Zaměstnanec je náš kompas

Hlavní stránka » Aktuality » Zaměstnanec je náš kompas

Většina klientů preferuje dostupnost, pěkné prostředí, dobré vybavení a také… zábavu. Jak je snadné najít v Praze kanceláře, které tyto požadavky splňují? A z jakých nároků je podle realitní agentury Colliers nejtěžší slevit?

„Momentálně jednáme s dceřinou společností mezinárodní IT firmy, která má globálně 17 000 zaměstnanců – a najít pro ně ideální prostor s možností postupného růstu, je pro nás opravdu výzva,“ říká Radana Williamsová, senior konzultant z oddělení zastupování nájemců české pobočky Colliers. Podle výzkumů Colliers bylo v roce 2013 v ČR volných 12–13 % kanceláří. „Teď se pohybujeme na hranici 4,3 %, což je výrazný propad, který bude mít vliv i na nárůst cen nájmů. Díky ekonomické situaci se stávající společnosti rozšiřují a také přicházejí nové. Mimo jiné i kvůli dlouhému procesu povolování se v ČR nestíhá vytvořit dostatečná nabídka kancelářských ploch,“ vysvětluje R. Williamsová. Společnosti si někdy neuvědomují, že souhrnné náklady na nájem, služby, vybavení a další služby v souhrnu činí pouze 6–8 % celkových měsíčních výdajů. Nejdražší položkou jsou zaměstnanci. „Ze zkušenosti můžeme potvrdit, že se klientům vyplatí nechat si udělat podrobnou analýzu požadavků zaměstnanců a následně vyladit pracovní prostředí tak, aby se redukovala potenciální fluktuace,” říká Radana a dodává: „U nás v Colliers má na starosti tyto analýzy na klíč specializované oddělení Workplace Advisory.“

KDE JSOU KANCELÁŘE NEJVÍC „IN“?

„Po historicky nejpopulárnějších lokalitách Praha 1, 4 a 5 se do popředí dostala Praha 8 a nově i Praha 7. Projekt River Garden na Praze 8, kde jsme nedávno dvěma klientům zprostředkovali prostory, je skvělým příkladem kombinace dobré dopravní dostupnosti a skvělého propojení pracovního prostředí a vyžití ve volném čase,“ přibližuje Radana Williamsová a pokračuje: „Vzhledem k velmi nízké neobsazenosti kanceláří v Praze jsou naši klienti nadšení, když se podaří skloubit jejich požadavky s kvalitním prostorem, který je k dispozici. Musíme však brát ohled také na budoucí plány firmy.“

Abychom získali jasnější představu o tom, jak zohlednit strategii firmy, která hledá nebo rozšiřuje kanceláře, nestačí si vzít jako příklad jen některé jejich vstupní požadavky. „Někdy klienti předpokládají, že potřebují 1 000 m2, které jim můžeme hned nabídnout a které jim po dobu pět let budou stačit. Ale v okamžiku, kdy zjistíme, že titíž klienti také plánují ročně 20% nárůst zaměstnanců, jednoduše spočítáme, že vlastně potřebují o 100 % kanceláří více, aby měli prostor pro růst, uvádí Radana příklad z praxe.

Kvůli omezené nabídce doporučují v Colliers firmám myslet na budoucnost a již na začátku si zajistit prostor pro expanzi. Někdy i za cenu toho, že zkraje část svých prostor pronajme třetí straně. Pokud si to klient neuvědomí, může se ocitnout v plně obsazené budově, kde bude blokovaný po smluvní dobu bez možnosti růstu.

ŘEŠENÍM MOHOU BÝT FLEXI KANCELÁŘE

Jako jednu z variant řešící nedostatek kanceláří v Praze vnímá tým Colliers kombinaci klasických kanceláří s možností expanzního prostoru ve flexi kancelářích typu Spaces nebo WeWork. Tím, že jsou tyto prostory k dispozici i na kratší dobu, mohou je společnosti využívat ke krátkodobým projektům. „Flexi kanceláře se stávají nedílnou součástí možností, které nabízíme stále častěji,“ říká Radana Williamsová.

Vzhledem ke klesající neobsazenosti jsou firmy nuceny hledat i mimo nepopulárnější lokality; např. v Praze 5 jsou kanceláře stále ještě relativně dostupné.

„Pokud klienti upřednostňují klasická řešení, ve vnější Praze 5 mají stále možnost výběru, přičemž od pronajímatele mohou očekávat velmi vstřícné pobídky,“ upozorňuje Jana Beeby, senior konzultant z oddělení zastupování pronajímatelů české pobočky Colliers. Podrobnější informace lze vyhledat na officemap.cz.

