30 000 zaměstnanců okolních administrativních budov, protože ti se věkovou i příjmovou skladbou, tudíž i svými požadavky, liší – je to jiná cílová skupina. Třetí cílovou skupinou jsou zákazníci orientovaní na módu, kteří často bydlí i mimo onen patnáctiminutový okruh, ale vyhovuje jim naše skladba značek a jsou ochotni jet k nám i hodinu… Ve spádové oblasti převažují rodiny s průměrnými pražskými příjmy, zatímco zaměstnanci v okolí jsou mladší, mají vyšší příjmy a většinou ještě bezdětní. Takže tyto skupiny se snažíme maximálně uspokojit.

Odrazí se úpravy také v technickém zázemí, jako jsou parkoviště?

Modernizace parkovacích prostor se uskutečnila zhruba před dvěma lety. Byl zde instalován navigační systém, který informuje, kolik je v každém ze tří podlaží volných stání. Méně se tvoří kolony a je to pro zákazníky celkově komfortnější. V souvislosti se zaváděním parkovacích zóny pro rezidenty jsme také upravili parkovací poplatky. Ve všední dny lze parkovat zdarma dvě hodiny. Zdarma je parkování i po 17. hodině a o víkendech.

Arkády jsou známé nejen jako nákupní, ale i společenské centrum. Pravidelně tu pořádáte různé kulturní i sportovní akce. Budete v tom pokračovat?

Pro letošní rok, nebo alespoň do skončení stavebních úprav, tyto aktivity musíme z provozních důvodů omezit. Zaměříme se především na vysvětlování toho, co a proč se tu děje a co to zákazníkům přinese. Na září pak chystáme exkluzivní výstavu automobilů Bugatti. Při příležitosti 110. výročí značky představíme od historických až po ty zcela nejmodernější včetně nejdražšího sériově vyráběného vozidla současnosti Bugatti Veyron. Od října pak zahájíme marketing „nových“ Arkád se zcela novou vizuální podobou.

AK

WE FOCUS ON THREE TARGET GROUPS

Arkády Pankrác, with a retail area of approximately 40,000 sq m, belongs amongst the largest shopping centres in Prague. They opened 10 years ago.

Since January, the shopping centre has been under extensive reconstruction, which will involve more than one hundred shopping units. Those will either welcome completely new tenants or will be modernized according to existing brands’ requirements. Some shops will be relocated to new premises that suit the concept better within the centre. “The changes will be massive, which is a result of the fact that retail has changed considerably over the past ten years and individual brands often tend to have entirely different requirements than they had at the time we were starting. It will be kind of a ‘fireball’ action, when nothing will remain as it was,” said Denisa Gálová, Director of the Arkády Pankrác Centre, as we commence our interview. We asked her for more detail.

What is the aim of the restructuring?

The restructuring has three main pillars. One includes the expansion of the whole gastronomic section as many administrative buildings have lately been built in the area of Pankrác and large companies were relocated here. Our centre has, over past years, registered a really significant increase of frequency. Approximately 25,000 people come here on weekdays at lunchtime, which puts tremendous demands on the versatility of gastronomy and capacity. That is why we are extending the food court on the 1st floor of the centre, where we will provide a further five fast-food restaurants. There are also new concepts that have come to us, for instance global brands such as Costa Coffee, Starbucks and Pizza Hut. The expansion of the food court is followed by the modernization and expansion of customer toilets so that they correspond with our customers’ high demands. We will also open several new restaurants and a large restaurant by the main entrance with the possibility of outdoor seating in summer months. Another pillar is the expansion of food offers as there are many people who live within the neighbourhood as well as those who work there and who come here for their daily shopping. That is why we are going to open the Delmart supermarket in the spring, which is to complement the offer of the local Albert. The third pillar covers the restructuring of fashion offers.

How many retail units do you currently have? Will the number change in any way?

We have 140 of those and there will only be small changes done in the order of the units, when some of the large shops will be divided into several smaller ones. The overall retail area will not change.

To what extent do the tenants change?

Changes will be completed in 88% of cases. Nevertheless, this does not mean that there will be so many tenants leaving and new ones coming. It means that they will relocate to another place within the framework of Arkády and/or their shops will be refitted in accordance with the state-of-the-art concept. Some brands will leave of course and will be replaced by new tenants.

What is the time process of the restructuring?

We co-ordinated the whole process very carefully. We presume that it will be completed more or less before the end of August. Our aim is for the reconstruction of the units so as to not restrict customers nor sales in other shops. Some changes to the concepts will be relatively difficult from a building point of view as we have to accommodate requirements for hygiene, fire safety, air-conditioning and others which will be changed in various places. So, a ‘mere’ refit often tends to be very demanding from a technical and organizational point of view in order to have everything done in the shortest possible time so that the shop can recommence its operations again.

Does it mean that the whole action is going to proceed during operations?

Yes, it will be during full operations. The idea is for our customers to feel it as little as possible. However, regarding the fact that the changes affect 88% of the units, it will be quite evident on the outside. Noisy and in some way disturbing work will be carried out at night in order not to disrupt sales in neighbouring shops. During the day, it is possible to carry out less demanding activities.

Are you going to focus on some particular group in your offer, whether it is an age group or a social group?

When preparing the restructuring, we also stemmed from the analysis of the catchment area, that is the structure of population living within an accessible distance of 15 minutes by car and their subsequent needs. We discovered that 92% of our loyal customers come from this particular area. We have also analysed what age, social and income groups they represent. From that, it resulted in their needs and requirements regarding the shopping centre. The same analysis process was utilized for 30,000 employees from surrounding administrative buildings as they differ in their age and income structure and therefore also in their requirements – it is a different target group. The third target group are customers that focus on fashion and often also live outside the 15-min circuit but are happy with our structure of brands and are willing to spend the one hour travelling time… The families that dominate the catchment area are those with an average Prague income whilst younger employees from within the surrounding area, have a higher income and usually are still without children. So, those are the groups we are trying to accommodate to the max.

Will the changes also be reflected in technical facilities such as car parks?

The modernizing of parking areas was carried out some two years ago and was fitted with a navigation system, which informs as to how many vacant parking places are on each of the three floors. There are less traffic jams and it is, on the whole, more comfortable for customers. In connection with creating parking zones for the residents, we also amended our parking fees. On weekdays, it is possible to park for two hours for free. Parking after 5 p.m. and at weekends is also free of charge.

Arkády are known as a shopping and social centre. You organize various cultural and sports events there. Will you continue with that?

We must restrict these activities for this year, or at least until the building work is finished, due to operational reasons. We will mainly focus on explaining what is happening, why it is happening and what it will bring to customers. Then we are preparing an exclusive exhibition of Bugatti cars for September. On the occasion of the 110th anniversary of the marque, we will introduce cars from a historic background all the way up to the latest models, including the most expensive serial car of the day, the Bugatti Veyron. As of October, we will commence marketing the ‘new’ Arkády with an entirely new visual shape and form.

AK

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.