Zasklení ZET.office Nové Zbrojovky

Hlavní stránka » Aktuality » Zasklení ZET.office Nové Zbrojovky

Historie areálu Zbrojovky se začala psát již v době Rakouska-Uherska. V roce 1918 vznikla československá státní společnost pod názvem Zbrojovka Brno.

Výroba zbraní byla postupně doplněna o výrobu součásti telegrafní a telefonní výstroje a v předrevolučním období i o dieselové motory pro traktory Zetor. Avšak v roce 2006 tato slavná éra skončila uzavřením výroby.

MULTIFUNKČNÍ AREÁL

O desetiletí později byl skupinou CPI Property Group oznámen revitalizační záměr celého prostoru a vize, která nabízí kvalitní možnosti bydlení, pestrou nabídku služeb, nákupních, pracovních i odpočinkových příležitostí v rámci projektu Nová Zbrojovka.

Celý areál byl rozdělen do šesti zón a bude revitalizován postupně. Jako první bude v areálu otevřena kancelářská budova ZET.office, která vzniká přestavbou bývalé nářaďovny. Budova si i po radikální přestavbě udrží svůj industriální ráz a flexibilní členění vnitřního prostoru. Nabídne 19 000 m2 kanceláří ve třech loftových a jednom klasickém patře, přičemž drží krok s nejmodernějšími trendy pracovního prostředí. Na celém projektu již pracuje mnoho firem s cílem dodat spolehlivá a výkonná řešeni která splňují nejvyšší nároky na bezpečnost, požární ochranu, akustický komfort, design a mají za cíl uspokojit i řadu dalších požadavků příštích uživatelů.

ZASKLENÍ PRO KOMFORT UŽIVATELŮ

Díky inovacím a řešením je společnost GLASSOLUTIONS dodavatelem zasklení pro administrativní budovu ZET.office. Zasklení o ploše 3 000 m2 probíhá od listopadu 2018 a bude dokončeno v prvním kvartálu roku 2019. Hlavními produkty jsou SGG PLANITHERM® XN II a SGG STADIP SILENCE® v provedení izolační trojsklo. Pomocí varianty s tepelným tvrzením jsou bez problémů a flexibilně realizována všechna řešení, která vyžadují použití bezpečnostního skla. Co víc lze ještě od tohoto řešení čekat? Barevně neutrální vzhled s nízkou světelnou reflexí, efektivní využití denního světla a optimální tepelnou izolaci, kterou se snižují náklady na topení a emise CO2. Díky velmi nízké hodnotě Ug až 0,5 W/m²K jsou tepelné ztráty sníženy na minimum. Teploty tak zůstanou příjemné i v zimě a v blízkosti oken. Vysoká světelná propustnost (až 83%) zvyšuje pocit pohodlí a snižuje potřebu umělého osvětlení.

Další významné benefity plynou z použití SGG STADIP SILENCE®, což je vrstvené protihlukové bezpečnostní sklo. Pro vnitřní prostory kanceláří je tím klíčovým produktem, který přinese významné odhlučnění. Nejčastěji se používá v hlučných oblastech, jako jsou silniční tepny, vnější okruhy silnic, nádraží a okolí letišť. Hluk z nedaleké železniční trati proto nebude uživatele kanceláří nijak omezovat. Sklo tak poskytne mimořádné zvukově izolační, tepelně izolační i bezpečnostní vlastnosti, což ve výsledku zaručí vysoký interiérový komfort. Vrstvená a tepelně tvrzená skla jsou specifickým řešením šitým na míru tomuto projektu. Toto řešení garantuje vysoký komfort a pohodu s ohledem na nízké tepelné ztráty při zachování vysokých světelných prostupů.

Dokončení ZET.office je plánováno na druhou polovinu letošního roku. Bude prvním kamínkem v mozaice úžasného přerodu areálu Zbrojovky. V budoucnu se tak můžeme těšit na propojení rezidenčních, administrativních a obchodních staveb doplněných o veřejné a volnočasové plochy v areálu v Židenicích, v atraktivní části Brna.

PR

ZET.OFFICE GLAZING FOR NOVÁ ZBROJOVKA

The history of Zbrojovka commenced at the time of the Austrian-Hungarian Empire. The Czechoslovak state company was established in 1918 under the name Zbrojovka Brno.

Weapon production was gradually complemented with the production of a part of telegraphic and telephone equipment and in the pre-revolutionary period also with diesel engines for Zetor tractors. However, this famous era ended in 2006 following the ceasing of production.

MULTIFUNCTIONAL COMPLEX

Decades later, CPI Property Group announced a realization plan for the whole area and a vision that offers quality housing options, a varied range of services and shopping and work and relaxation opportunities within the project of Nová Zbrojovka.

The whole complex was divided into six zones and these will be revitalized gradually. The first building opened within the complex will be the administrative building ZET.office, which was realized via the reconstruction of a former Nářaďovna. Despite its radical reconstruction, the building will retain its industrial character and flexible structuring of the interior areas. It will offer 19,000 sq m of offices on three loft and one standard storey whereby they will keep up with environmental state of the art trends. There are several companies working on the project with the aim of supplying reliable and efficient solutions that meet the highest overall requirements for safety, fire protection and safety, acoustic comfort, design and also to satisfy a number of requirements by future users.

GLAZING FOR USERS’ COMFORT

GLASSOLUTION is, thanks to innovations and solutions, the suppliers of glazing for the administrative building ZET.office. Glazing for the area of 3,000 sq m has been in progress since November 2018 and will be completed in the first quarter of 2019. The main products are SGG PLANITHERM® XN and SGG STADIP SILENCE® in the form of insulated triple glazing. The option of heat toughening helps realize all the solutions that require the utilization of safety glass flexibly and without problems. What else can be expected from this solution? A natural colour appearance with low light reflection, effective utilization of daylight and optimal thermal insulation, which helps to reduce heating costs and CO2 emissions. Thanks to the very low Ug value of 0,5 W/m²K, heat loss is reduced to a minimum. Temperatures therefore remain pleasant in winter and also near windows. The high level of light penetration (up to 83%) increases the overall feeling of comfort and reduces the need for artificial lighting.

Other significant benefits stem from the utilization of SGG STADIP SILENCE®, which is a layered anti-noise safety security glass. It is the key product for interior office premises, offering a significant level of soundproofing. It is primarily used in noisy areas such as arterial roads, stations and areas surrounding airports. Therefore, noise from the nearby railway line won’t affect office users that significantly. The glass will provide exceptional sound insulation, heat insulating and safety properties, which will offer a high level of interior comfort. Layered and thermally hardened glass represents a specific solution that is made to fit this project. This solution guarantees high comfort, taking into consideration low heat loss, whilst retaining high light penetration.

Completion of the ZET.office building is planned for the second half of this year. It will be the first stone in the mosaic of this amazing transformation of the Zbrojovka complex. In future, we can therefore look forward to the combining of residential, administrative and retail buildings complemented with both public and leisure areas situated within the complex in Židenice in an attractive part of Brno.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.