Pro lokalitu Nových Butovic se uz rozhodlo několik nadnárodních jmen. „I zde rostou flexibilní řešení, která se osvědčují i startupům jako inkubátory projektů. Do budoucnosti se nám jeví jako perspektivní také Vysočany v Praze 9, především v blízkosti stanice metra Kolbenova, kde ve střednědobém horizontu vzniknou zajímavé – nejen komerční – projekty,“ dodává Jana Beeby.

„Když se po nějaké době ptáme klientů, jak se jim v nových prostorách daří, uvědomujeme si, že každá nová budova je jako dítě a musí se naučit chodit. A věřte mi, není nic hezčího než slyšet od klienta: ,Právě jsme tu měli na jednání kolegy z jiného oddělení a řekli nám, že to tu máme super‘!“

KATARÍNA KARMAŽINOVÁ

THE EMPLOYEE IS OUR COMPASS

Most clients prefer accessibility, a pleasant environment, good equipment and also… entertainment. How easy is it to find offices in Prague that would meet such requirements? And what demands are, according to the real estate agency Colliers, the most difficult to compromise?

“We are currently negotiating with a subsidiary of an international IT company, which globally employs 17,000 people – and it does represent a challenge for us to find ideal premises with a potential of gradual growth for them,” says Radana Williamsová, Senior Consultant from the Tenants’ Representation Department at the Czech branch of Colliers International. Based on Colliers research, there are 12–13% of vacant offices in the Czech Republic. “Now we are on a level of 4.3%, which is a significant drop that will have an impact on the increased rental prices. Due to the economic situation, existing companies are expanding and new companies are being formed. Amongst other things, a lengthy approval process in the Czech Republic makes it impossible to create a sufficient supply of administrative premises,” explains Radana Williamsová. Companies many times don’t realize that total costs for rent, services, equipment and other services amount to mere 6–8% of total monthly costs. The greatest expense are the employees. “From our experience, we can confirm that our clients benefit from a detailed analysis compiled from their employees' requirements and the following adjustments to the working environment in order to reduce potential fluctuation.”

WHICH PRAGUE OFFICES ARE ‚IN‘?

“After the historically most popular locations of Prague 1, 4 and 5, it is now also Prague 8 and Prague 7. The River Garden project in Prague 8, where we have recently arranged for premises of two of our clients, represents an excellent example that combines good transport access and an excellent combination of work environment with leisure time activities,” specifies Radana Williamsová and adds: “With regards to the very low rate of unoccupied offices in Prague, our clients are enthusiastic when their requirements become combined with available quality premises. Nevertheless, we must also consider the company's future plans.”

In order to to get a clearer idea about the strategy of a company looking to expand their offices, it is not enough to just consider some of their initial requirements. “Clients sometimes assume they need 1,000 sq m, which we can offer them on the spot and which will be sufficient for them for a period of five years. Yet, as soon as we realize these clients are also planning to increase the number of employees by 20%, we simply calculate they actually need 100% space more to allow them space for growth,” says Radana quoting an example from her experience. Due to the limited offer, Colliers recommend that companies think of the future and secure premises for expansion early in the proces. Sometimes even at the cost of leasing a part of their premises to a third party at inception. If the client does not realize that, he can find himself in a fully occupied building restricted with a tenancy agreement and without a possibility to grow.

FLEXI OFFICES CAN SOLVE THE PROBLEM

Colliers team sometimes solves the problem of lacking office space in Prague by combining classic offices with the expansion possibility into flexible offices like Spaces or WeWork. These premises are available for a shorter period of time, which enables companies to use them for short-term projects. “Flexible offices are becoming an integral part of the options we increasingly offer,” says Radana Williamsová.

With regards to the reducing rate of unoccupied offices, companies are forced to seek outside the most popular locations. Offices in Prague 5 are still relatively accessible.

“If clients prefer classic solutions, they still have plenty to choose from e.g. in the outer part of Prague 5 and can, at the same time, expect forthcoming incentives from the lessors,” points out Jana Beeby, Senior Consultant from the Lessors’ Representation Department at the Czech Branch of Colliers. More detailed information can be found on officemap.cz.

Several global companies have already decided for the location of Nové Butovice. “There are new flexible solutions built there, effective for start-ups as project incubators. We also see future perspective in the area of Vysocany in Prague 9; in particular the area within the vicinity of Kolbenova underground station. Within a medium-term horizon, there will be interesting commercial and residential projects coming to fruition,” adds. Jana Beeby.

“When we ask clients some time later how they are doing in their new premises, we realize that every new building is like a child learning to walk. And believe me, there is nothing more satisfying than to hear a client say: “We've just had our colleagues from another department over and they told us – wow, it is so nice in here!”

KATARÍNA KARMAŽINOVÁ

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.