Změny v oblasti daní pro rok 2016

Hlavní stránka » Aktuality » Změny v oblasti daní pro rok 2016

Zavedením novely zákona o DPH došlo k výrazným změnám v oblasti daňového práva. Účinnost některých těchto změn byla kvůli poměrně živé politické diskusi odsunuta na 1. června 2016. Toto datum se pomalu blíží, pojďme si tedy ty nejvýznamnější z nich přiblížit.

Kontrolní hlášení
Tento institut zavedený novelou zákona je v českém daňovém právu zatím novinkou. Jde o speciální daňové tvrzení, které od ledna 2016 nahradí výpis z evidence tržeb. Cílem a smyslem kontrolního hlášení je podle důvodové zprávy k novele zákona o DPH umožnit správci daně získat informace o obchodních transakcích realizovaných plátci a ve spojení s dalšími údaji identifikovat riziková sdružení osob, jakými jsou například karusely a řetězce neoprávněně odčerpávající finanční prostředky. Tzn. především zamezit daňovým únikům a zvýšit objem finančních prostředků odváděných do státního rozpočtu.
Podat kontrolní hlášení je povinen každý plátce DPH. Na rozdíl od výpisu evidence tržeb už není možné podat je v papírové podobě, je vždy nutné podat ho v podobě elektronické formě (formát xml), a to na adresu podatelny správce daně. V případě právnických osob se kontrolní hlášení podává za kalendářní měsíc vždy do 25. dne následujícího měsíce, tedy kontrolní hlášení za měsíc leden je nutné podat do 25. února. Fyzické osoby je podávají ve lhůtě 25 dnů od skončení zdaňovacího období.
Zjednodušeně řečeno, plátce daně bude muset každý měsíc vyplnit formulář, v němž bude uveden přesný rozpis položek (plnění), které fakturoval druhým osobám s uvedením sazby DPH. V ideálním případě by pak mělo dojít k centrálnímu vyhodnocení ze strany správce daně, tj. správce daně využije informace, které mu plátce poskytl v rámci kontrolního hlášení a porovná je s údaji od daňových subjektů, které budou uplatňovat nárok na odpočet DPH. V případě nesrovnalostí poté ze strany správce daně dojde k využití kontrolních prostředků, které mu dává daňový řád, např. daňové kontroly.
S kontrolním hlášením jsou na rozdíl od výpisu z evidence tržeb spojeny sankce. Pro pozdní podání hlášení je stanovena sankce ve výši 1 000 Kč; v případě, že plátce DPH bude muset k podání vyzvat správce daně, činí pokuta již 10 000 Kč; pokud plátce DPH nepodá kontrolní hlášení ani ve stanovené náhradní lhůtě, vyměří mu správce daně pokutu ve výši 50 000 Kč. Nadto může správce daně uložit pokutu až do výše 500 000 Kč v případě, že by plátce nepodáním kontrolního hlášení závažným způsobem mařil nebo ztěžoval správu daní.
Zavedení uvedeného kontrolního institutu přináší podnikatelům zvýšení jejich administrativní zátěže. Vzhledem k výši postihů bude nezbytné více dbát na evidenci a archivaci. Z tohoto důvodu si již menší firmy, které si vedly účetnictví samy, nemusejí vystačit bez pomoci kvalifikovaného účetního. To podnikatelům přináší zvýšení nákladů na podnikání.

Uplatnění DPH u nemovitostí
Od 1. ledna 2016 dochází též k určitým změnám v osvobození zdanění nemovitostí. V současné době dochází běžně k prodeji pozemků určených k zastavění bez toho, aby prodávající odvedl DPH. A to zejména v důsledku nepřesné definice pozemku, při jehož převodu není nutné DPH odvést. K dnešnímu dni není nutné odvádět daň za pozemek, na němž není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť. Typicky jde o pozemky, které mají ve své nabídce k prodeji uvedeno, že inženýrské sítě se nacházejí na hranici pozemku.

Od 1. ledna se definice stavebního pozemku zpřesňuje. Podle nové úpravy se za stavební pozemek považuje pozemek, na němž má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a který je nebo byl předmětem stavebních prací nebo správních úkonů za účelem stavby nebo v jehož okolí jsou prováděny nebo byly prováděny stavební práce za účelem zhotovení stavby nebo na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby zhotovena stavba pevně spojená se zemí. To znamená, že DPH bude nutné odvést i z prodeje pozemku, na nějž inženýrské sítě nezasahují přímo, ale pouze k jeho hranici. Podle zákonodárce jde o nápravu stavu, ve kterém byly osvobozeny od daně pozemky, jež stejně reálně sloužily k zastavění. Při prodeji pozemku, který splňuje podmínky výše uvedené definice, tedy prodejce, který je v České republice registrován jako plátce DPH, odvede daň v základní výši sazby 21 %.
Tato novela zákona se sice týká pouze plátců DPH, ale lze předpokládat, že fyzické osoby, které jsou majiteli stavebních parcel, budou na nárůst ceny ze strany plátců reagovat a půjdou s cenou nahoru. Proto lze od 1. ledna 2016 očekávat nárůst ceny stavebních pozemků, a to – vzhledem k výši sazby daně, která bude na jejich prodej uvalena – přibližně o jednu pětinu. Otázkou zůstává, jaký vliv bude mít takové zvýšení daňové zátěže na vývoj realitního trhu v České republice.

Jakub Jireš, paralegal, Urbášek & Partners, advokátní kancelář

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.